Rada Programowa Podlaskiej WK

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego Zastępcy Renaty Wicha obradowała 18 listopada w grajewskim Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka kolejna w tym roku Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Poseł Lech Antoni Kołakowski w uznaniu i podziękowaniu za długoletnią współpracę z OHP otrzymał z rąk Komendanta Marka Surmacza Jubileuszowy Medal OHP, zaś Wojewoda Podlaski, a zarazem Przewodniczący Rady Bohdan Paszkowski, Burmistrz Miasta Hajnówki Jerzy Sirak oraz Joanna Filipkowska i Anna Siedlanowska z Podlaskiej WK OHP otrzymali Honorowe Odznaki OHP.

Wręczenie Honorowej Odznaki OHP Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Przewodniczącemu Rady.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji na temat roli OHP w obszarze kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, którą przedstawił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Sekretarz Rady Piotr Modzelewski. Ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Grajewie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zaprezentowała doradca zawody Magdalena Sawicka, natomiast działalność edukacyjną, kształceniową i wychowawczą grajewskiego Hufca Pracy – jego komendant Teresa Maciorowska. Burmistrz Grajewa opowiedział o pozytywnych efektach współpracy z OHP na terenie grajewskim i szerokim zakresie wzajemnych działań, a przedstawiciel lokalnych pracodawców Eugeniusz Chrostowski właściciel firmy Usługi Ogólnobudowlane – o korzyściach kształcenia zawodowego młodzieży u przedsiębiorców. Na zakończenie wystąpień zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz dziękując przybyłym oraz burmistrzowi Grajewa Dariuszowi Latarowskiemu za współorganizację Rady oraz wieloletnią pracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia. Komendant przedstawił też w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży zabrali głos m.in. dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze płk Tadeusz Kaczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łomży i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży Janusz Sławomir Mieczkowski, Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży mjr Marek Dziemiańczuk.

Podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności rozszerzenia współpracy pomiędzy Podlaską WK OHP a pracodawcami i rzemieślnikami poprzez organizację praktyk zawodowych, szkoleń oraz kursów. Drugą – na temat wzmocnienia współpracy Podlaskiej Komendy z samorządami i instytucjami pożytku publicznego w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli również udział: doradca Ministra Rolnictwa Artur Kosicki, parlamentarzyści: Bernadetta Krynicka i Kazimierz Gwiazdowski, Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, przedstawiciele władz samorządowych, szkół kształcących uczestników OHP, pracodawców, rzemieślników, stowarzyszeń współpracujących z OHP, sądów, wojska, straży pożarnej, zakładów karnych, jak również pracownicy merytoryczni Podlaskiej Komendy, w tym dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

podl6
Wystąpienie posła Lecha Kołakowskiego.
podl5
Burmistrz Grajewa opowiadał o efektach współpracy z OHP.