Kandydaci do projektu

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK) odbyła się 9 kwietnia 2019 r. rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powołana komisja rekrutacyjna, w składzie której znaleźli się dyrektor CEiPM w Białymstoku, doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista ds. rozwoju zawodowego z MCK miała za zadanie wyłonienie uczestników projektu spośród osób spełniających następujące kryteria: młodzież w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się w systemie dziennym, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych i mająca ograniczenia materialne oraz środowiskowe. Ostatecznie wyłoniono dziesięciu uczestników projektu spełniających powyższe wymagania.

Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia. Działania projektowe będą prowadzone w bardzo atrakcyjnej formie. Zaplanowano grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkania z pośrednikiem pracy, kursy zawodowe, warsztaty z kreowania wizerunku oraz płatne trzymiesięczne staże zawodowe, które zachęcą młodzież do efektywnego poszukiwania pracy.