„Archidict”, czyli nowoczesny słownik

Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach została partnerem strategicznym w partnerstwie na rzecz wymiany dobrych praktyk i innowacji w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe programu Erasmus+.

W ramach trzyletniego projektu „Archidict” będzie tworzyć wielojęzyczny i multimedialny słownik terminów architektonicznych i technicznych oraz platformę e-learningową we współpracy z organizacjami: „Best Cybernetics” (firma szkoleniowo-komputerowa z Grecji), „Creative Learning Programmes” (Szkocja – szkolenia językowe i zawodowe finansowane z Funduszy Europejskich), „Euphoria” (stowarzyszenie z Włoch działające na rzecz tworzenia partnerstw europejskich, szkolenia informacyjne dla osób i organizacji chcących ubiegać się o Fundusze Europejskie), Instituto Europeo de Lenguas Modernas (IELM) (centrum szkoleniowe z Hiszpanii oferujące usługi w zakresie szkoleń zawodowych i językowych), „Storyexpert Sek” (firma architektoniczna z Bułgarii oferująca również usługi w zakresie edukacji zawodowej), Unversidade Portucalense Infante Dhenrique – Cooperativa de Ensino Superior CRL (prywatna szkoła wyższa z Portugalii), Stowarzyszenie Architektów z EK Association z Węgier – lider projektu.

Słownik oraz platforma będą pomocą dla architektów, osób związanych z zawodami budowlanymi oraz uczniów i studentów kierunków architektonicznych i budowlanych. Ewa Buzoń-Krupińska oraz Daniel Orlewski ze Śląskiej WK uczestniczyli w pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Budapeszcie. Było ono okazją do opracowania harmonogramu najbliższych działań, w ramach którego zostanie stworzone logo projektu, propozycje ćwiczeń dla platformy e-learningowej z uwzględnieniem poziomów trudności, koncepcja rozwiązań informatycznych i wstępny projekt aplikacji, treści i kolejności rozdziałów słownika, koncepcje związane z rozpowszechnianiem informacji po projekcie.

Kolejne spotkania odbędą się w Rzymie w maju 2018 roku i Granadzie we wrześniu tego samego roku. Partnerzy stworzyli zespoły, które są odpowiedzialne za kolejne etapy prac. Śląska Komenda Wojewódzka jest członkiem zespołu Edukacyjnego i wspólnie z partnerami z Włoch, Portugalii, Szkocji i Hiszpanii będzie tworzyć ćwiczenia dla platformy e-learningowej. Będzie też gromadzić słownictwo i przy współpracy z firmą architektoniczną z Polski decydować o zasadności jego użycia w kolejnych rozdziałach. Do zadań Komendy należy również rozpowszechnianie efektów projektu oraz testowanie kolejnych wersji słownika wśród studentów oraz uczniów uczelni i szkół o kierunkach technicznych, budowlanych czy architektonicznych.

 

Perły piekarnictwa

W jaworznickim Hufcu Pracy (Śląska WK) odbyła się 23 listopada ósma edycja wojewódzkiego konkursu pn. Odkrywanie Hufcowych Pereł w zawodzie piekarza. Jego głównym celem było umożliwienie uczestnikom OHP prezentacji umiejętności w zawodzie piekarza oraz sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy teoretycznej.

Do zmagań konkursowych – w dwóch kategoriach: przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz nauce zawodu – przystąpiła młodzież z czterech jednostek wychowawczych – Siemianowic Śląskich, Jaworzna, Rybnika oraz Wisły. Część praktyczna konkursu odbyła się w jaworznickiej piekarni „Stanisław Bigaj”, a teoretyczna – w siedzibie hufca. Zakres zadań w pierwszym etapie polegał na ważeniu kęsów ciasta na czas oraz formowaniu bułek zwykłych i ozdobnych. W drugiej części młodzi adepci piekarnictwa odpowiadali na trzy pytania dotyczące m.in. wyposażenia piekarni, oceny organoleptycznej surowców i wyrobów gotowych oraz przepisów bhp na stanowisku pracy.

Po podsumowaniu punktów komisja konkursowa, w skład której weszli: mistrzowie piekarnictwa Stanisław Bigaj i Stanisław Klimczok oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie Dobiesław Derda wyłoniła zwycięzców. W kategorii przyuczenia do zawodu zwyciężył Patryk Jendrzok z Siemianowic Śląskich. Drugie miejsce wywalczył Konrad Karczewski z Wisły, a tuż za nim była Ewa Mielcarek z Jaworzna. Z kolei najlepszą wiedzą i umiejętnościami w kategorii nauka zawodu wykazał się rybniczanin Roberto Tcaciuc. Jury przyznało również wyróżnienie, które powędrowało do Dariusza Wojteczka z siemianowickiego Hufca Pracy. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Śląską WK.

   

Targi dla inżynierów

21 listopada na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej odbyła się XVIII edycja Targów Pracy „Inżynier na rynku pracy”, połączona z konferencją pn. „Rynek pracy dla aktywnych”.

Na Targach zorganizowało swoje stoisko lubelskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP promując usługi oferowane studentom i absolwentom wyższych uczelni, poszukującym zatrudnienia lub wskazówek, w jaki sposób skutecznie znaleźć dobrego pracodawcę. W Targach wzięło udział kilkudziesięciu wystawców reprezentujących branże zainteresowane pozyskaniem pracowników – inżynierów.

W uroczystym otwarciu targów i konferencji wziął udział Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak (na zdjęciu u góry drugi z prawej strony). Podczas swojego wystąpienia przedstawił zakres usług oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Rada w Białymstoku

Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wzięli udział w posiedzeniu Rady Programowej Podlaskiej WK OHP.

Rada obradowała 23 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Po powitaniu przybyłych przez wiceprzewodniczącego Rady, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama K. Romatowskiego, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, sprawujący funkcję przewodniczącego Rady, otworzył posiedzenie przedstawiając jego program.

Komendant Marek Surmacz wręczył Jubileuszowe Medale OHP dyrektorowi Okręgowej Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotrowi Kondraciukowi i Szefowi Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży mjr. Markowi Dziemiańczukowi w uznaniu zasług i w podziękowaniu za długoletnią współpracę z OHP.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej działalności Wojsk Obrony Terytorialnej, którą przedstawił kpt. Jerzy Bołtryk z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku. Podsumowania rekrutacji młodzieży do jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w województwie podlaskim na nowy rok szkolny 2017/2018 i do wdrażanych projektów europejskich oraz stanu współpracy OHP z samorządami województwa podlaskiego dokonał sekretarz Rady, a zarazem Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski. Komendant w swoim wystąpieniu poinformował także o nowo wyremontowanej siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, dziękując Komendantowi Głównemu OHP za wsparcie i umożliwienie podjęcia działań remontowych.

O sytuacji demograficznej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w tym korzystających ze wsparcia opieki społecznej, mówiła dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku Ewa Kamińska-Gawryluk. W dalszej części posiedzenia działalność Centrum Edukacji i Pracy Młodzież w Białymstoku w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zaprezentowała Dyrektor Centrum Agnieszka Jankiewicz.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wychowania młodzieży oraz potrzeby dalszych efektywnych wspólnych działań instytucji na rzecz młodzieży wzięli udział m.in. dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Jacek Hordejuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz oraz dyrektor Gimnazjum i ZSZ „Syriusz” w Wasilkowie Eugeniusz Wiśniowski. Na zakończenie wystąpień zabrali głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego Zastępca Renata Wicha przedstawiając w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące oraz podkreślili potrzebę wspomagania rozwoju podlaskich jednostek OHP.

Na zakończenie obrad podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności wzmocnienia wspólnych działań partnerów w zakresie promocji Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie i oferty jego usług, drugą – w obszarze konieczności kontynuowania dalszej współpracy Podlaskiej WK OHP z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi pod kątem rekrutacji młodzieży do realizowanych przez jednostki OHP projektów europejskich.

W spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wzięli także udział m.in.: Wicewojewoda Jan Zabielski; przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty wizytator Małgorzata Lipińska; przedstawiciele: władz samorządowych, Wojska Polskiego, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczych Straży Pożarnych, zakładów karnych, szkół branżowych, jak również pracownicy merytoryczni OHP.

Po zakończeniu Rady kierownictwo Komendy Głównej OHP spotkało się z kadrą i młodzieżą Ośrodka OHP w Wasilkowie, a później – z kadrą „Zielonej Linii” i Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK Adam Romatowski, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski.


Wizyta studentów

Pracownicy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP spotkali się w 7-6 Hufcu Pracy na warszawskiej Woli ze studentami trzeciego roku pedagogiki specjalnej – profilaktyki społecznej z resocjalizacją z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była to okazja do przybliżenia młodym ludziom działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży.

Ewa Gałkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery omówiła działania dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej młodego pokolenia, pomocy w usamodzielnieniu się oraz nabywaniu wykształcenia i kompetencji zawodowych adekwatnych do zmian i trendów występujących na rynku pracy. Podkreślała, że istotnym założeniem przyświecającym prowadzonym z młodzieżą zajęciom, jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim motywowanie jej na rzecz zmiany orientacji życiowej oraz wykształcenia nowego sposobu myślenia o sobie i swoich planach zawodowych. Z kolei specjalista ds. rynku pracy MWK OHP Marta Sadowska poinformowała studentów jakie są główne zadania doradców zawodowych i pośredników pracy, a także jak wygląda struktura organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy.

Na zakończenie kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Beata Sikorzak omówiła temat kształcenia i wychowania młodych osób ze szczególnym odniesieniem do czasów post-transformacyjnych. Przedstawiła ofertę poszczególnych jednostek oraz ich znaczenie dla integracji młodzieży ze środowiskiem lokalnym. Studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy opiekuńczo-wychowawczej, której priorytetowym celem jest tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju osobowości wychowanków i zaspokajania potrzeb indywidualnych. Beata Sikorzak zwróciła szczególną uwagę na wykorzystywanie najnowszych metod pracy z młodzieżą uwzględniających zmieniające się uwarunkowania i zapotrzebowanie społeczne.

„Odkryj swój talent”

Uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) wraz z innymi uczniami Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wzięli udział w II Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych pod hasłem „Odkryj swój talent”.

„Tydzień” to inicjatywa Komisji Europejskiej adresowana do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego mająca na celu promocję tegoż kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podniesienie ich atrakcyjności poprzez prezentację dobrych praktyk. Służą temu specjalnie organizowane spotkania.

W trakcie Drzwi Otwartych w PCKZiU, które odbyły się przy okazji tego przedsięwzięcia, zaplanowano warsztaty, wystawy i dyskusje na terenie szkoły. Gimnazjaliści – potencjalni uczniowie szkoły branżowej z chęcią wzięli udział we wszystkich zajęciach przygotowanych w klasopracowniach. Uczestnicy hufca przedstawili w atrakcyjny sposób zawody kucharza, sprzedawcy, fryzjera, mechanika samochodowego i murarza. Prezentacjom towarzyszyło kółko fotograficzne „Chwila” pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Angel, którego uczestnicy wykonali fotorelację z całości przedsięwzięcia.

   

Śladami żołnierzy AK

Na niezwykłą wyprawę udała się młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) wyruszając śladami żołnierzy Armii Krajowej po Iwoniczu i okolicy, szlakiem kpt. Eugeniusza Werensa pseudonim „Pik”, który w 1942 r. w Iwoniczu zamieszkał.

Przewodnikiem wycieczki był pracownik wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej p. Marek Gadowicz, który interesująco zrelacjonował losy i bohaterską działalność konspiracyjną żołnierzy AK. Młodzież miała okazję zobaczyć strategiczne punkty walk, złożyć hołd i zapalić znicze przy pomnikach upamiętniających ich działalność
i poniesione ofiary. Uczestnicy przeszli również Drogę Krzyżową i Golgotę Narodu Polskiego leśnymi ścieżkami w Iwoniczu-Zdroju.

Inicjatorem wycieczki było Stowarzyszenie Odra – Niemen, które zaprosiło iwonicki Ośrodek do współpracy wraz z wrocławską młodzieżą gimnazjalną. Dzięki temu wycieczka miała również walor integracyjny. Wyprawa szlakiem Żołnierzy Niepodległej została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego NIEPODLEGŁA Ilony Gosiewskiej.

W tym samym dniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu odbyły się, również w ramach projektu Stowarzyszenia Odra – Niemen, niecodzienne warsztaty muzyczne pn. „Wyprawy szlakiem Żołnierzy Niepodległej”. Poprowadził je p. Paweł Przewoźny – raper, twórca filmowy i reżyser, mówca motywacyjny. Laureat wielu prestiżowych konkursów i festiwali filmowych. Właściciel „White Studio”, „Underground Studio”, szef lokalnej telewizji, działacz społeczny, trener szkoleń i warsztatów filmowych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Organizator zajęć profilaktycznych w ośrodkach wychowawczych i szkołach. Finalista Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy utwór o Armii Krajowej. W swoim życiu promotor życia bez nałogów i wartości, jak: patriotyzm, wiara i pasja. Pracą udowadnia, że pochodzenie, brak pieniędzy i inne trudności nie są w stanie przeszkodzić w spełnianiu marzeń. Pan Paweł współpracuje z wieloma artystami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami oraz korporacjami.

Uczestnicy uczyli się podstawowych technik tworzenia „bitów” hip-hop oraz historii Żołnierzy Wyklętych. Pod koniec zajęć prowadzący wraz z młodzieżą przygotował tekst o Eugeniuszu Werensie, a wieczorem odbył się na terenie Ośrodka koncert Pawła „Undera” Przewoźnego. Poprzez wykonywane piosenki raper opowiedział nie tylko historię swojego życia, ale i wyznawane zasady, ideały, a także wiarę w Boga.

 

Sukces uczestników Centrum

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zajęło pierwsze miejsce w konkursie pn. „Bliżej siebie…”. Polegał on na wykonaniu skrzynki, do której można wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole, szczególnie o problemach, jakie spotykają uczniów i propozycje ich rozwiązania.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „Razem pod parasolem prawa”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 listopada podczas VI Forum Jednostek Pomocy Społecznej. Nagrody z rąk starosty odebrała dyrektor Centrum Urszula Jankowska oraz instruktor nauki zawodu Wiesław Groblewski, pod nadzorem którego uczniowie Centrum wykonali drewnianą skrzynkę zaufania ozdobioną metalowymi okuciami. Gościem specjalnym była psycholog Maria Rotkiel, która wygłosiła prelekcję pt. „Jak godzić codzienne zawodowe obowiązki i wyzwania zawodowe z satysfakcjonującym życiem prywatnym. Trudne sytuacje zawodowe”.

Pamiętając o Bohaterach

Delegacja Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) wzięła udział w odsłonięciu sześciu kolejnych popiersi Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych na skwerze przy Fosie Miejskiej w Głogowie, które powstały dzięki staraniom stowarzyszenia Patriotyczny Głogów.

Uroczystości, z udziałem rodzin Żołnierzy Wyklętych, przedstawicieli Prezydenta RP, Premiera RP, IPN, organizacji kombatanckich, grup rekonstrukcji historycznej i w asyście honorowej Wojska Polskiego, rozpoczęły się od Mszy św. w kościele Parafialnym św. Alberta Chmielowskiego w Głogowie koncelebrowanej przez Biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego, po czym nastąpił przemarsz do Alei Pamięci, gdzie od roku stoją już pomniki: Augusta Fieldorfa „Nila”, Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i Danuty Siedzikówny „Inki”. Nowe popiersia upamiętniają: Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”, Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Jana Rodowicza ps. „Anoda” i Józefa Franczaka ps. „Laluś”.

Warto przypomnieć, że część uczestników górowskiego Hufca uczestniczyła w projekcie „Śladami Żołnierzy Wyklętych – Wracamy po Naszych Bohaterów”. Pod okiem archeologów z Instytutu Pamięci Narodowej wzięła udział na początku czerwca tego roku w poszukiwaniach grobów ofiar stalinowskiej bezpieki na tzw. Łączce Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach, gdzie także spotkała się m.in. z wiceprezesem IPN prof. Krzysztofem Szwagrzykiem. Wcześniej zwiedziła cele, karcery i miejsca tortur w areszcie na Rakowieckiej. Była to dla niej niezapomniana, szczególna lekcja historii.

Finał europejskich podróży

20 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie (Podkarpacka WK) spotkali się uczniowie szkół realizujących projekty unijne, wśród nich również uczestnicy Hufca Pracy w Krośnie, aby podsumować projekt pn. „Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe – staże zagraniczne”. Krośnieńscy uczestnicy odbywali w ramach tego projektu, na zasadach programu Erasmus+, trzytygodniowy staż w Hiszpanii na przełomie sierpnia i września tego roku.

Gośćmi spotkania byli m.in. prezydent Krosna Piotr Przytocki, jego zastępca Bronisław Baran, dyrektorzy i nauczyciele słowackich i czeskich szkół współpracujących z ZSP nr 2 w Krośnie, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie wraz z pracodawcami szkolącymi młodzież z OHP, przedstawiciel Rady Rodziców, nauczyciele szkoły oraz opiekunowie z ramienia OHP Dorota Wais i Adam Buczyński.

Główny koordynator projektu Paweł Cisoń przedstawił prezentację pokazującą całokształt działań i przedsięwzięć podejmowanych na zagranicznych praktykach w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii dla młodzieży i uczestników hufca, jak również formy wypoczynku. O Portugalii na co dzień opowiedziało kilkoro uczniów prezentując fryzury i pokaz mody.

   

Spotkanie zakończono oryginalnym poczęstunkiem. Młodzież kształcąca się w zawodach technika żywienia i usług gastronomicznych, kucharza i cukiernika przygotowała dla zaproszonych gości oraz całej społeczności szkolnej potrawy kuchni włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej, m.in. na lazanię, tiramisu, sernik z ricottą, paellę, gazpacho, tapenadę, grillowaną ośmiornicę, dorsza zapiekanego po portugalsku czy też Pasteis de Belem, czyli babeczki, najpopularniejszy portugalski deser.