Doradzają w projekcie

W jednostkach OHP w kraju trwa ogólnopolski projekt unijny „Obudź swój potencjał” realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Białymstoku (Podlaska WK, zdjęcie u góry) dobiegają końca indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pomoc w uzyskaniu stażu zawodowego zgodnego z kwalifikacjami i predyspozycjami uczestników. Ponadto uczestnicy poznają zagadnienia związane z prawem pracy oraz prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe młodzież zdobędzie podczas szkoleń zawodowych, które rozpoczną się niebawem.

krasnik
Kraśnik
sanok
Sanok

Z kolei w Hufcu Pracy w Kraśniku (Lubelska WK) 10-osobowa grupa uczestników bierze udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Tego typu spotkania to ważny moment na przełamanie tremy, ćwiczenia i zabawy pomagające w lepszym poznaniu się, a przede wszystkim uświadomienie uczestnikom jak ważna w planowaniu własnej przyszłości zawodowej jest znajomość siebie, swoich uzdolnień, zainteresowań, mocnych i słabych stron. To również możliwość nauki autoprezentacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metod skutecznego poszukiwania pracy oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Oprócz wykładów młodzi ludzie sprawdzają się w ćwiczeniach symulacyjnych bliskich realnym sytuacjom.

swidnik
Świdnik

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy zakończyły się właśnie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sanoku (Podkarpacka WK). Tematyka spotkań dotyczyła m. in. odkrywania własnych umiejętności, zdolności i predyspozycji zawodowych, analizy osiągnięć życiowych i zawodowych, jak również diagnozy predyspozycji przedsiębiorczych, kreatywnego myślenia, preferencji zawodowych, planowania drogi edukacyjno-zawodowej oraz sposobów poszukiwania pracy. Omówiono również przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zwracając uwagę na znaczenie mowy ciała oraz równości płci na rynku pracy.

Z indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy i grupowego doradztwa zawodowego korzystają z kolei uczestnicy projektu z innej lubelskiej jednostki OHP – Hufca Pracy w Świdniku. Siedem kobiet i trzech mężczyzn w wieku 18-24 lat ma okazję dowiedzieć się jaka jest obecnie sytuacja na lokalnym rynku pracy, gdzie szukać zatrudnienia, jakie są prawa i obowiązki pracownika. Również i oni poznają swoje mocne i słabe strony oraz zasady pracy w grupie. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia wyznaczania celów zawodowych, redagowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy świdnickiej grupy będą zdobywać kwalifikacje w zawodach kucharza, spawacza metodą MAG oraz sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera. Po kursach odbędą się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Oleśnica
Oleśnica

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy dwie grupy dziesięciu osób zakończyły do tej pory indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym Anną Jóźwiak. Podczas nich przeprowadzono diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz opracowywano dla nich Indywidualne Plany Działania. Spotkania były okazją do poznania instytucji i instrumentów rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zredagowania cv i listu motywacyjnego. We wrześniu zaplanowano z kolei grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które mają na celu pomóc w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Następnie młodzi ludzie przystąpią do kursów zawodowych: przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B (12 osób), kosmetyczki z elementami wizażu oraz stylizacji paznokci (4 osoby), spawacza metodą MAG (4 osoby).

Projekt „Obudź swój potencjał” realizowany w Białymstoku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w Kraśniku, Świdniku, Oleśnicy i Sanoku – w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

wroclaw
Dzierżoniów

W tym samym czasie trwa realizacja kolejnego z unijnych projektów pn. „Akcja Aktywizacja – YEI”. 13 września w Hufcu Pracy w Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego pomagające w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania niezbędnego w rozwoju edukacyjno-zawodowym. Podczas kolejnych spotkań zostaną poruszone zagadnienia m. in. z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.