Konferencja OHP

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się 3 października Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda i Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Konferencję pn. „W drodze do samodzielności społecznej i zawodowej” poprzedziło wręczenie nagród laureatom „Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2019” oraz otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”.

Konferencja była efektem współpracy Ochotniczych Hufców Pracy ze środowiskami naukowymi w realizacji zadań z zakresu wyrównywania szans rozwoju młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego wynikających z polityki Państwa w tym obszarze. Była też okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji na temat systemowych rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju społecznego i zawodowego oraz wychowania uczestników OHP.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówił m.in. o swojej czteroletniej, owocnej współpracy z OHP, a także o potrzebie wzmocnienia tej instytucji w sferze finansowej, zaznaczając, iż w 2020 roku planowane jest zwiększenie budżetu na realizację zadań OHP, w tym na wynagrodzenia pracowników. Z kolei Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut w swoim wystąpieniu omówił misję oraz główne kierunki działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Obok programowego wystąpienia dr. Wiesława Poleszaka pt. „Proces wychowania w ośrodkach stacjonarnych Ochotniczych Hufców Pracy”, swoje wystąpienia zaprezentowali również prof. dr hab. Zenon Jasiński, dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, dr hab. Edward Nycz oraz dr hab. Anna Fidelus. „Aspiracje zawodowe młodzieży” przedstawiła Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska. Swoje wystąpienie miał także Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka. Na zakończenie w dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Józef Jacek Hordejuk, Dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” we Włocławku Alina Kozłowska oraz dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, członkowie Rad Programowych OHP i koordynatorzy kształcenia i wychowania z jednostek OHP z całego kraju.

Wystawa „Wychowankowie Siódmego Anioła” nawiązywała do celu konferencji i prezentowała wychowanków OHP w różnych kontekstach procesu wychowawczego, jako drogi rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży.

Swoista galeria fotografii, którą przez najbliższe dni można jeszcze obejrzeć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ukazuje wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy. Zdjęcia przez blisko rok w jednostkach OHP na terenie całej Polski wykonał artysta fotografik, fotoreporter „Dziennika Zachodniego”, Arkadiusz Gola. Tytuł wystawy został zainspirowany wierszem Zbigniewa Herberta „Siódmy Anioł”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali laureaci tegorocznego konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP, którzy podczas pobytu w Ochotniczych Hufcach Pracy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i podczas egzaminu po określonym cyklu kształcenia, a także dali świadectwo aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, charytatywnych, społeczno-samorządowych, zawodowych, sportowych, często uzyskując czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych konkursach.

Tuż po wręczeniu nagród młodzi ludzie udali się na wycieczkę po Warszawie. Zwiedzili Zamek Królewski, a także wybrali się na spacer po Starówce, który zaczęli od Kolumny Zygmunta. Następnie idąc wzdłuż Barbakanu obejrzeli pomnik Małego Powstańca oraz poznali historię z nim związaną.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy

Konferencja