Finał projektu

Końcowym etapem realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” dla uczestników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK) były staże zawodowe.

Odbywały się one w zawodach kelnera i magazyniera. Pracodawcom z tytułu przyjęcia uczestnika, przysługiwały środki na zakup wyposażenia stanowiska pracy. Zaangażować również musieli opiekuna dla każdego stażysty, który sprawował nadzór oraz czuwał nad prawidłową organizacją i przebiegiem stażu, zgodnie z przyjętym programem.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy byli objęci wsparciem opiekuna projektu, dofinansowaniem dojazdów. Wypłacano im również stypendium stażowe.

Dla młodych ludzie było to pierwsze zetknięcie się z prawdziwą pracą. Musieli nauczyć się odpowiedzialności i obowiązkowości. Mając takie doświadczenie uczestnicy rozpoczęli aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy już dwie osoby podjęły zatrudnienie.