Olsztyn: Rada Programowa

Metody wsparcia udzielanego wychowankom i absolwentom OHP były tematem obrad Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która odbyła się 11 grudnia w Olsztynie.

Spotkanie otworzyli Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik. Podczas swojego wystąpienia Wicewojewoda Sławomir Sadowski podkreślił, że rozwój szkolnictwa zawodowego idzie w dobrym kierunku, a Ochotnicze Hufce Pracy odgrywają w tym procesie znaczącą rolę, wpisując się w ogólnopolskie trendy. Natomiast Komendant Dariusz Rudnik zaznaczył, że OHP skoncentrowały się na wsparciu młodzieży w rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, dbając o komplementarność usług.

Z kolei zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiej WK Paweł Kowszyński omówił proces wychowania i ścieżkę wsparcia uczestnika OHP. Podkreślił również rolę partnerów OHP, reprezentowanych przez poszczególnych członków Rady Programowej, w realizacji priorytetów w zakresie wspierania młodzieży na drodze zawodowego, społecznego i emocjonalnego rozwoju.

Członkowie Rady podjęli dwie uchwały, w których podkreślono kontynuację współpracy oraz wzajemne wspieranie w realizacji przedsięwzięć służących młodym ludziom. Zarekomendowano również objęcie wszystkich uczestników OHP działaniami z zakresu rozwoju zawodowego oraz utworzenie dodatkowych Młodzieżowych Centrów Kariery.

Na zakończenie spotkania Komendant Dariusz Rudnik podziękował za owocną dyskusję, która przełożyła się na wzmocnienie wsparcia w ramach oferty Ochotniczych Hufców Pracy.