O rehabilitacji zawodowej

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie oraz przedstawiciel Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej z Zachodniopomorskiej WK OHP uczestniczyli 15 lutego w szkoleniu zorganizowanym przez tamtejszy oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jego tematem były wybrane zagadnienia wynikające z zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, omówienie procedur konkursu pn. „Kurs na samodzielność”, a także oferta programu Erasmus+ dla osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Anna Rąbel przedstawiła również nowe założenia i zmiany, które są obecnie realizowane w strukturach i działaniach PFRON. Podobne szkolenie odbędzie się w Koszalinie w dniu 21 lutego br. i wezmą e nim udział pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie.

Zaproszenie na szkolenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy zachodniopomorskim oddziałem PFRON a ZWK OHP w Szczecinie mającego na celu intensyfikację działań na rzecz szerszego rozpoznania aktualnych i rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im pełnego udziału w życiu zawodowym. Wspólne działania przewidują również wymianę informacji o realizowanych przez obie instytucje projektach i innych przedsięwzięciach, wzajemne promowanie działalności, organizację szkoleń dla pracowników, wsparcie dla pracodawców chcących zatrudnić lub zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa.