Ostatnie staże

28 sierpnia ostatni uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzozowie (Podkarpacka WK) zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Staże były końcową formą wsparcia projektowego, która miała na celu umożliwienie uczestnikom projektu zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy. Dla każdego stażysty został na wstępie sporządzony program zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawowali opiekuni wyznaczeni z ramienia pracodawcy, którzy udzielali stażystom wskazówek oraz pomocy w wypełnianiu powierzanych im zadań. Beneficjenci zapoznawali się także ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy, panującymi tam zasadami organizacji, a także wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. Pozwoliło to na zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych do nowych warunków pracy i stanowiło istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Wcześniej jednak młodzież nabyła odpowiednich kwalifikacji u dziesięciu pracodawców w 11 różnych zawodach, m.in. operatora CNC, spawacza, sprzedawcy, cukiernika, operatora wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarki, a także sprzątaczki, krawcowej, pracownika biurowego czy grafika komputerowego. W kilku przypadkach staże zakończyły się podjęciem dalszego zatrudnienia u pracodawcy oferującego staż.

W projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzozowie brało udział 20 osób w wieku 18-24 lat spełniających kryteria przynależności do grupy NEET (ang. not in employment, education or training; nieuczący się, niepracujący, nieszkolący), czyli grupy pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji.