Podpisanie umowy

10 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten będą realizować Ochotnicze Hufce Pracy od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku w 22 swoich obiektach, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy. Całkowity koszt jego wykonania to ponad 24 mln zł. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z zawartą umową Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na dofinansowanie kwotę do 17 919 656,48 zł.

Z ramienia Komendy Głównej umowę podpisał Komendant Główny OHP Marek Surmacz (z prawej), a Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zastępca Prezesa Zarządu Artur Szymon Michalski oraz Pełnomocnik, p.o. Główny Księgowy NFOŚiGW Janusz Topolski.