Warmińsko-Mazurska Rada

16 grudnia odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, którego wiodącym tematem była realizacja przez Wojewódzką Komendę systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty. W spotkaniu uczestniczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Celem posiedzenia było znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu reforma oświatowa „Dobra szkoła” wpłynie na funkcjonowanie i naukę w Ochotniczych Hufcach Pracy? – bowiem planowana reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, to także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy. W problematykę spotkania wprowadził zebranych Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik.

wama_4Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wręczyła Honorową Odznakę Ochotniczych Hufców Pracy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, który pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Wojewoda w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w regionie jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz prężnie działającej instytucji rynku pracy. Wyraził przekonanie, że w kolejnych latach OHP będą kontynuować realizację strategii państwa na rzecz młodzieży, której główną misją jest wyrównywanie szans prowadzące do integracji społecznej i zatrudnienia.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w zakresie opieki, kształcenia i wychowania młodzieży oraz uzupełniania kwalifikacji zawodowych omówił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. Ostatnim i zarazem najistotniejszym punktem posiedzenia Wojewódzkiej Rady była dyskusja na temat planowanej reformy oświaty. Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży uczestnicy Rady udzielili rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego oraz budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, dbając o udział w systemie edukacji w perspektywie nowelizacji Prawa oświatowego.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej wzięli także udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Okręgowy Inspektor Pracy Marek Wójciak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi Urszula Jankowska, Kurator Okręgowy Hanna Winkiel, przedstawiciele Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Służby Więziennej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.