Warszawa: Posiedzenie Rady Programowej

Kierownictwo Komendy Głównej i Mazowieckiej Komendy OHP, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, urzędów pracy, szkół, pracodawców oraz systemu penitencjarnego spotkali się 27 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na roboczym spotkaniu Wojewódzkiej Rady Programowej MWK OHP.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko i zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Warszawie Jacek Figiel.

Podczas wydarzenia odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady Programowej mazowieckich OHP, które przedstawicielom Rady wręczył Komendant Główny OHP. Przewodniczącym Rady Programowej został Wojewoda Zdzisław Sipiera.

Panel dyskusyjny moderował Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do skoordynowania misji i wizji OHP z działaniami jednostek administracji państwowej i samorządowej poprzez wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, a także wspólne rozwiązywanie problemów pozostających w bezpośrednim związku z realizowaną przez OHP polityką państwa wobec młodzieży, której profil socjologiczny jest ściśle osadzony w trudnych warunkach środowiskowych i rodzinnych.

Priorytetowym celem spotkania było wypracowanie kierunków zasad współpracy opartej na porozumieniach w zakresie działalności na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych, przy uwzględnieniu specyfiki środowiska lokalnego, oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć. Omówione zostały również kwestie dotyczące m.in.: rynku pracy na Mazowszu oraz projektów realizowanych przez MWK OHP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy panelu jednogłośnie podkreślali, że kompleksowym wskaźnikiem efektywności działalności edukacyjnej jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP jest liczba młodzieży, która została aktywizowana poprzez jej powrót do systemu edukacji i udział w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Jej aktywizacja mogła nastąpić dzięki zapewnieniu przez OHP wieloaspektowej opieki wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej zmierzającej do korygowania wadliwych postaw społecznych, wszechstronnego rozwoju osobowości oraz jej pozytywnego kształtowania dla mobilności na rynku pracy.

Poruszono również kwestię konieczności zmiany wizerunku instytucji, jak i udoskonalenia kanałów komunikacji z użyciem IT. Wartością dodaną obrad było wypracowanie treści uchwał: w zakresie pozytywnego kreowania wizerunku Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, wzbogacenia oferty w zakresie kształcenia, wychowania oraz rynku pracy, jak i realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doceniając wieloprofilowe spektrum funkcjonowania organizacji wszyscy partnerzy zadeklarowali wszelkie wsparcie dla inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowywaniu młodzieży w procesie i etosie pracy.

Zmiany kadrowe

28 marca 2018 roku Komendant Główny OHP powołał pana Adama Pękarskiego na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu. Komendant Adam Pękarski był dotąd pełniącym obowiązki Wojewódzkiego Komendanta.

Kolejny etap za nimi

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim (Warmińsko-Mazurska WK) zakończyli 27 marca kurs języka angielskiego.

Szkolenie obejmowało 80 godzin dydaktycznych, w trakcie których młodzież poznała podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia ułatwiające poszukiwanie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczególnie ważnym założeniem kursu było również przełamanie bariery językowej. Ponadto młodzież została wyposażona w podstawowe umiejętności językowe, niezbędne m.in. do właściwego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz listu motywacyjnego w języku angielskim, jak również do prostej komunikacji.

Kurs zakończył się egzaminem końcowym, na podstawie którego młodzież otrzymała certyfikaty A1 zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Bliżej Funduszy Europejskich

27 marca Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku gościł uczestników siódmego spotkania regionalnego w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”.

Było ono poświęcone projektom realizowanym w województwie pomorskim, objętym Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Gdańsku i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zaprezentowały proces realizacji i efekty prowadzonych przez siebie projektów.

W obecności Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka (na zdjęciu po prawej), senatora Antoniego Szymańskiego, przedstawicieli MRPiPS oraz Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP Bogdana Wiszowatego, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Adam Matuszewski poprowadził dialog trójstronny pomiędzy przedstawicielami instytucji wdrażającej, beneficjentami oraz uczestnikami programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Forma prezentacji projektów OHP „Równi na rynku pracy”, „Pomysł na siebie”, „Obudź swój potencjał”, „Akcja Aktywizacja”, przygotowanej przez Alicję Otto oraz „Od szkolenia do zatrudnienia” autorstwa Marty Rychel, pozwoliła na niestandardowe przedstawienie różnych aspektów projektów, wskazanie korzyści z nich płynących w powiązaniu z celowością i adekwatnością nakładów odniesionych do „kosztu alternatywnego”.

W projektach realizowanych w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 942 młode osoby (w tym 81 osób niepełnosprawnych) otrzymały wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym: 725 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy, 171 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej, 75 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

Od lewej: z-ca dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski, Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty, senator Antoni Szymański, Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Lesław Bryłkowski.
Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku Bogdana Wiszowatego było poświęcone projektom realizowanym w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Targi w Rybniku

Punkt Pośrednictwa Pracy w Rybniku (Śląska WK) zorganizował 27 marca w auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej IX Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Odbyły się one pod honorowym patronatem Prezydenta Rybnika oraz z udziałem Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP Arkadiusza Sobków.

Targi otworzyła i powitała przybyłych gości dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach Halina Koprowska. Swoje stoiska wystawiło blisko 50 wystawców mających w swojej ofercie kilkaset propozycji zatrudnienia. Przedsięwzięcie było adresowane do młodzieży uczącej się oraz osób poszukujących pracy.

Przy stoisku OHP swoją ofertę prezentowały Punkty Pośrednictwa Pracy z Żor, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Radlina i Czerwionki-Leszczyny, a także Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie. Pracownicy tych jednostek udzielali informacji na temat dostępnych propozycji zatrudnienia, możliwości uczestnictwa w kursach i szkoleniach zawodowych oraz indywidualnych konsultacjach.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera w swoim wystąpieniu podkreślił wagę instytucji jaką są Ochotnicze Hufce Pracy i wyraził nadzieję na dalsze lata owocnej współpracy w zakresie organizacji kolejnych edycji targów.

Od prawej: Wojewódzki Komendant ŚWK OHP Arkadiusz Sobków, dyrektor CEiPM w Katowicach Halina Koprowska oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Rybniku.

Wśród obecnych byli również: Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej Zygmunt Łukaszczyk wraz ze swoim zastępcą Stefanem Makoszem, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Małgorzata Tlołka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Adam Kocjan, kierownik Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach Magdalena Krawczyk oraz Komendant Hufca 12-20 HP w Rybniku Magdalena Szrek-Moroń.

Oferta dla każdego

W Targach Pracy uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Szczytnie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK). Przedsięwzięcie zorganizował już po raz dwunasty szczycieński Powiatowy Urząd Pracy.

Wśród wystawców obecnych było 65 pracodawców i 25 instytucji, w tym jednostki OHP, które informowały młodzież o usługach z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Ponadto pośrednicy pracy, doradca zawodowy i specjalista ds. rozwoju zawodowego udzielali indywidualnych konsultacji, dzięki czemu można było między innymi uzyskać wskazówki dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się propozycje zatrudnienia w kraju i za granicą, jak również oferta kursów i szkoleń.

Czas na Węgry

Dziesięcioosobowa grupa wychowanków z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z opiekunami przebywała pomiędzy 11 a 24 marca tego roku na stażu zawodowym w Gyomaendrőd na Węgrzech.

Projekt jest realizowany wspólnie z instytucją partnerską, którą jest Węgierskie Stowarzyszenie Del-Alfod Europai Unio Okatasi, Gazdasagi, Kulturalis, Integracios Egyuttmukodest Koordinalo Egyesulet. W stażu, który odbywał się w placówce kształcenia zawodowego Skola Bethlen Gabor, wzięła udział młodzież kształcąca się na poziomie szkół zawodowych w zawodzie kucharza oraz mechanika pojazdów samochodowych. Każdy ze stażystów pracował na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia realizowanym w Polsce.

   

Uczestnicy mieli okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, poznać praktyczny charakter zawodów, w których się kształcą oraz mieli możliwość poznania zagranicznych standardów pracy. Dwutygodniowy wyjazd był także doskonałą okazją na poznanie nowych ludzi, jak również zobaczenie ciekawych miejsc. W programie przewidziano wycieczki i atrakcje kulturalne, które pozwoliły na lepsze poznanie regionu, jego kultury i historii oraz smaków tradycyjnej kuchni węgierskiej. Młodzież zwiedziła Budapeszt, zobaczyła wiele cennych zabytków związanych z historią państwa węgierskiego między innymi Plac Bohaterów, monumentalną katedrę świętego Istvána, Zamek Królewski, Basztę Rybacką. Ponadto zwiedziła średniowieczny gotycki zamek obronny położony w miejscowości Gyula, muzeum malarstwa Vidovszky oraz miała okazję korzystać z basenów termalnych.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie stażystów w nauce danego zawodu i poznaniu języka branżowego, a także kultury, tradycji, zwyczajów i organizacji pracy kraju przyjmującego. Tego rodzaju doświadczenia zwiększają szanse młodzieży na znalezienie pracy po zakończonym procesie edukacji.

Wyjazd na staż zawodowy odbywał się w ramach realizowanego projektu „Czas na staż”, który jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

   

I znowu kwitną żonkile…

W marcu rozpoczęła się dwudziesta pierwsza edycja Pól Nadziei – programu, którego autorem jest Organizacja Charytatywna Marie Curie Cancer Care z Edynburga.

11 marca JE Arcybiskup Marek Jędraszewski, który objął patronat honorowy nad polskimi Polami Nadziei, odprawił w kaplicy w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie mszę św. inaugurującą ten program. Dzięki jego realizacji są pozyskiwane fundusze na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii i Polsce, gdzie pierwsze datki zbierano dla krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Teraz przedsięwzięcie jest organizowane w całej Polsce.

Zbieranie funduszy przypada na czas kwitnienia żonkili, będących międzynarodowym symbolem nadziei, przypominających o ludziach chorych i cierpiących. Pierwsze pola tych kwiatów, zwiastujące przedsięwzięcie, można było zobaczyć w 1998 roku w krakowskich parkach.

Do tej szczytnej akcji włączyły się też po raz dziesiąty podkarpackie OHP. Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wraz z kierownik Małgorzatą Frączek i pedagogiem Tomaszem Józefowiczem kwestowali obok krośnieńskiego Sanktuarium św. Jana Pawła II na rzecz osób przebywających w hospicjum w Krośnie. Podobnie jak kilka dni wcześniej zarówno w Ośrodku, jak i w Zespole Szkół, wręczając każdemu darczyńcy wykonanego przez siebie z papieru żonkila.

Środki zebrane w czasie kwesty przekazano do głównego sztabu akcji, który jak co roku mieścił się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Akcję zorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, Stowarzyszenie Krośnieńskich Amazonek, Urząd Miasta Krosna, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza oraz placówki oświatowe z terenu Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.

W tym samym dniu uczestnicy z Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Koszalinie (Zachodniopomorska WK) wraz z wychowawczynią Moniką Nnaką oraz komendant Joanną Cybulską kwestowali na ulicach miasta na rzecz koszalińskiego Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego. I tutaj „Aktywni” każdemu, kto wrzucił datek do puszki, wręczali żonkile. Ich udział w tego typu przedsięwzięciach jest niezwykle ważny. Z jednej strony dają świadectwo swojej wrażliwości, z drugiej – integrują się ze społecznością Koszalina.

 

 

Doradca odkrywa talenty

W jaki sposób odkryć swój talent i wykorzystać swoje mocne strony uczył młodzież doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Janowie Lubelskim (Lubelska WK).

Spotkanie, zorganizowane wspólnie z janowską Pedagogiczną Biblioteką im. KEN, odbyło się w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela. Uczniowie mogli też praktycznie sprawdzić swoje zdolności muzyczne poprzez udział w karaoke, a także swoje umiejętności i zdolności kulinarne podczas przygotowywania wiosennych kanapek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Okazało się, że odkrywanie swoich talentów może być nie tylko źródłem radości, ale też pozytywnym zaskoczeniem. A na pewno zwiększa szansę na pełne realizowanie swojego potencjału.

Oferty pracy, warsztaty, prezentacje

Podkarpacka WK OHP i krośnieńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP były wraz z Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie współorganizatorem Targów Pracy.

Przedsięwzięcie odbyło się w Kampusie Techniczno-Sportowym PWSZ i zgromadziło ponad 40 wystawców (w tym duże firmy z regionu) i prawie 1000 uczestników: absolwentów, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy. Na odwiedzających czekało kilkadziesiąt propozycji zatrudnienia, praktyk i staży, warsztaty, wykłady, prezentacje studenckich kół naukowych.

Doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie przeprowadził warsztaty pt. „Kandydat w oczach pracodawcy”. Prelekcje tematyczne zaprezentowali również funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nt. procesu rekrutacyjnego do Straży Granicznej oraz doradcy EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nt. bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicę.