Konferencje informacyjne OHP

W dniach 9-12 stycznia w czterech jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie lubelskim odbywają się konferencje informacyjne dla przedstawicieli samorządów szczebla powiatowego i gminnego, rzemiosła oraz mediów. Celem konferencji jest przedstawienie informacji o działaniach OHP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonych na rzecz poprawy warunków w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP, oferowanie współpracy samorządom gminnym i powiatowym w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat, a także promocja zawodowego kształcenia w systemie dualnym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie. W konferencji wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz (na zdjęciu u góry pierwszy z prawej, obok – Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, z lewej – jego zastępca Marek Drączkowski), który podkreślił rolę OHP we wdrażaniu polityki państwa w odniesieniu do grup znajdujących się w grupie adresatów działań MRPiPS. Minister zwrócił uwagę na źródła finansowania projektów, których adresatami są osoby potrzebujące wsparcia, a także perspektywy rozwoju OHP jako instytucji zajmującej się szkoleniem i wychowaniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Konferencja w Zamościu. Pośrodku poseł Sławomir Zawiślak.

Druga konferencja odbyła się tego samego dnia, 9 stycznia, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. W spotkaniu wziął udział poseł Sławomir Zawiślak.

Podczas obu spotkań przedstawiciele samorządów, pracodawców i dziennikarze mieli okazję dowiedzieć się o poprawie warunków dla młodzieży w jednostkach OHP, możliwości współpracy samorządów z OHP, możliwości współpracy z pracodawcami (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych), a także o ofercie komercyjnej OHP. Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i jego zastępca Marek Drączkowski poinformowali o strukturze i potencjale instytucji w województwie, formach pracy w zakresie kształcenia i wychowania oraz działań z zakresu rynku pracy, doposażeniu jednostek w celu poprawy warunków przebywania młodzieży w OHP, projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, a także o refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Zgromadzeni poznali również znaczenie refundacji we wspieraniu dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz jej zaletach dla młodocianego pracownika. Przedstawiciele samorządów i pracodawcy otrzymali pakiet informacji na temat możliwości nawiązania współpracy z OHP.

11 stycznia konferencja informacyjna odbędzie się w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie, a 12 stycznia – w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.