Czy historia nas łączy czy dzieli?

Podczas realizowanego w dniach 19-22 września projektu „Historia dzieli i łączy” podopiecznym Hufca Pracy w Świnoujściu (Zachodniopomorska WK) towarzyszyła młodzież z CJD Insel Usedom z Zinnowitz (Niemcy).

Była to okazja do podjęcia tematu wspólnej historii Polaków i Niemców oraz poznania dziejów ziem Pomorza Zachodniego w XIX i XX wieku. Głównym punktem programu był wyjazd do zamku w Malborku, ale również warsztaty plastyczne o tematyce historycznej, rozmowy i dyskusje o historii, wspólne ognisko i integracja. Rozmawiano też o współczesnych relacjach Polaków i Niemców. Na koniec młodzież zwiedziła Świnoujście oraz zabytkowe budynki tego miasta.

Zakończenie praktyki wikliniarskiej

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich (Lubuska WK) zakończyli 22 września trójstronną praktykę wikliniarską w Nowym Tomyślu. Polska młodzież wraz z kolegami i koleżankami z Niemiec i Ukrainy przez pięć dni brała udział w zajęciach plecionkarskich, które odbywały się w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dzięki temu młodzi ludzie poznawali tajniki niszowego już dziś zawodu, a także zapoznali się ze sposobem uprawy wikliny.

Uczestników podzielono na dwie grupy. Podczas gdy jedna pracowała przy wyplocie wikliny, druga brała udział w zajęciach integracyjnych i animacjach językowych. Tematem tegorocznej praktyki był wyplot wyrobów kombinowanych z wykorzystaniem materiałów sztucznych, jak metal-drut, igielity, plastikowa taśma, technoratan.

Wolny czas młodzież spędziła m.in. zwiedzając Nowy Tomyśl, gdzie główną atrakcją był rynek miasta, na którym można było podziwiać wszelkiego rodzaju ozdoby zrobione z wykorzystaniem wikliny, w tym największy na świecie kosz wiklinowy wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

  

W Małopolsce dla młodzieży

Kolejne porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej podpisano 22 września w Małopolsce. Podpisy złożyli Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz prezes Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków Edward Jankowski. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Związku Antoni Cieślik oraz wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania. Dotyczy ono także wyrównywania szans rozwoju młodych ludzi, socjalizacji młodzieży zaniedbanej wychowawczo, upowszechnienia wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego idei w czasach obecnych, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych. Strony będą wdrażać wspólne projekty i organizować przedsięwzięcia z zakresu kultury i wychowania, a młodzieży będzie mogła uczestniczyć w akcjach, konkursach czy zawodach.

Na zdjęciu u góry od prawej: sekretarz Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków Antoni Cieślik, prezes Edward Jankowski, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski.

 

Edukacja i zatrudnienie

Propozycje zatrudnienia m.in. w służbach mundurowych, gastronomii, handlu, budownictwie, produkcji, administracji i usługach czekały na uczestników Bartoszyckich Targów Edukacji i Pracy zorganizowanych 21 września przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) wraz z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie mieszkańców powiatu bartoszyckiego z ofertą kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego, pozaedukacyjnymi formami rozwoju zdolności i zainteresowań, propozycjami lokalnych instytucji wspomagających integrację z lokalnym rynkiem pracy, ofertami zatrudnienia w regionie i za granicą oraz umożliwienie młodzieży bezpośrednich konsultacji ze specjalistami rynku pracy. Zaprezentowali się lokalni pracodawcy, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, firmy szkoleniowe oraz instytucje pozaedukacyjne.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu informowało o usługach międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, zaś Młodzieżowe Centrum Kariery OHP przygotowało ofertę bezpłatnych kursów zawodowych. Odbyły się również warsztaty edukacyjno-zawodowe dla młodzieży dotyczące m.in. odkrywania własnego potencjału.

Targi pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Starosty Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego odbyły się Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.

  

„Bliżej Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było organizatorem 21 września konferencji pn. „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęconej nadzorowanym przez nie projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oprócz Komendy Głównej OHP w przedsięwzięciu uczestniczyli także przedstawiciele m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uroczystego otwarcia dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Głos zabrali także: Dyrektor Generalny CZSW gen. Jacek Kitliński, Prezes PFRON Dorota Habich, Członek Zarządu ZUS Dorota Bieniasz, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Członek Zarządu BGK Przemysław Cieszyński. Wśród obecnych byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwsze dwie były poświęcone wsparciu osób niepełnosprawnych i ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Trzecia zaś dotyczyła projektów na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”.

Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” na przykładzie projektów „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI” omówiła zastępca dyrektora Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Elżbieta Fydrych. Nie zabrakło informacji na temat celów, grup docelowych, rodzajów wsparcia, a w szczególności efektów realizacji projektów. Przedstawiono też plany na 2018 rok w zakresie wdrażania kolejnych projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Pozostałymi prelegentami w tej sesji byli: dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk, dyrektor Zarządzający Pionem Operacji Logistycznych Poczty Polskiej SA Jerzy Garycki oraz dyrektor Przedszkola PROMYK Maria Makowska.

Kieleckie Targi

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP była organizatorem 21 września Targów Pracy odbywających się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dawid Tobiasz.

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy miały możliwość zapoznania się z propozycjami zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, którymi dysponowali licznie przybyli pracodawcy reprezentujący różne branże. Poszukiwano m.in. murarzy, stolarzy, spawaczy, kierowców, magazynierów, pracowników ochrony, kucharzy.

Swoją ofertę w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kształcenia i wychowania, szkoleń oraz możliwości uczestnictwa w projektach unijnych przygotowały jednostki Świętokrzyskiej Komendy OHP: Młodzieżowe Biuro Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery w Kielcach oraz Starachowicach, a także 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach.

  

Międzykulturowa receptura kulinarna

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie (Opolska WK) odbyło się trójstronne spotkanie kulinarne pn. „Między tradycją a nowoczesnością”. Młodzież z Polski, Ukrainy i Niemiec rozsmakowała się w tradycyjnych potrawach i ich nowoczesnych, zmodyfikowanych wersjach. Zmagania kulinarne były możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Partnerami projektu byli: Szkoła Specjalna z Internatem (dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej) z miejscowości Kałusz (Ukraina) oraz Instytut Studiów Międzykulturowych i Europejskich Europa Direkt e.V z Drezna (Niemcy).

Projekt miał na celu zbadanie polsko-niemiecko-ukraińskiego dziedzictwa kulinarnego, znalezienie wspólnych smaków, nadanie tradycyjnym przepisom współczesnego aromatu i wyrazu. Dialog międzykulturowy i wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu zaowocowały m.in. wypracowaniem podręcznych, trójjęzycznych słowniczków, kalendarza warzyw sezonowych, kart menu, unikalnych przepisów zebranych w mini książce kucharskiej „Smaki Regionalne Europy”.

  

Najpierw był czas na integrację i lepsze poznanie się. W kolejnym dniu uczestnicy rozmawiali na temat sposobów przygotowania potraw w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Dyskusja przyniosła oczekiwane efekty – znaleziono wspólne płaszczyzny, pomimo dzielących odległości i różnic. Ciekawym punktem był spacer po oleskich restauracjach, których różnorodność stanowiła źródło inspiracji. Dzień trzeci upłynął na zgłębianiu zasad zdrowego żywienia, technik porcjowania potraw, dekorowania stołów w różnych krajach, jak również wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. W trakcie wieczorków narodowych biesiadowano przy potrawach charakterystycznych dla danego kraju.

W programie znalazły się także wycieczki do Krakowa i Ogrodzieńca. Wyjątkowym przeżyciem była wizyta w restauracji, której budynek był niegdyś domem Wita Stwosza. W Ogrodzieńcu uczestnicy trójstronnej wymiany poznali odmienną od staropolskiej (charakterystycznej dla Krakowa) kuchnię śląską i jej historyczne uwarunkowania.

Podsumowaniem działań było zorganizowanie przez młodzież wraz z członkami Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” – „Festiwalu Smaków”, na który zaproszono mieszkańców Olesna.

  

Oferta dla każdego

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyły się 21 września Targi Pracy Powiatu Mieleckiego zorganizowane przez Podkarpacką WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie oraz miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery i Powiatowy Urząd Pracy. Na odwiedzających czekali przedstawiciele ponad 40 firm z całego powiatu reprezentujący m.in. branżę lotniczą, metalową, budowlaną, informatyczną, gastronomiczną, hotelarską i odzieżową.

Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonali dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu Renata Siembab oraz Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. Głos zabrali także Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła i wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Maciej Karasiński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele lokalnych władz oraz placówek oświatowych. Honorowy Patronat nad targami objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

  

Na specjalnie wyznaczonych stoiskach osoby poszukujące pracy lub chcące ją zmienić miały możliwość rozmowy z przedstawicielami firm, poznania potrzeb kadrowych pracodawców i oczekiwań stawianych przed kandydatami, jak również bezpośredniego zaprezentowania swojej osoby i pozostawienia dokumentów aplikacyjnych. Ponadto udzielano informacji na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej i perspektyw, jakie daje praca w poszczególnych branżach. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mielcu prezentowali dostępne formy wsparcia, a także zachęcali do udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Pomocą w redagowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych służyli specjaliści z Mieleckiego Urzędu Pracy.

Targom towarzyszyły liczne atrakcje, a wśród nich: specjalna lekcja biznesu, loty na symulatorach szybowca i śmigłowca, prezentacje drukarki 3D, okularów wirtualnej rzeczywistości, zestawów narzędzi specjalistycznych i laserowego ramienia pomiarowego, pokazy ratownictwa medycznego, pomiary i analiza składu ciała, porady dietetyka i fizjoterapeuty.

Ogólnopolski konkurs „Śladami Legionów Polskich”

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Komendą Główną OHP organizują II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”. Jego ideą jest propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, a także kształtowanie wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich uczestników OHP, a na konkurs można zgłaszać prace w kategoriach: fotograficzna, graficzna i plastyczna.

Etapy i terminy:
1. Etap podstawowy w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP – do 6 października 2017 r.
2. Zgłoszenie prac na etap ogólnopolski – do 16 października 2017 r.
3. Ocena prac konkursowych – do 24 października 2017 r.
4. Poinformowanie laureatów i opiekunów – do 27 października 2017 r.
5. Gala Finałowa w Lublinie połączona z wystawą konkursowych prac – 7-9 listopada 2017 r.

Regulamin

Oświadczenie i zgoda

 

 

Wspólne działania

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie podpisało porozumienie o współpracy ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Łódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Centrum Leona Winczewska-Wróbel oraz Janusz Grzelązka i Tomasza Stępień ze Związku Piłsudczyków. Strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań w aspekcie rozwijania aktywności społecznej oraz pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, oraz w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży.

W ramach współpracy przewiduje się m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także szerzenie jego idei w czasach obecnych. Podopieczni Centrum będą m.in. brali udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze państwowe, samorządowe oraz inne podmioty, jak również w wycieczkach po szlakach historyczno-patriotycznych Polski. Będą też sprawować opiekę nad mogiłami uczestników walk o niepodległość oraz spędzać czas wolny podczas zajęć o tematyce patriotycznej.