Poznań: Wojewódzka Rada

24 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Posiedzenie otworzył Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, a przewodniczył – Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży oraz rynku pracy na terenie Wielkopolski omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska. Następnie koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak zaprezentowała zadania w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej, której celem jest nawiązywanie kontaktów z absolwentami i udzielanie im wsparcia w ramach Klubu Absolwenta oraz angażowanie absolwentów do udziału w projektach przynoszących korzyści płynące z kształcenia ustawicznego, sprzyjającego wzrostowi szans na rynku pracy. Z kolei komendant Hufca Pracy w Pile Kinga Bieńkowska przedstawiła działalność hufca w środowisku lokalnym, przeanalizowała wyniki nauczania i frekwencji uczestników, a także priorytety w działalności opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy.

Komendant Hufca Pracy Kinga Bieńkowska omawia działalność jednostki w środowisku lokalnym.

Jako ostatni wystąpił dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki, który opowiedział o potencjale organizacyjnym Centrum oraz o skuteczności odziaływań wychowawczych w świetle losów absolwentów. Po wystąpieniach prelegentów głos zajęli kolejno członkowie Rady Programowej: poseł Tadeusz Dziuba mówił o przeprowadzeniu pilotażowych zmian w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez współpracę z instytucjami wojskowymi; a radna powiatu poznańskiego Zofia Dobrowolska podkreśliła znaczenie OHP w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu przedstawił prośbę o wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w procesie kształcenia zawodowego i przygotowania do egzaminu czeladniczego.

Na zakończenie dyskusji Komendant Główny OHP Marek Surmacz zapoznał zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP, a także podziękował przybyłym za współpracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP podsumował jej przewodniczący wojewoda Zbigniew Hoffmann, a członkowie zobowiązali się wspierać działania Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Na zdjęciu pierwszym u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska, Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, dyrektor Biura WK Adam Pękarski.