Opłatek w Opolskiej Komendzie

Spotkanie opłatkowe w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Opolu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Medolińskiego.

Wzięli w nim również udział zastępca Wojewódzkiego Komendanta Łukasz Kubica, Duszpasterz Opolskiej Komendy ks. Jarosław Staniszewski, prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Edward Nycz, prof. dr hab. Zenon Jasiński, komendanci i kierownicy opolskich jednostek oraz pracownicy Wojewódzkiej Komendy.

Ks. Jarosław Staniszewski poświęcił opłatki, którymi później przełamali się zebrani życząc sobie pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

   

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła gości młodzież z Hufca Pracy w Opolu prezentując krótkie świąteczne przedstawienie, a najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewała uczestniczka Julia Szymańska zachęcając wszystkich obecnych do wspólnego kolędowania.

Przy wigilijnym stole była okazja, by porozmawiać o roku minionym i nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

Niezwykle ważną częścią spotkania było wręczenie przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Honorowych Odznak OHP profesorom Zenonowi Jasińskiemu i Edwardowi Nyczowi z Uniwersytetu Opolskiego. Komendant Główny podziękował obu naukowcom za ich wkład jaki wnieśli w rozwój instytucji oraz przekazywane OHP wsparcie na przestrzeni ponad dwudziestu lat.

Prof. dr hab. Zenon Jasiński to długoletni dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych, kiedyś Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, później Uniwersytetu Opolskiego. Naukowiec o ogromnym dorobku i zainteresowaniach naukowych, jak: oświata i kultura mniejszości narodowych i etnicznych, zwłaszcza na Śląsku w okresie międzywojennym oraz obecnie; oświata i kultura skupisk polonijnych, w tym w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej; kontekst historyczny edukacji międzykulturowej; zagadnienia profilaktyki zapobiegania patologii społecznej i wyprowadzania z marginalizacji osób wykluczonych społecznie; funkcjonowanie i przemiany zawodu nauczyciela na tle porównawczym. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał z rąk prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku.

Profesor dr hab. Edward Nycz jest obecnym dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Socjolog, pedagog, specjalizujący się w pedagogice społecznej, socjologii wychowania, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogice oświatowej, pedagogice kultury, socjologii edukacji oraz socjologii młodzieży; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu i Raciborzu.

 


Na zdjęciu u samej góry: od prawej – prof. dr hab. Zenon Jasiński, prof. Edward Nycz, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński.

Nasi bohaterowie

Zespół Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach był w dniu 13 grudnia miejscem uroczystego spotkania, podczas którego uhonorowano trzech uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK): Sławomira Czyża, Wojciecha Morawca i Piotra Piętaka w podziękowaniu za uratowanie życia swojemu wychowawcy.

30 listopada, godziny poranne. Trzech uczestników ze Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie jedzie samochodem ze swoim wychowawcą, który jest równocześnie kierowcą, na Mistrzostwa Śląska OHP w tenisie stołowym. Nagle wychowawca zaczyna się źle czuć, zatrzymuje auto, po czym traci przytomność. Chłopcy próbują zatrzymać jakikolwiek samochód, ale bez rezultatów. Jeden z uczestników dzwoni na pogotowie, pozostali dwaj rozpoczynają reanimację kontynuując ją aż do przyjazdu karetki. Wojciech Morawiec, Sławomir Czyż i Piotr Piętak w tym dniu wygrali coś bardzo cennego – walkę o ludzkie życie. Bez ich pomocy wychowawca nie miałby żadnej szansy.

Bohaterscy uczestnicy otrzymali listy z podziękowaniami od Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Arkadiusza Sobków (na zdjęciu u góry z uczestnikami), pamiątkowe zegarki i bony towarowe. Nagrody ufundował również prezes katowickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jacek Kwiatkowski.

W liście Komendanta Głównego skierowanym do uczestników czytamy:

Dziękuję Wam za działanie bez wahania, zgodne z powinnością ratowania życia bliźniego. Przyczyniliście się do ocalenia życia naszego wychowawcy. Wykazaliście się dojrzałością, odwagą i determinacją. Jestem z Was dumny, choć czynimy starania, by oszczędzać Wam najtrudniejszych wyzwań. Dobry uczynek zasługuje na uznanie i wdzięczność nie tylko rodziny naszego pracownika, ale całej społeczności Ochotniczych Hufców Pracy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewódzki Komendant Arkadiusz Sobków, wiceprezes Zarządu ZDZ w Katowicach Halina Kasznia, dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Kazimierz Lamch oraz komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, którego uczestnikami są chłopcy, Halina Konefał.

    

Wielka wigilia w Krakowie

Z inicjatywy Klubu Aktywnych działającego w Hufcu Pracy w Limanowej (Małopolska WK) jego uczestnicy pomagali 16 grudnia jako wolontariusze w organizacji Wielkiej Wigilii na krakowskim Rynku.

Od 22 lat organizuje to wigilijne spotkanie restaurator pan Jan Kościuszko. Wspiera je także najstarsza w Polsce organizacja charytatywna – Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie. Co roku na Rynku w Krakowie przed Świętami Bożego Narodzenia bezdomni i ubodzy mają okazję usiąść razem przy wigilijnym stole i zjeść ciepły posiłek.

Młodzież należąca do hufca postanowiła w tym roku wspomóc akcję i podarować coś od siebie. Przewodnicząca Wojewódzkiego Klubu Aktywnych – Angelika Czopek zainicjowała zbiórkę czapek, szalików i rękawiczek. Do zbiórki przyłączyli się uczestnicy z innych małopolskich jednostek OHP. W niedzielę młodzież z limanowskiego hufca pojechała do Krakowa, gdzie pomagała przy pakowaniu i rozdawaniu paczek oraz ciepłych posiłków. Zebrane wcześniej czapki i szaliki zostały przekazane do krakowskich noclegowni.

Uczestnicy, pomimo zmęczenia, wrócili do domów szczęśliwi, że mogli przyczynić się do powodzenia tego przedsięwzięcia. Zadeklarowali w nim swój udział także w następnym roku.

    

Rada Śląskiej WK

14 grudnia, z udziałem Dyrektora Wykonawczego Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. finansowych Wojciecha Szewczyka, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W zastępstwie za I Wicewojewodę Śląskiego Jana Chrząszcza rozpoczął obrady Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, po czym powołano na sekretarza rady zastępcę Komendanta Śląskiej WK OHP Jarosława Kańkowskiego.

Program posiedzenia odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Relaks” w Wiśle obejmował podsumowanie mijającego roku i przedstawienie planów na najbliższą przyszłość. Jako pierwszy zabrał głos Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków, podsumowując ostatni okres pracy Komendy w Katowicach i kładąc szczególny nacisk na działalność wychowawczą, efekty działań w zakresie rynku pracy oraz prezentując przeprowadzone remonty i inwestycje. Przedstawił również plany na najbliższą przyszłość.

Dyrektor pionu merytorycznego Beata Chrobak omówiła stan realizacji projektów w ramach ERASMUS+, a specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Monika Buczek działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

O współpracy pomiędzy Śląską WK OHP a PFRON opowiedział dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, przedstawiając jednocześnie zamierzenia rozszerzenia tej współpracy o poradnictwo zawodowe, jak również tworzenie wspólnych inicjatyw, jak konferencje
i szkolenia.

Wicekurator Jacek Szczotka oraz zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Janusz Kaps przedstawili funkcjonowanie placówek oświatowych po wprowadzeniu nowej reformy oświaty, zaś dyrektor pionu merytorycznego Beata Chrobak wskazała na potrzebę utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Tematykę praktyk religijnych wśród młodzieży ze śląskich jednostek zaprezentował Duszpasterz Wojewódzki OHP ks. Jacek Gancarek podkreślając zwłaszcza istnienie i znaczenie właściwej hierarchii wartości.

Spotkanie w Wiśle zakończyło się podjęciem stosownych uchwał w sprawach: podjęcia działań mających na celu wsparcie w uzupełnieniu naboru młodzieży do jednostek stacjonarnych Śląskiej WK OHP; współpracy Śląskiej WK OHP z Oddziałem PFRON w Katowicach; utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego; pomocy i współpracy w realizacji zadań na rzecz projektów „Europejskiego Korpusu Solidarności”.

Podczas trwania Wojewódzkiej Rady Programowej podpisano także porozumienie o współpracy Śląskiej WK z Oddziałem PFRON w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości na posiedzenie w Wiśle obecni byli również: Wiceprezydent Miasta Żor Daniel Wawrzyczek, II zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, zastępca Okręgowego Inspektora ds. prawno-organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Piotr Kalbron st. sierżant Wydziału Prewencji KWP w Katowicach Daria Łosicka, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach Hanna Tustanowska, Anna Pomykoł z Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Postawili na przyszłość

14 grudnia w Hufcu Pracy w Opolu oficjalnie zakończono realizację projektu „Stawiam na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu dziesięcioro uczestników, mających status młodocianego pracownika, znajdującego się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zostało objętych wieloma formami wsparcia. Uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, w kursie komputerowym o standardzie ECDL. Bardzo ważną formą wsparcia były zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu młodzież mogła nadrobić zaległości w nauce. Uczestnicy w trakcie projektu zyskali nowe kompetencje, niezbędne do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie dał im szansę na pogłębienie swojej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie samych siebie.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli: Komendant Wojewódzki OHP Dariusz Medoliński, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Kubica, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Violetta Szczepkowska, Komendant opolskiego Hufca Pracy Bogumiła Szewczyk-Paluszek wraz z merytoryczną obsługą projektu oraz, co najważniejsze, młodzież uczestnicząca w projekcie.

   

Uczestnicy projektu podczas uroczystego podsumowania otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia. Ponadto każdemu został wręczony drobny upominek. Wojewódzki Komendant podziękował każdemu z młodych ludzi za zaangażowanie oraz trud włożony w uczestnictwo, bez tego bowiem projekt nie zakończyłby się sukcesem. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, które umożliwiły i w miarę możliwości pomagały młodzieży wytrwać w tym intensywnym przedsięwzięciu.

 

Inwestycja w przyszłość

Współpraca OHP na Warmii i Mazurach z placówkami oświatowymi w zakresie nabywania umiejętności i kompetencji przez uczniów-uczestników OHP i wymiana dobrych praktyk były przedmiotem obrad ostatniego w bieżącym roku posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która odbyła się 14 grudnia w Olsztynie.

Obradom, które otworzyli Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik oraz dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, towarzyszył ożywiony, dynamiczny dyskurs, który przyniósł wiele interesujących postulatów i opinii.

W toku dyskusji zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński podkreślił rolę partnerów OHP, reprezentowanych przez poszczególnych członków rady programowej, w realizacji priorytetów OHP w zakresie wspierania młodzieży na drodze zawodowego, społecznego i emocjonalnego rozwoju. Kierownik zespołu ds. programów europejskich, współpracy międzynarodowej i rynku pracy Katarzyna Milczarek zaprezentowała działania OHP na Warmii i Mazurach stanowiące element edukacji nieformalnej, wspierający i uzupełniający pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną w jednostkach OHP skupiając się na wymianach międzynarodowych oraz zagranicznych stażach zawodowych, które pozwalają na zdobycie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów wspólnoty.

Członkowie rady zwrócili uwagę na cykl projektów realizowany w ramach Programu Erasmus+, pn. „Inwestycja w przyszłość”, których celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczestników podczas nauki zawodu w szkole, nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych oraz poznanie nowych tendencji w obrębie wyuczonej specjalizacji.

Podkreślili znaczenie tego typu inicjatyw w zakresie rozwoju kompetencji interdyscyplinarnych, tj. umiejętności pracy pod presją czasu, lepsze radzenie sobie ze stresem, zwiększenie potencjalnej mobilności zawodowej uczestników, wzrost odpowiedzialności za powierzone mienie i zadania, rozwój komunikatywności i umiejętności współpracy w grupie oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Podczas dyskusji padło pytanie, czy uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych mogłoby zostać uwzględnione na świadectwie promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen. Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Renata Iłeczko przedstawiła stan prawny, który na dzień dzisiejszy nie daje takich możliwości. Dyrektorzy szkół zawodowych uczestniczący w spotkaniu widząc potrzebę i wartość dodaną dla młodzieży zawarcia dodatkowych informacji na świadectwie zaproponowali sformułowanie postulatu w tej sprawie. Wyrazili również chęć kontynuowania lub podjęcia współpracy w zakresie realizacji projektów, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych podopiecznych OHP. Poświęcono sporo uwagi sprawom organizacyjnym związanym z udziałem młodzieży w stażach zawodowych w ciągu roku szkolnego.

Na zakończenie spotkania Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik podziękował za owocną dyskusję mającą na celu wymianę dobrych praktyk przekładających się na wzmocnienie wsparcia w ramach oferty Ochotniczych Hufców Pracy.

Udział w radzie programowej wzięli ponadto: Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Okręgowy Kurator Sądowy Hanna Winkel, Monika Kocimska-Warczak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego reprezentowała, Małgorzata Bojarowska z Komendy Wojewódzkiej Policji, Justyna Jachacy-Majewska z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Anna Pliszka z Miejskiego Urzędu Pracy, jak również dyrektorzy szkół zawodowych oraz pracownicy Wojewódzkiej Komendy OHP.

Wojewódzka Rada Programowa była poprzedzona wystawą prezentującą rezultaty projektu „Inwestycja w przyszłość III” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

W nagrodę do Brukseli

Pięciodniowa wycieczka do Brukseli była nagrodą Komendanta Głównego OHP w Ogólnopolskim Konkursie z Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”.

Wygrali ją uczestnicy Hufca Pracy w Sieradzu (Łódzka WK) Patryk Pasierb, Zuzanna Makówka oraz Joanna Ślipek. I to oni mogli przez trzy dni na początku grudnia zwiedzać stolicę Belgii.

Rozpoczęli od wizyty w Stacji Europa, mieszczącej się w dawnym punkcie sprzedaży biletów stacji kolejowej Bruxells – Luxemburg, gdzie – dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości i stołom multimedialnym można się dowiedzieć, co warto zobaczyć.

Na pierwszy ogień poszedł Parlament Europejski i Parlamentarium znajdujące się w budynku Willy’ego Brandta. Tam uczestnicy odbyli m.in. wirtualną podróż po Europie, poznali funkcjonowanie PE oraz informacje na temat 751 posłów. Z kolei wizyta w Domu Historii Europejskiej pozwoliła na poznanie historii tworzenia się wspólnoty europejskiej pokazanej przez pryzmat wielu wydarzeń historycznych dających podwaliny kształtowania się myśli o integracji europejskiej.

Symbol naukowych i technicznych osiągnięć, pozostałość po Wystawie Światowej z 1958 r., czyli Atomium monumentalna budowla w kształcie atomu kryształu żelaza była pierwszym punktem programu następnego dnia. Uczestnicy wjechali windą na wysokość 102 metrów, by stamtąd podziwiać panoramę miasta.

Po powrocie do centrum dotarli do jednego z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Brukseli – Grande Place wpisanego w 1998 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wąskimi kupieckimi uliczkami, na których można się zaopatrzyć w najlepszą na świecie czekoladę i chrupiące belgijskie gofry, doszli do symbolu Brukseli – Manneken Pis. Figurki małego, siusiającego chłopca, którą w tym czasie można było podziwiać w przebraniu św. Mikołaja.

Ostatni dzień zajęło zwiedzanie Antwerpii, miasta położonego w północnej części Belgii i uznanego za centrum przemysłu diamentowego w Europie. Młodzi ludzie podziwiali m.in. katedrę Najświętszej Marii Panny czy też muzeum Rubensa mieszczące się w domu, w którym kiedyś mieszkał. Po powrocie do Brukseli przyszedł czas na spacer po Jarmarku Bożonarodzeniowym na placu przed Kościołem św. Katarzyny.

Pobyt w Brukseli, zwiedzanie, poruszanie się komunikacją miejską był bardzo pouczającą lekcją wiedzy o społeczeństwie, kulturze i polityce. Zdobytą wiedzę na pewno będą potrafili przekuć na udany występ w kolejnej edycji konkursu „Europa da się lubić”.

   

Zdobywają kwalifikacje

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęło pionierski kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego wysokiego składowania kategorii II WJO.

Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z zaangażowaniem przystąpiła do zdobywania kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Rozbudowany program zajęć teoretycznych oraz duża liczba godzin ćwiczeń praktycznych mają przygotować uczestników kursu do niełatwego egzaminu końcowego składanego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu przewiduje między innymi uzyskanie wiedzy z zakresu czynności przygotowawczych i końcowych operatora przy obsłudze wózków, konstrukcji wózka, ładunkoznawstwa, zasad BHP, bezpiecznej wymiany butli gazowej. Pod okiem profesjonalnych instruktorów kursanci uczą się jazdy wózkiem widłowym oraz operowania hydraulicznym układem podnośnikowym pojazdu podczas podnoszenia ładunków na znacznej wysokości.

Moduł szkolenia zawodowego został poprzedzony warsztatami z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy MCK w Kętrzynie. Celem tego etapu było wyposażenie uczestników w wiedzę przygotowującą do aktywnego poszukiwania oraz utrzymania zatrudnienia. W ramach zajęć kursanci dowiedzieli się jak sporządzić profesjonalne CV, gdzie poszukiwać ofert pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, jakie znaczenie mają kompetencje interpersonalne w zespole pracowniczym. Komplementarne kwalifikacje uzyskane podczas modułu zawodowego i pozazawodowego dają pewność, że po ukończeniu kursu młodzi ludzie odnajdą się na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

Kurs jest realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

Konferencja „Rodziny Szkół”

11 grudnia na Zamku Książąt Oleśnickich, który jest siedzibą Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, odbyło się pierwsze robocze spotkanie Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej.

„Rodzina” powstała przed dwoma miesiącami i w jej skład wchodzą oprócz CKiW Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, a także placówki z Wrocławia, Mąkoszyc, Lubiąża i Długołęki.

Gości przywitał dyrektor Centrum Przemysław Wróbel wraz z zastępcą Wiolettą Leśniowską oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Dorotą Rasałą-Świtoń. W imieniu burmistrza Jana Bronsia zabrała głos jego zastępczyni Edyta Małys-Niczypor, która odczytała list skierowany do uczestników konferencji. Podczas spotkania wręczono przedstawicielom szkół listy od arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego oraz kuratora dolnośląskiego Romana Kowalczyka potwierdzające wyrażenie zgody na powstanie takiej inicjatywy.

W programie konferencji znalazł się wykład dyrektora Wydziału katechetycznego Archidiecezji Wrocławskiej księdza doktora Krzysztofa Boreckiego, który mówił o roli Jana Pawła II w wychowywaniu młodych ludzi. Po wykładzie zebrani goście debatowali nad metodami wcielania nauk papieża w życie codziennie młodzieży.

   

Na ścieżce edukacyjnej

Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie wzięła udział w warsztatach w ramach projektu „Ścieżka Edukacyjna – Leśna Kwatera Legionistów” popularyzujących wiedzę o bohaterstwie Legionów Polskich i ich udziale w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie jest skierowane do wszystkich, którzy w sposób nieszablonowy pragną poznać historię Polski z czasów odzyskania niepodległości latach 1914-1920.

Organizatorzy zajęć zadbali o niekonwencjonalny przekaz, tworząc żywą ścieżkę edukacyjną składającą się z okopów i ziemianek, jakich używali legioniści. Uczestnictwo w warsztatach polegało na wykonaniu kilku zadań terenowych, w tym przejściu przez labirynt w okopach, udzieleniu pomocy rannemu i wyniesieniu go na noszach do punktu sanitarnego oraz poszukiwaniu min wykrywaczem metalu. Teoretycznym etapem było opracowanie biogramu i zaprezentowanie wybranego legionisty.

Podczas warsztatów młodzież poznała szlak bojowy legionów Józefa Piłsudskiego oraz wkład legionistów w dzieło odbudowy Rzeczypospolitej po 1918 r. Zaprezentowano życiorysy kilkunastu „legunów”, ich losy powojenne oraz niekiedy tragiczne zdarzenia z okresu PRL w latach 50-tych.