Rada Programowa w Poznaniu

30 czerwca w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sali im. Witolda Celichowskiego obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP. (Na zdjęciu u góry od prawej: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Pękarski).

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wojewoda Zbigniew Hoffmann, uczestniczyli m.in.: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba i jego zastępca Adam Pękarski, poseł dr Tadeusz Dziuba, Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny, dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, Wicekurator Oświaty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk, dr Grzegorz Heckert, przedsiębiorca z HGX Service, Jowita Wilczyńska z Oddziału PFRON w Poznaniu, dyrektor CKiW w Pleszewie Krystian Piasecki, koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie Agnieszka Piasek.

Spotkanie było poświęcone planowanej reformie oświaty i współpracy Wielkopolskiej Komendy z samorządami lokalnymi. Na wstępie powołano na sekretarza Rady zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego. Następnie Komendant Główny OHP Marek Surmacz podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy stoją wobec nowych wyzwań związanych z planowanymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących zatrudnienia i instytucji rynku pracy, zapewniając jednocześnie, że: Zmiana systemu nie powinna dotknąć Ochotniczych Hufców Pracy, ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe i to wsparcie otrzyma.

W dalszej części posiedzenia Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk omówił funkcjonowanie oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym w świetle zmian, które niesie reforma. Przedstawił docelową strukturę szkolnictwa, która obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Dodał, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zostaną zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

Koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak przedstawiła współpracę WWK OHP z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami w regionie pilskim, konińskim, kaliskim, leszczyńskim oraz poznańskim. Zaznaczyła, iż rozwój współpracy z samorządami lokalnymi ma istotne znaczenie dla realizacji zadań i celów Ochotniczych Hufców Pracy, jednakże w poszczególnych jednostkach nie jest ona jednakowo zaawansowana. W kontekście powyższego tematu kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie Agnieszka Piasek zaprezentowała działalność swojej jednostki, zapoznając członków Rady z planem rozwoju OSiW w 2017 roku.

Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego powiązanego z rynkiem pracy. Podkreślano wagę współpracy z pracodawcami tak, aby szkoły nie funkcjonowały w oderwaniu od potrzeb rynku. Poseł dr Tadeusz Dziuba (zdjęcie po lewej, pośrodku) zaapelował o wsparcie w postaci środków finansowych na zewnętrzne działanie OHP adresowane do najbliższych środowisk gminnych i powiatowych. Podkreślił, iż instytucja jaką jest OHP ma ogromną rolę pariotyczną i państwową. Dyskusji poddano także kompleksowe wspieranie młodzieży przy wykorzystaniu całego potencjału wszystkich partnerów OHP. Przedsiębiorca dr Grzegorz Heckert wskazał możliwości aktywizacji treningowej młodzieży w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania Wielkopolskiej Komendy OHP.

Ostatnim punktem posiedzenia było przyjęcie przez Radę uchwały dotyczącej wspierania OHP w pracy wychowawczej oraz kształceniu ogólnym i zawodowym na terenie województwa wielkopolskiego, współpracy wszystkich członków Rady Programowej oraz instytucji współpracujących z OHP w celu jak najlepszego dotarcia do młodzieży potrzebującej pomocy i objęcia jej wsparciem oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodowego absolwentów OHP. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonał Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dziękując równocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

    

Wyróżniono absolwentów

Koniec roku szkolnego zbiegł się z rozstrzygnięciem konkursu o tytuł najlepszego absolwenta Wielkopolskiej WK OHP. W kategorii Nauka zawodu zwyciężyła Marlena Przybył z Hufca Pracy w Ostrzeszowie, a w kategorii Gimnazjum – Fabian Kozak z Hufca Pracy w Czarnkowie.

Spośród 22 uczestników zgłoszonych przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze z województwa wielkopolskiego do finału wybrano trzech uczniów szkoły zawodowej: Marlenę Przybył z Hufca Pracy w Ostrzeszowie, Anetę Jarus z Hufca Pracy w Krotoszynie i Piotra Dopierałę z Hufca Pracy w Kaliszu, a także troje gimnazjalistów: Fabiana Kozaka z Hufca Pracy w Czarnkowie, Adriana Dławichowskiego z Hufca Pracy w Koninie oraz Lilianę Szelę z Hufca Pracy w Kłecku.

Absolwent Roku OHP w Wielkopolsce Marlena Przybył w towarzystwie zastępcy Wojewódzkiego Komendanta Adama Pękarskiego, komisji konkursowej i swojego opiekuna.

Spotkanie, podczas którego zaprezentowali się tegoroczni finaliści odbyło się 28 czerwca w siedzibie Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Wzięła w nim udział również ubiegłoroczna zwyciężczyni w kategorii Gimnazjum Natalia Kozioł z Hufca Pracy w Czarnkowie. Natalia w 2016 roku zdobyła również pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim i tytuł Absolwenta Roku OHP. Z uczestnikami konkursu spotkali się także szefowie WK – Komendant Michał Tadeusz Comba oraz jego zastępca Adam Pękarski – którzy laureatom oraz wyróżnionym uczestnikom złożyli gratulacje oraz wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej

28 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu odbyła się Wojewódzka Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie, na którą przybył Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Przed rozpoczęciem obrad wystąpiła uczestniczka Ośrodka w Iwoniczu Sylwia Widz – laureatka Przeglądu Piosenki Religijnej OHP 2017 w Częstochowie. Następnie kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł podsumowała rok szkoleniowy 2016/2017 w Podkarpackiej Komendzie, a w szczególności omówiła sukcesy uczestników osiągnięte w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i turniejach. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu przez kierownik Małgorzatę Frączek oraz jego współpraca z tamtejszym Zespołem Szkół, o której mówił jego dyrektor Krzysztof Buczek.

Podczas obrad zabrała też głos dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, która przedstawiła działania podejmowane przez Wydział Polityki Społecznej Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Z kolei mjr Bożena Ulidowska z Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie omówiła realizację Rządowego Programu „Praca dla więźniów”. Pani major zaproponowała poszerzenie współpracy o spotkania o charakterze wychowawczym podopiecznych OHP z osadzonymi, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia.

Ważnym punktem posiedzenia Rady było podpisanie przez Podkarpacką WK OHP porozumień o współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Państwową Inspekcją Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie zakończyła dyskusja na tematy związane z kwestiami wychowawczymi młodzieży. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch podkreśliła, że należy stawiać młodzieży wymagania, pomagać w odnoszeniu sukcesów oraz pokazywać i doceniać efekty jej pracy. Zaproponowała również powołanie zespołu koordynującego działania rekrutacyjne.

Wojewódzka Rada Programowa uchwaliła jednogłośnie dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła podjęcia działań wspomagających rekrutację młodzieży do jednostek OHP, druga zaś – poparcia współpracy w kwestii wymiany międzynarodowej młodzieży i realizacji projektów systemowych i autorskich.

Kielce: Pora na wakacje

Z udziałem Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty Tomasza Plebana podsumowano rok szkolny w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach. Na uroczystości zebrali się przedstawiciele wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych z całego województwa świętokrzyskiego oraz zaproszeni goście.

Wojewódzki Komendant Jacek Sabat po powitaniu podziękował młodzieży za zapał i zaangażowanie w zdobywanie zawodu oraz aktywność społeczną, artystyczną i sportową. Po wystąpieniu Wojewódzkiego Komendanta gratulacje młodzieży i kadrze złożył Świętokrzyski Wicekurator Oświaty podkreślając szczególne dokonania Komendy w Kielcach, które ma możliwość śledzić m.in. w mediach. Duszpasterz Wojewódzki ks. Dariusz Jarliński życzył wszystkim obecnym udanych i bezpiecznych wakacji oraz udzielił błogosławieństwa.

Najlepsi w nauce oraz najbardziej utalentowani artystycznie otrzymali z rąk Komendanta Jacka Sabata, Wicekuratora Tomasza Plebana oraz z-cy Wojewódzkiego Komendanta Lucyny Brelskiej dyplomy i nagrody, zaś ich rodzice – listy gratulacyjne (zdjęcie u góry).

W części artystycznej wystąpili uczestnicy: Patrycja Mazur oraz grupa artystyczna „Kameleon” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, Marta Borzycka i Anna Kryszczak z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach.

 

 

Hip-hop pulsuje w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęła się 27 czerwca realizacja mobilności młodzieży z Polski, Francji i Łotwy w ramach projektu „Puls hip-hopu” programu Erasmus+, w której bierze udział 36 uczestników oraz liderzy projektu.

Zanim doszło do wymiany trwały kilkutygodniowe przygotowania, które oscylowały wokół szukania przyczyn złego postrzegania i stereotypów na temat hip-hopu w społeczeństwie, określeniu podstawowych wartości tej kultury i sposobów poprawy wizerunku osób nią się pasjonujących.

Dotychczas młodzież uczestniczyła w spotkaniu zapoznawczym, omówiła zasady wspólnego pobytu, przeprowadziła wstępną ewaluację, integrowała się poprzez gry i zabawy. Miała także okazję do zaprezentowania swoich umiejętności hip-hopowych, a także do pierwszej spontanicznie przeprowadzonej bitwy z bialską grupą breakdance „Dziki Wschód”. Aby poznać punkt widzenia i sposób postrzegania hip-hopu przez osoby nie znające tej kultury, zaprezentowała przygotowane wcześniej w swoich krajach sondy uliczne. Zastanawiała się także wspólnie – poprzez dyskusję – nad sposobem przełamania panujących stereotypów na temat osób utożsamiających się z hip-hopem.

W kolejnych dniach uczestnicy przygotują i zaprezentują flash mob w Warszawie i Białej Podlaskiej, będą podążać szlakiem najciekawszych warszawskich przykładów street artu, aby samodzielnie spróbować swoich sił w graffiti, wezmą udział w warsztatach międzykulturowych i breakdance dla przedszkolaków. Oprócz tego przygotują tekst i układ, a następnie nagrają wideoklip promujący pozytywny wizerunek hip-hopu.

Na zakończenie mobilności uczestnicy przygotują i przeprowadzą „Puls hip-hopu jam” połączony z prezentacją projektu. Wydarzenie to odbędzie się w poniedziałek 3 lipca tego roku o godzinie 15.00 na Placu Wolności w Białej Podlaskiej (w razie niepogody w sali gimnastycznej I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej).

Przyjechali absolwenci

Ponad 30 osób pojawiło się na zjeździe absolwentów Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Zebranych powitał dyrektor CKiW Krystian Piasecki, po czym krótki występ artystyczny zaprezentowali sami absolwenci. Później mieli możliwość zwiedzenia warsztatów szkoleniowych i internatu, dzięki czemu mogli porównać, jak Centrum zmieniło się przez ostatnie lata.

Spotkanie z naszymi byłymi wychowankami odbywa się co roku. Przyjeżdżają do nas absolwenci z całego kraju. I to bardzo nas cieszy, że po tylu latach ktoś nadal chce wracać do Centrum, mimo, że już ma własne życie rodzinne i zawodowe. Najmłodszy uczestnik zjazdu absolwentów miał 25 lat, a najstarszy prawie 40. Pojawili się w Centrum nie po raz pierwszy od momentu ukończenia nauki. To pokazuje, jak dużym sentymentem darzą naszą placówkę – uważa dyrektor Krystian Piasecki.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie istnieje od 23 lat. Przez ten czas mury placówki opuściło już blisko 2800 osób.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań naszych byłych wychowanków. Oczywiście pytaliśmy ich o to, jak sobie radzą w życiu. I bardzo nas cieszy, że większość ma dobrą pracę i godne życie. Niektórzy mają nawet własne firmy i prowadzą je z powodzeniem. Wielu założyło rodziny i ma własne dzieci – dodała opiekun Klubu Absolwenta Monika Graczyk.

Zwieńczeniem spotkania były rozmowy przy grillu i zabawie tanecznej, które odbyły się na terenie kampusu.

Na stażu we Frankfurcie

Udział w Projekcie pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” był szansą dla grupy ośmiorga uczestników Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) na podwyższenie kwalifikacji, a przez to zwiększenia możliwości na rynku pracy. Młodzi kucharze odbyli staże zawodowe we Frankfurcie nad Odrą w Ośrodku Szkoleniowym Bernfsforderungswerk e. v. w dniach od 8 do 19 maja tego roku.

Najlepszy uczestnik stażu we Frankfurcie Damian Grzelak.

Półtora miesiąca później w wałeckim hufcu podsumowano projekt realizowany z programu „Erasmus+” ze środków PO WER, sektor kształcenia i szkolenia zawodowe. Podczas spotkania opiekun grupy Ireneusz Gaworek (na zdjęciu u góry w drugim rzędzie drugi od prawej) wraz z koordynatorem wojewódzkim projektu Leszkiem Ślepowrońskim (na zdjęciu u góry w drugim rzędzie drugi od lewej) opowiedzieli o głównych zamierzeniach i zadaniach dotyczących podnoszenia umiejętności zawodowych, językowych, zwiększania mobilności młodych ludzi na międzynarodowym rynku pracy poprzez kursy przygotowawcze z języka niemieckiego, kulturowe i pedagogiczne, które trwały od 10 marca do czasu wyjazdu grupy do Frankfurtu.

Przedstawiono także prezentację z praktyk we Frankfurcie, która pokazała udział uczestników w praktykach pod nadzorem szefa kuchni Egona Richtera, zajęcia językowe, spędzanie czasu wolnego podczas wycieczek do Poczdamu i Berlina.

 

Pamiątkowe zdjęcie całej grupy wraz opiekunem Ireneuszem Gaworkiem (pierwszy z lewej) i koordynatorem projektu Leszkiem Ślepowrońskim (od prawej). Czwarta od prawej wychowawca hufca Małgorzata Angel.

Na zakończenie koordynator Leszek Ślepowroński wręczył uczestnikom certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz blendery. Dla najlepszego wyróżnionego praktykanta Daniela Grzelaka dodatkową nagrodą był zestaw sztućców.

 

„Aktywni” w Małopolsce

Małopolska WK OHP w Krakowie zorganizowała spotkanie Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, które odbyło się w dniach 26-27 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy.

Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania w Tarnowie i Szczawnicy. Pobyt rozpoczął się od zajęć integracyjnych, których celem było oprócz wzajemnego poznania się, stworzenie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji. Następnym punktem był spacer edukacyjny po uzdrowisku. Po kolacji odbyły się zajęcia podsumowujące roczną pracę młodzieży w zakresie inicjatyw samorządowych. Każdy z uczestników opowiedział o działaniach podejmowanych w jego jednostce, podzielił się wrażeniami i spostrzeżeniami. Z kolei kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ewa Opałek-Śnieg omówiła wyniki ogólnopolskiego konkursu „Aktywność – dobry wybór”.

Dyskutowano też na temat wolontariatu i działań na rzecz innych. Atrakcją drugiego dnia była wycieczka z przewodnikiem do Wąwozu Homole, poprzedzona pogadanką na temat bezpieczeństwa w górach. Przed zakończeniem spotkania młodzież wstępnie opracowała program kolejnego wyjazdu.

Dyplomy i nagrody

Z udziałem Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia i jego zastępcy Renaty Trybuś (zdjęcie u góry, od lewej) odbyło się uroczyste spotkanie kończące rok szkolny w podkarpackich jednostkach OHP. Zorganizowano je w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Najlepsi uczestnicy, w tym kończący swój pobyt w OHP absolwenci gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali dyplomy i nagrody. Były podziękowania, gratulacje i życzenia udanych wakacji.

 

Absolwent roku Dolnośląskiej WK

W Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu podsumowano wojewódzki konkurs o tytuł Absolwenta Roku OHP. W kategorii „Gimnazjum” zwyciężył Kamil Olejko z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie, a w kategorii „Nauka zawodu” – Mateusz Milejski z 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie. Zgłoszenia obu laureatów zostaną przesłane do Komendy Głównej OHP na ogólnopolski etap konkursu.

W uroczystości wzięła również udział Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna (pośrodku), która pogratulowała uczestnikom osiągnięć w nauce oraz podziękowała za zaangażowanie w życie jednostek, które reprezentują. Życzyła również dalszych sukcesów edukacyjnych i osobistych.

Pierwszy etap wojewódzkiego konkursu polegał na typowaniu przez kadrę najlepszego absolwenta kształcącego się w formie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej we wszystkich jednostkach wychowawczych z województwa dolnośląskiego. Następnie spośród zgłoszonych do udziału w wojewódzkim konkursie 11 uczestników z 10 placówek WK na wojewódzką galę zaproszono trzech tegorocznych absolwentów Gimnazjum i trzech tegorocznych absolwentów ZSZ, którzy na podstawie kart zgłoszenia oraz określonych kryteriów zdobyli największą ilość punktów. Wybrani absolwenci przedstawili przed komisją konkursową autoprezentację dotyczącą m.in. osiągnięć uzyskanych podczas pobytu w OHP i odpowiedzieli na jedno pytanie obejmujące zakres kryteriów oceny konkursowej.

Dopiero po szczegółowej analizie zgłoszeń i przedstawionej prezentacji absolwentów, komisja w składzie: kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania WK Mariola Skorupka, st. spec. ds. kształcenia WK Justyna Sobaś, sp. ds. sportu WK Wojciech Gembara oraz członkowie Wojewódzkiej Rady Uczestników Szymon Wielowski (1-10 HP w Kamiennej Górze) oraz Piotr Chwiałkowski (1-38 HP w Bystrzycy Kłodzkiej), dokonała ostatecznego wyboru. Drugie i trzecie miejsce w kategorii „Gimnazjum” zajęły odpowiednio Nikola Majewska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich i Angelika Stankiewicz z 1-10 Hufca Pracy w Kamiennej Górze, a w kategorii „Nauka zawodu” – Dominika Sierosławska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach i Sandra Jabłońska z 1-1 Hufca Pracy w Legnicy.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, laureaci konkursu udali się do multimedialnego Centrum Wiedzy o wodzie „Hydropolis”.