Rady Programowe

W ostatnich tygodniach w wojewódzkich komendach OHP odbywają się posiedzenia Rad Programowych – organów opiniodawczo-doradczych tych komend. Głównym ich zadaniem jest przede wszystkim inicjowanie współpracy między partnerami w zakresie działań wspierających osoby w wieku do 25 roku życia, w szczególności te, które są bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Działalność Rad wpisuje się w zadania przeciwdziałania marginalizacji, jak również kształcenia i wychowania.

Ostatnio, 21 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiej WK OHP we włocławskim Centrum Kultury „Browar B”. Przybył na nie Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

kpr5
Od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, Komendant Główny Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta Michał Krzemkowski.

Komendant Marek Surmacz przedstawił na wstępie zmiany planowane w Ochotniczych Hufcach Pracy, związanych przede wszystkim z nazewnictwem instytucji i charakterem jej zadań. Wykonanie uchwał podjętych na posiedzeniu inauguracyjnym, które dotyczyły naboru uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 oraz do projektów unijnych zaprezentowała Dyrektor Merytoryczny Komendy Małgorzata Filarska.

Formy współpracy OHP z instytucjami omówili członkowie Rady oraz zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” Alina Kozłowska, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku Anna Wilińska, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska, Marcin Gawroński z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, przedstawiciel pracodawców – właściciel Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonała Wojewódzka Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rynku pracy, których celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W planie są targi i giełdy pracy, specjalne programy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Poprzez realizację części z tych działań zostaną wypracowane nowe kierunki i rozwiązania wspierające aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, promujące przedsiębiorczość, a także doskonalące narzędzia ułatwiające świadczenie usług.

Komendant Główny Marek Surmacz wraz z zastępcą Renatą Wicha spotkał się także z kadrą włocławskich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP. Komendant wyraził swoje uznanie dla dobrych wyników osiąganych w zakresie realizacji projektów i naboru do jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił ważną rolę Ochotniczych Hufców Pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży potrzebującej wsparcia.

O posiedzeniach Rad Programowych w innych województwach można przeczytać w Aktualnościach