Dla młodzieży

W Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie odbyła się 12 września inauguracja roku szkoleniowego 2017/2018 połączona z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Lubelską WK a Powiatem Włodawskim.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, wicestarosta Adam Panasiuk, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski, Wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II LO we Włodawie Eugeniusz Omelczuk, przedstawiciel włodawskich pracodawców organizujących praktyki zawodowe dla uczestników OHP Tadeusz Szadkowski, Janina Klimczuk z Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie, Natalia Kossyk z Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie Mariusz Ostrowski, komendant ŚHP we Włodawie Justyna Kozieja oraz kadra i młodzież hufca.

Po przywitaniu zebranych zaprezentowano działania i ofertę Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Lubelszczyzny. Następnie Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak oraz starosta Andrzej Romańczuk i wicestarosta Adam Panasiuk złożyli podpisy pod porozumieniem, które dotyczy wspólnych działań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania oraz przeciwdziałania bezrobociu i wyrównywaniu szans życiowych młodzieży w wieku 15-24 lata. Określone cele będą realizowane m.in. przez współpracę ŚHP z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego, a w szczególności z Branżową Szkołą I-go stopnia. W porozumieniu zawarto również szereg zadań w zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz pomoc w rekrutacji do projektów unijnych wdrażanych przez OHP.