Szkolenie kadry

W dniach 28-30 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się szkolenie kadry koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach OHP oraz centrach kształcenia i wychowania, zorganizowane przez Biuro Edukacji KG OHP. Jego tematem był „Nadzór nad działalnością edukacyjną w świetle nowych koncepcji i wyzwań organizacyjnych jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP”.

W otwarciu szkolenia wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, któremu towarzyszył jego zastępca Wojciech Szewczyk. Komendant Główny w swoim wystąpieniu omówił bieżące oraz planowane działania w zakresie perspektywicznego rozwoju instytucji, poszerzające działalność edukacyjną OHP.

Wstępem do szkolenia było wystąpienie Krajowego Duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy księdza prałata Jarosława Sroki, który podkreślił ważną rolę koncepcji wychowawczych opartych na kształtowaniu człowieczeństwa w myśl nauk papieskich św. Jana Pawła II. Duszpasterz zaakcentował też potrzebę rozwijania twórczego duszpasterstwa młodzieży.

W dalszej części szkolenia mówiono o wzmacnianiu bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, jak również o kwestiach pomiaru i oceny realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Edukacji KG – dyrektora Sławomira Męcinę oraz głównych organizatorów Dorotę Słomską i Grzegorza Zajączkowskiego. Podczas zajęć wyjaśniono także wątpliwości związane z realizacją procesu kształcenia i wychowania oraz dzielono się dobrymi praktykami i rozwiązaniami organizacyjno-metodycznymi stosowanymi przez jednostki.

Ważnym elementem szkolenia było wystąpienie Radcy Zespołu profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji i Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) podinsp. dr Marzeny Kordaczuk-Wąs ukierunkowane na rozwijanie umiejętności kadry w konstruowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów profilaktycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka oraz kreowaniu współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych na rzecz profilaktyki społecznej.

Na zakończenie odbyły się zajęcia w grupach warsztatowych mające na celu doskonalenie organizacji i nadzoru procesu kształcenia oraz wychowania w OHP. Podsumowując szkolenie dyrektor Sławomir Męcina podziękował za zaangażowanie w organizację oraz twórczy i aktywny udział w nim polecając upowszechnienie uzyskanej wiedzy we wszystkich jednostkach edukacyjnych OHP.