Nowi uczniowie rzemiosła

Tradycją rzemieślniczą jest pasowanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł i Izbie Rzemieślniczej. Zgodnie z wielowiekowym obyczajem to właśnie wtedy następuje oficjalne przyjęcie młodych ludzi do grona uczniów rzemiosła. Również w Ochotniczych Hufcach Pracy podtrzymuje się tę tradycję.

Ślubowanie i pasowanie na pracownika młodocianego uczestników 16-5 Hufca Pracy w Szczecinie (Zachodniopomorska WK) odbyło się w miejscowym Zespole Szkół Rzemieślniczych. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł, dyrekcja szkoły, przedstawiciel rady rodziców, jak również kadra OHP. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego młodzież złożyła ślubowanie. Dyrektor Alina Wygocka życzyła uczniom, aby w takim samym gronie spotkali się za trzy lata i pomyślnie zdali egzaminy czeladnicze.