Podkarpacka Rada

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się 30 grudnia posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Podkarpackiej WK.

W programie spotkania znalazły się sprawy związane z przekształceniem i nową strukturą Wojewódzkiej Komendy OHP. Ponadto omówiono stan rekrutacji do hufców pracy i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, a także zaprezentowano działalność Zespołów Wsparcia, które są nową formą pracy z uczestnikami OHP.

Podczas posiedzenia podjęto dwie uchwały. Pierwsza dotyczy wsparcia przez instytucje zarządzane przez członków Rady w zakresie bieżących zadań Podkarpackiej WK, a w szczególności rekrutacji do jednostek oraz projektów systemowych. Druga uchwała skupia się na wypracowaniu rekomendacji, wymianie dobrych praktyk i wzmocnieniu płaszczyzny wspólnych działań na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Obejmuje też wsparcie i promocję zatrudniania młodocianych pracowników – uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.