Mikołajkowe targi

Do osób zainteresowanych podjęciem pracy stałej i sezonowej, szczególnie w okresie świątecznym, były skierowane Mikołajkowe Targi Pracy, których organizatorem 29 listopada było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie (Małopolska WK). Przedsięwzięcie otworzyli kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy Anna Michałek-Kiełbasa oraz dyrektor CEiPM w Tarnowie Adam Potempa.

Odwiedzający Targi mogli skorzystać z szansy rozmowy z przedstawicielami firm, którzy oferowali zatrudnienie na stanowiskach m.in.: telefonicznego doradcy klienta, opiekuna osób starszych, pomocnika budowlanego, pracownika zajmującego się sprzątaniem, ogrodnika, kucharza, pracownika restauracji, statysty filmowego. Z kolei przy stoisku OHP czekały propozycje zatrudnienia dla kasjera-sprzedawcy, pracownika produkcji, inwentaryzatora, kolportera ulotek, pracownika hali, pracownika fizycznego, przedstawiciela handlowego, „tajemniczego klienta”, ekspozytora towarów, mechanika, cukiernika, kucharza i kierowcy. Nie zabrakło też ofert zagranicznych w ramach sieci EURES.

Targi były także okazją do skorzystania z konsultacji doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Przedstawiono ofertę szkoleń i kursów, platformę Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz realizowane przez OHP projekty unijne.

  

Dla osób z niepełnosprawnością

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku (Podlaska WK) uczestniczyło 29 listopada w Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych oraz Urząd Miasta Białystok przy współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku.

Odwiedzającym stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zostały przedstawione szczegółowe informacje na temat aktualnych ofert zatrudnienia krótkoterminowego i stałego dostępnych w Młodzieżowym Biurze Pracy oraz dotyczące pośrednictwa pracy za granicą w ramach sieci EURES. Zachęcano również do uczestnictwa w projektach unijnych realizowanych przez OHP oraz konsultacjach i zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych. Odwiedzającym rozdawano ulotki informacyjne i broszury dotyczące działalności OHP oraz zeszyty promujące Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z działalnością lokalnych przedsiębiorstw pod kątem perspektyw zatrudnieniowych, wymaganiami i oczekiwaniami od kandydatów do pracy oraz obowiązującymi procedurami rekrutacyjnymi.

Na początek IPD

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przystąpiło 20 uczestników. Zgodnie z harmonogramem część z nich skorzystała już ze spotkań z doradcą zawodowym, który postawił szczegółowe diagnozy predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD) gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Następny etap to spotkania grupowe z doradcą zawodowym, a potem warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których tematami będą m.in. metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia; autoprezentacja; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Pierwsze wsparcie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyska WK) prowadzone są przez doradcę zawodowego indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jednym z celów spotkań jest zbadanie i określenie potencjału zawodowego uczestników w taki sposób, aby każdy z nich stworzył – korzystając ze wparcia doradcy – Indywidualny Plan Działania. Podczas jego opracowywania doradca diagnozuje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, jak również oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. Posługując się specjalistycznymi, urozmaiconymi narzędziami, jak rozmowa doradcza, pogłębiony wywiad, testy, doradca pomaga w podjęciu właściwej i świadomej decyzji odnośnie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Następnym, ważnym celem zajęć jest zindywidualizowany dobór form wsparcia w ramach ścieżki projektowej, niezbędnej do rozwoju kariery zawodowej. Posiadane przez uczestników uzdolnienia, zainteresowania, cechy charakteru, typ osobowości zawodowej, kompetencje społeczne i osobowościowe, słabe strony i ograniczenia oraz potrzeby i oczekiwania są konfrontowane z wymaganiami i pożądanymi umiejętnościami, związanymi z konkretnymi zawodami. Tworzenie planu na przyszłość, ustalanie kolejnych form wsparcia jest ściśle połączone z wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz branżami i zawodami deficytowymi w powiecie skarżyskim.

Obradowała Rada Programowa

W Brodnicy, mieście, w którym działa jeden z czterech hufców pracy Kujawsko-Pomorskiej Komendy, odbyło się 29 listopada posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej. Przybył na nie Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Brodnicki hufiec na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększył swój potencjał organizacyjny. Zaczynał w 1987 roku od 90 uczestników. Teraz uczy się w nim i zdobywa zawód ponad 200. Komendant brodnickiego hufca Dariusz Malinowski, kierujący jednostką od 2007 roku, przedstawił podczas obrad jego działalność, która dzięki dobrej współpracy ze szkołami, pracodawcami oraz instytucjami może być tak bogata i różnorodna oraz skupiać tylu młodych ludzi. Warto nadmienić, że w latach 2014-2016 hufiec był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Młodzieży Patrycja Madejewska, a zarazem uczestniczka hufca w Brodnicy opowiedziała o swoim pobycie w OHP oraz korzyściach z niego płynących. Współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy z jednostkami OHP przedstawił dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski wskazując na wielostronność wspólnie realizowanych form działalności dla młodzieży. Znacząca pozycję OHP w środowisku lokalnym podkreśliła również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu dyrektor Biura Oświaty Urzędu Miejskiego w Brodnicy Anna Kupczyk.

Podczas posiedzenia poruszono również kwestie związane z rynkiem pracy. Doradca zawodowy MCK w Brodnicy Grażyna Moszczyńska scharakteryzowała podejmowane przez jednostkę działania oraz realizowane projekty.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz (na zdjęciu u góry, pierwsza z lewej) podsumowała działalność Komendy w bieżącym roku. Podkreśliła najbardziej istotne osiągnięcia oraz realizowane przedsięwzięcia, w tym wspólne działania z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak np. Dzień Dziecka w ogrodach premiera czy rocznica programu 500+ w Konecku. Poinformowała o wynikach rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz efektywności projektów realizowanych w ramach programu UE „Gwarancje dla młodzieży”. Tak jak poprzedni zabierający głos zaakcentowała wielokierunkowość realizowanych działań na rzecz innych, w które włącza się młodzież wraz z kadrą, jak np. pomoc w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły nad województwem kujawsko-pomorskim w sierpniu czy kwesta na rzecz ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych dla Fundacji Niezłomni.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz podsumował podejmowaną w wystąpieniach tematykę doceniając rolę OHP w społeczności lokalnej Brodnicy. Przedstawił także bieżące zadania OHP i wyzwania stojące przed instytucją.

W dyskusji na temat roli OHP, współpracy na rzecz młodzieży oraz realizowanego kształcenia zawodowego wzięli udział również Kurator Oświaty Marek Gralik, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Janas, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu Adam Horbulewicz, pracodawcy zatrudniający młodzież OHP, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych. Wojewódzka Komendant OHP podziękowała lokalnym pracodawcom zatrudniającym uczestników hufca, wręczając im listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej wystąpił uczestnik brodnickiego hufca pracy Mateusz Walkiewicz – wielokrotny uczestnik oraz tegoroczny laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP, prezentując pokaz z hula hoop.

Po zakończeniu obrad Komendant Główny Marek Surmacz spotkał się z kadrą brodnickich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP.

Praca i edukacja

Z okazji Tygodnia Umiejętności Zawodowych, ogłoszonego przez Komisję Europejską pn. „Odkryj Swój Talent”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, odbyły się 27 listopada Targi Pracy i Edukacji, których współorganizatorem był Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju. Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów siódmych klas szkół podstawowych, jak również klas drugich i trzecich gimnazjum, czyli osoby, które już niedługo będą musiały podjąć decyzję dotyczącą ich dalszej edukacji.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP zaprezentował ofertę szkoleniową i edukacyjną. Uczestnicy Ośrodka wspólnie z instruktorami praktycznej nauki zawodu, w zaaranżowanych do tego celu salach lekcyjnych i pracowniach, zaprezentowali możliwości kształcenia w zawodach: stolarza, ślusarza, mechanika pojazdów samochodowych, murarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernika. Była to okazja do przyjrzenia się z bliska kształceniu w Ochotniczych Hufcach Pracy.

   

Rada w Opolu

Z udziałem Wicewojewody Opolskiego Violetty Porowskiej obradowała 29 listopada Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Tematem posiedzenia, które odbyło się w Sali im. Braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, było podsumowanie działań statutowych prowadzonych przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP w 2017 r. Działalność jednostki w poszczególnych pionach merytorycznych omówili kierownik Zespołu ds. kształcenia i Wychowania Ewa Zajączkowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Tomasz Górny, kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Kinga Kucharska oraz st. specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Małgorzata Krawczyk. Podsumowano wyniki rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 oraz stan organizacji nowego roku szkoleniowego w kontekście wprowadzonych zmian w systemie oświaty, działalność w obszarze rynku pracy, realizację projektów systemowych realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” oraz programów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Pośrodku Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska. Pierwszy z prawej Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński.
Na zakończenie podjęto uchwałę o udzieleniu wsparcia kadrze OHP w związku z poszerzeniem oferty kształcenia zawodowego.

Podczas posiedzenia powołano w nowych członków Rady Programowej: Starostę Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Prezesa Radia Opole Piotra Moca oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie kpt. Tadeusza Kmiecia.

W obradach wzięli udział ponadto m.in. Teodozja Świderska z Opolskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński i jego zastępca Łukasz Kubica, przedstawiciele opolskich starostw i gmin, Uniwersytetu Opolskiego, Urzędów Pracy oraz służb mundurowych.

Na zakończenie podjęto uchwałę o udzieleniu wsparcia kadrze OHP w związku z poszerzeniem oferty kształcenia zawodowego.

Świętowali Andrzejki

Formacja „Kameleon” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) zorganizowała zabawę dla dzieci w bibliotece miejskiej. Grupę zaprosiła bibliotekarz Ewa Ragan współpracująca od wielu lat na gruncie artystycznym z prowadzącym „Kameleona” wychowawcą Maciejem Górskim.

W programie znalazły się konkursy, zagadki, piosenki, wróżby i wspólne tańce. Wszystko to bardzo podobało się zarówno dzieciom, jak i obecnym rodzicom i dziadkom. Dla uczestników Ośrodka było to całkiem nowe doświadczenie artystyczne. Młodzież przekazała też dzieciom domek z zapałek wykonany przez laureatkę ogólnopolskich konkursów plastycznych Martynę Cholewę z Hufca Pracy w Końskich. Oprócz tego dzieci dostały słodycze i prace rękodzielnicze uczestników.

   

Indywidualne spotkania z doradcą

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) trwają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, z którego skorzysta dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieucząca się oraz niepracująca.

Zajęcia mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas spotkań, trwających po cztery godziny na osobę, prowadzone są rozmowy z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy projektu wykonują ćwiczenia oraz testy zainteresowań, motywacji i predyspozycji zawodowych. Opracowują też Indywidualny Plan Działania, który wskazuje działania, jakie należy podjąć w najbliższym czasie dla osiągnięcia celu zawodowego. Na jego podstawie doradca zawodowy określi formy wsparcia, w których uczestnik powinien wziąć udział, a będą to między innymi: kurs komputerowy ECDL, kurs języka angielskiego czy kurs prawa jazdy.

Turniej po raz XVI

O Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP walczyły 27 listopada w Bydgoszczy podczas XVI Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego reprezentacje wszystkich jednostek organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W Zespole Szkół dla Dorosłych otwarcia turnieju dokonała koordynator do spraw kształcenia i wychowania Małgorzata Tokarska, komendant bydgoskiego Hufca Pracy Justyna Słowik oraz dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych Arleta Górka. Reprezentacje młodzieży przyjechały z: Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, Środowiskowego Hufca Pracy z Torunia oraz Hufców Pracy z Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia i Włocławka. Każda drużyna składała się z trzech dziewcząt, trzech chłopców oraz osoby biorącej udział w konkursie wiedzy o polskiej reprezentacji w piłce nożnej zatytułowanym „Orły Nawałki – w przededniu Mistrzostw Świata Rosja 2018”. Ekipy zostały wyłonione poprzez eliminacje, które odbyły się wcześniej w poszczególnych jednostkach.

W teście z zakresu wiedzy o sporcie, który towarzyszył turniejowi, odpowiadano na 24 pytania. Z relacji młodzieży wynikało, iż nie należał on do łatwych. Najlepiej poradził sobie Grzegorz Majchrzak z Hufca Pracy w Bydgoszczy zajmując pierwsze miejsce, drugie miejsce zajął Kacper Sztubecki reprezentujący Hufiec z Włocławka natomiast trzecie (po dogrywce) przypadło w udziale przedstawicielowi Hufca Pracy z Inowrocławia.

Rozgrywki odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy to eliminacje, podczas których przy sześciu stołach zawodnicy grali systemem każdy z każdym. Kolejny etap to finał, w którym ponownie zmierzyli się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Grano do dwóch wygranych setów, a w przypadku remisu rozgrywano trzeci decydujący set.

W klasyfikacji generalnej wygrała drużyna Hufca Pracy z Włocławka wyprzedzając drużynę z Bydgoszczy (II miejsce) jednym punktem, na miejscu trzecim uplasowała się reprezentacja z hufca toruńskiego. W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Daria Siwiec z Inowrocławia. Drugie miejsce przypadło w udziale Klaudii Żyrek z Włocławka, trzecie – Paulinie Kucińskiej reprezentantce hufca brodnickiego. Wśród chłopców pierwsze i drugie miejsce zajęli reprezentanci hufca włocławskiego Łukasz Czyżewski i Konrad Cieśliński, natomiast trzecie – Paweł Staśkiewicz z Bydgoszczy.

Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP zdobyła reprezentacja hufca włocławskiego, uczestnicy konkursu, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w grupie dziewcząt i chłopców otrzymali nagrody oraz dyplomy.