Rada Programowa w Rzeszowie

W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego obradowała 28 czerwca Wojewódzka Rada Programowa OHP.

W posiedzeniu wzięli udział m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Dziubkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP Maciej Karasiński, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, dyrektor Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek, a także Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.

Przewodnicząca Rady Wojewoda Podkarpacki – po przywitaniu zebranych – podkreśliła rolę, jaką Ochotnicze Hufce Pracy pełnią na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz ekonomicznej młodzieży. – Działania OHP doskonale wpisują się w założenia naszego rządu, który od początku swojej kadencji stara się odbudować szkolnictwo zawodowe w Polsce. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza, stale rozwijający się przemysł oraz emigracja i odpływ pracowników branżowych zmuszają system oświaty do zmian i dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz włączenia pracodawców w proces unowocześnienia kształcenia. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę – mówiła. Podziękowała też Wojewódzkiemu Komendantowi Jerzemu Cyprysiowi za pracę nad poprawą wizerunku OHP w życiu społecznym.

Podczas spotkania wręczono powołania do Rady Programowej OHP dyrektorowi Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Markowi Cierpiał-Wolanowi oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzacie Frączek. Głos zabrał też ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, który dziękując za możliwość uczestnictwa w spotkaniu, podkreślał zaangażowanie OHP w proces kształcenia i wychowania młodzieży. Wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu będzie on przynosił owoce, zapewniając młodym ludziom zarówno wykształcenie, jak i zdobycie zawodu. Z kolei Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podziękował za profesjonalne przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozpowszechnianie kultury pracy, jak również wspieranie inicjatyw służących wychowaniu w procesie zatrudnienia. Wręczył również list okolicznościowy Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Jerzemu Cyprysiowi.

Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia. Od prawej: Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.
Porozumienie o współpracy podpisują: Wojewódzki Komendant Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś (z lewej) i dyrektor rzeszowskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop.

Istotnym punktem obrad było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP.

W trakcie posiedzenia Rady w części prelekcyjnej swoje prezentacje przedstawili: dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, który omówił temat „Statystyka – problem czy gwarancja sukcesu?”, zaś Małgorzata Kawalec z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowała „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy w kontekście zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 16-25 lat”.

Rok szkoleniowy 2017/2018 Podkarpackiej Komendy podsumowała Patrycja Bazylak, a projekty wymiany międzynarodowej – Hubert Podgórny z. Wdrażane projekty w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” były tematem wystąpienia Justyny Stanisz, natomiast kierownik OSiW Iwonicz Małgorzata Frączek przedstawiła strukturę jednostki oraz nowe kierunki zaplanowane w roku szkoleniowym 2018/2019.

Na zakończenie Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Bały podsumowując spotkanie, podziękowała prelegentom za inspirujące tematy ich wystąpień, a przedstawicielom instytucji za wspieranie OHP w ich działaniach.