Panel w Szczecinie

Na zaproszenie Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Mieczysława Łuczaka zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz Wojewódzki Komendant OHP w Szczecinie Tomasz Namieciński (na zdjęciu u góry druga i trzeci od lewej) wzięli udział w panelu ekspertów dotyczącym działalności resocjalizacyjnej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W spotkaniu, które odbyło się 4 lipca w siedzibie szczecińskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej; Delegatury NIK w Szczecinie; Kuratoriów Oświaty z Poznania, Lublina, Opola i Szczecina; Komendy Wojewódzkiej Policji ze Szczecina, Uniwersytetu Szczecińskiego, Sędzia Sądu Okręgowego, przedstawiciele Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Celem panelu było poznanie opinii ekspertów reprezentujących naukę i praktykę oraz organy państwa zajmujące się przedmiotową problematyką. W poszczególnych panelach dyskusyjnych poruszane były następujące zagadnienia: rola MOW i ich wpływ na proces resocjalizacji, skuteczność Indywidualnego Programu Usamodzielniania oraz znaczenie monitorowania losów byłych wychowanków w procesie resocjalizacji.

Rezultaty panelu zostaną wykorzystane przez NIK przy opracowaniu informacji o wynikach kontroli pn. „Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych”.