Lato czeka…

22 czerwca 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu gościł przedstawicieli kadry wychowawczej i podopiecznych jednostek OHP z całego województwa małopolskiego na uroczystości podsumowującej rok szkoleniowy 2016/2017.

Honory gospodarza pełnił Wojewódzki Komendant Małopolskiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek. Okolicznościową mszę św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej koncelebrowali Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek i ks. Andrzej Remut.

Następnie w siedzibie jednostki uczestnicy i kadra w towarzystwie zaproszonych przedstawicieli szkół, dokonali oceny osiągnięć upływającego roku szkoleniowego. Najlepsi uczniowie z poszczególnych jednostek otrzymali tytułem wyróżnienia z rąk Wojewódzkiego Komendanta dyplomy i nagrody rzeczowe. Jego zastępca Bożena Rążewska podziękowała uczestnikom za godne reprezentowanie regionu na Pielgrzymce OHP na Jasną Górę.

Dla zebranych zagrał i zaśpiewał laureat I nagrody niedawnego Festiwalu Kultury i Młodzieży OHP zespół „Zbierańcy” złożony z uczestników nowosądeckiego hufca.

Na zakończenie Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek podziękował kadrze pedagogicznej za pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia i złożył wszystkim uczestnikom i pracownikom życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji.

 

Absolwenci z Podkarpacia

W Podkarpackiej WK OHP wyłoniono najlepszego absolwenta spośród uczestników kończących określony cykl kształcenia i pobyt w jednostce edukacyjnej. W kategorii „Nauka zawodu” Absolwentem Roku został Grzegorz Strzelec z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, natomiast w kategorii „Gimnazjum” – Laura Grys z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie. Dyplomy wręczyła laureatom i gratulowała sukcesów zastępca Wojewódzkiego Komendanta na Podkarpaciu Renata Trybus (na zdjęciu u góry wraz z Laurą Grys i Grzegorzem Strzelcem).

W tym samym dniu członkowie Rady Młodzieży oraz Wojewódzkiego Klubu Aktywnych z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego przedstawili sprawozdanie roczne z prac Rady Młodzieży w swoich jednostkach.

Najlepsi zostali nagrodzeni

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się 22 czerwca uroczyste podsumowanie całorocznych konkursów realizowanych w roku szkoleniowym 2016/2017. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył dyrektor CKiW Tomasz Stelmach.

Szczególnie wyróżnieni i nagrodzeni zostali zwycięzcy konkursu „Wzorowy Uczestnik CKiW OHP w Tarnowie 2016/2017”. Przez cały rok szkolny, każdego miesiąca, specjalna komisja, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Rady Młodzieży, przyznawała punkty każdemu uczestnikowi. Oceniano wyniki w nauce, frekwencję na zajęciach szkolnych i praktycznych, zachowanie, postawę wobec dorosłych i rówieśników, prace społeczne oraz zaangażowanie w działalność pozalekcyjną i reprezentowanie placówki.

Ostatecznie pierwsze miejsce i tytuł „Wzorowego Uczestnika CKiW OHP w Tarnowie” zdobyła Sylwia Florek. Drugie miejsce zajęła Patrycja Kiełbania, a trzecie – Justyna Smoleń. Wyróżniono i nagrodzono także siedmiu innych uczestników, którzy zajęli kolejne miejsca: Angelikę Kusion, Gabrielę Laskowską, Przemysława Widła, Marcina Onyszczuka, Monikę Potoczny, Kingę Latochę i Weronikę Latochę. Wśród nagród znalazły się: rower, maszynka do strzyżenia, prostownice, suszarki i słuchawki.

  

Laureaci konkursu „Najlepiej zagospodarowany i utrzymany pokój w internacie” otrzymali zestawy kosmetyków i ręczniki kąpielowe. Podziękowania i nagrody za reprezentowanie tarnowskiego Centrum OHP oraz pomoc w promowaniu placówki w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali: Kinga Świątek, Ewa Majewska, Kamil Koczwara, Sylwia Florek, Patrycja Kiełbania, Łukasz Fujawa i Kamil Patyk.

Do rodziców, opiekunów prawnych wyróżnionej młodzieży, dyrekcja i grono wychowawcze tarnowskiego Centrum, skieruje listy gratulacyjne z wyrazami uznania za szczególne osiągnięcia i postawę podopiecznych.

Na zakończenie zebrani wzięli udział w odbywającym się na terenie Centrum pikniku sportowo-rekreacyjnym.

  

Gdańsk: zakończenie roku

21 czerwca w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla wyróżnionych uczestników z jednostek Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W uroczystości wzięło udział również wielu gości, m.in.: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, Tadeusz Zdunek z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Dużych Przedsiębiorstw, dyrektorzy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku Iwona Klein oraz Katarzyna Wrzeszcz-Barbasiewicz.

Ceremonia zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadzący uroczystość komendant hufca Szymon Nalepa złożył młodzieży gratulacje, podobnie jak inni zaproszeni goście. Nie zabrakło także życzeń udanych i bezpiecznych wakacji.

Wyróżniający się w nauce uczestnicy otrzymali od Wojewódzkiego Komendanta Bogdana Wiszowatego upominki oraz pamiątkowe dyplomy, a Dawid Kąkol z Hufca Pracy w Lęborku – nagrodę specjalną od Wicewojewody Mariusza Łuczyka.

 

Rada Programowa Podlaskiej Komendy

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza obradowała 22 czerwca w Urzędzie Miasta Wysokiego Mazowieckiego Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Po powitaniu przybyłych przez wiceprzewodniczącego Rady, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama K. Romatowskiego posiedzenie otworzył Wojewoda Podlaski, a zarazem Przewodniczący Rady Bohdan Paszkowski dziękując szczególnie Komendantowi Głównemu OHP za ponowną obecność na kolejnym posiedzeniu Rady w województwie podlaskim.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wysokiem Mazowieckiem, którą przedstawiła doradca zawodowy Magdalena Sasinowska. Specyfikę i walory miasta Wysokiego Mazowieckiego oraz formy i pozytywne efekty współpracy Urzędu Miasta z OHP zaprezentował Burmistrz Miasta Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko. Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń w syntetyczny sposób przekazała informacje związane z reformą systemu edukacji, a w tym z nowymi możliwościami i jakością w systemie kształcenia zawodowego młodzieży.

W dalszej części spotkania ofertę edukacyjno-wychowawczą w kontekście rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18 oraz zmian w systemie oświaty przedstawiła koordynator Zespołu ds. kształcenia, wychowania i refundacji Podlaskiej WK OHP w Białymstoku Ewa Kosińska, a o roli Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie w rozwoju społecznym i zawodowym młodzieży opowiedziała jego kierownik Beata Bratumił.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży zabrali głos m.in. przedsiębiorca, a równocześnie lokalny pracodawca Bogdan Mocarski, dyrektor Gimnazjum i ZSZ „Syriusz” w Wasilkowie Eugeniusz Wiśniowski, Burmistrz Miasta Wasilkowa Mirosław Bielawski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Nowakowski.

Na zakończenie wystąpień zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz dziękując przybyłym oraz Burmistrzowi Wysokiego Mazowieckiego za współorganizację Rady oraz wieloletnią współpracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia. Komendant przedstawił też w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące oraz podkreślił potrzebę wspomagania rozwoju podlaskich jednostek OHP, w tym Ośrodka w Wasilkowie, który wymaga dofinansowania i szczególnego wsparcia z uwagi na specyfikę działania.

   

W podsumowaniu Rady podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności ścisłej współpracy jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi (których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniu oraz pozostałymi członkami Rady) w zakresie promocji kształcenia zawodowego i wsparcia działań OHP prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek wychowawczych na terenie województwa podlaskiego na rok szkolny 2017/2018. Drugą, w obszarze kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich oraz skutecznej realizacji wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli również udział m.in.: Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Modzelewski, burmistrzowie miast: Hajnówki – Jerzy Sirak i Czyżewa – Anna Bogucka, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, przedsiębiorcy i przedstawiciele: Cechu Rzemiosł Różnych, oświaty, policji, wojska, Ochotniczych Straży Pożarnych, ośrodków pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, zakładów karnych, jak również pracownicy merytoryczni Podlaskiej WK OHP, w tym dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

 

Małopolski Mistrz Pleneru

Małopolscy uczestnicy OHP, kształcący się na co dzień w innym zawodzie niż kucharz, mogli wykazać się swoimi zdolnościami kulinarnymi w Wojewódzkim Plenerowym Konkursie Kulinarnym „Mistrz pleneru”. Małopolska Komenda zorganizowała go 21 czerwca w Żmiącej koło Limanowej już po raz drugi.

Drugim organizatorem był Hufiec Pracy w Limanowej. W potyczkach kulinarnych wzięło udział 14 małopolskich drużyn wraz ze swoimi opiekunami. Uczestnicy imprezy pracowali w dwuosobowych drużynach, a ich zadaniem było przyrządzenie potrawy z grilla według samodzielnie opracowanej receptury. W większości były to dania z kurczaka oraz karkówki, których czas przygotowania wynosił 90 minut. Jury konkursu, w składzie: Wojewódzki Komendant MWK OHP Krzysztof Świerczek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał, gospodarz miejsca Szymon Nowak oraz szef kuchni w „Karczmie Matras” Jakub Kasiński nie miało łatwego zadania. Wszystkie dania były pyszne i estetycznie podane. Mistrzami w II Wojewódzkim Plenerowym Konkursie Kulinarnym okazali się reprezentanci Hufca Pracy w Proszowicach: Patrycja Szopa i Milena Katarzyńska, II miejsce przypadło reprezentantom HP w Skomielnej-Białej: Dawidowi Gwiżdżowi i Krzysztofowi Zacharze, a na trzecim miejscu znalazła się drużyna z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini: Piotr Maciuszek i Maksymilian Nowak.

Zwycięskie drużyny odebrały nagrody i puchary z rąk Wojewódzkiego Komendanta Krzysztofa Świerczka. Uczestnicy imprezy mieli także okazję obejrzeć pokaz przygotowywania zdrowych koktajli w wykonaniu uczestniczek z limanowskiej jednostki: Moniki Michałki i Marii Kapery. Każdy mógł spróbować nietypowych i zdrowych napojów owocowo-warzywnych w pięknym otoczeniu stawów rybnych.

Głównym celem imprezy było rozwijanie pasji i zainteresowań kulinarnych młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wykorzystanie w kuchni dietetycznych produktów, a także umiejętność rywalizacji w duchu fair play. Uroczystego otwarcia konkursu w obecności uczestników i zaproszonych gości dokonał Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP. Głos zabrał również Jacenty Musiał – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi.

  

Żegnaj szkoło

Podczas wojewódzkiego zakończenia roku szkoleniowego 2016/2017 Kujawsko-Pomorskiej WK OHP dwudziestu czterech młodych ludzi wybranych przez kierowników jednostek otrzymało dyplomy oraz nagrody z rąk Wojewódzkiego Komendanta. Spotkanie odbyło się 21 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podsumowała całoroczną pracę, pogratulowała sukcesów, aktywności i osiągnięcia wysokich wyników w nauce, zarówno w szkole, jak i w trakcie przygotowania zawodowego. Podziękowała też za godne reprezentowanie OHP.

Ciekawym elementem tego uroczystego dnia była wizyta w muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, w trakcie której młodzież uczestniczyła w warsztatach czerpania papieru. Celem zajęć było zapoznanie z historią papiernictwa oraz jego znaczeniem dla rozwoju społeczeństw. Młodzież miała też okazję zwiedzić grudziądzkie zabytki Spichrz i Bramę Wodną.

  

 

Przepustka do kariery

W Hufcu Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK) podsumowano wykonanie projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” realizowanego ze środków PO WER na zasadzie programu Erasmus+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgodnie z założeniami projektu 64 uczestników (cztery grupy po 16 osób) z Zachodniopomorskiej Komendy kształcących się w zawodach kucharza, murarza lub stolarza wzięło udział w dwutygodniowym stażu w Ośrodku Szkolenia Zawodowego BFW we Frankfurcie nad Odrą. Wśród nich znalazło się ośmioro kucharzy ze szczecineckiego hufca.

W spotkaniu podsumowującym, które poprowadziła komendant hufca Elżbieta Niepelt, wzięli udział pracodawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, uczestnicy projektu i ich rodzice oraz kadra hufca, Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Punktu Pośrednictwa Pracy. Gościem spotkania był opiekun grupy ze strony niemieckiej Michał Ritter, który wysoko ocenił postawę polskiej młodzieży, jej zaangażowanie i poziom nabytych umiejętności. O przebiegu stażu i bogatym programie kulturalnym zebrani dowiedzieli się z przedstawionej prezentacji multimedialnej. Zdaniem młodzieży staż dał jej bardzo dużo. Wiele się nauczyła i zdobyła ciekawe doświadczenie zawodowe. Z uznaniem wypowiadała się na temat wsparcia niemieckiego instruktora i opiekuna grupy oraz warunków zakwaterowania i wyżywienia. Podobało się także zwiedzanie Berlina i Poczdamu.

Na zakończenie spotkania wręczono uczestnikom certyfikaty oraz zestawy noży kuchennych. Jakubowi Pancerowi za szczególne zaangażowanie i poziom umiejętności praktycznych, a Gracjanowi Królikowskiemu za tłumaczenie z języka niemieckiego, co bardzo ułatwiło komunikację całej grupie. Warto nadmienić, że dla wszystkich stażystów – kucharzy zostały zakupione w formie upominku blendery. Młodzi ludzie skierowali podziękowania do realizatorów projektu i pracodawców oraz rodziców, szczególnie dziękując panu Michałowi Ritterowi. Po spotkaniu zaprosili swojego opiekuna z Frankfurtu na zwiedzanie Szczecinka.

Celem projektu, którego realizatorem była Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie było zwiększenie mobilności na rynku pracy oraz podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

 

Pora na wakacje

43 uczestników z jednostek opiekuńczo-wychowawczych Opolskiej WK OHP odebrało 21 czerwca dyplomy, statuetki i upominki podczas wojewódzkiego zakończenia roku szkoleniowego 2016/2017.

Uczestnicy zostali wyróżnieni w trzech kategoriach: „Absolwent Roku”, „Uczestnik Roku” oraz „Finaliści i Laureaci Ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP”. W pierwszej kategorii nagrodzono: Annę Piekorz z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Mateusza Kwaśnika z Hufca Pracy w Nysie, Paulinę Czępińską z Hufca Pracy w Opolu, Dawida Markiewicza z Hufca Pracy w Głubczycach, Jakuba Liberdę ze Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej, Mariusza Boryczkę z Hufca Pracy w Polanowicach, Patrycję Żuk z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie, Szymona Tomaszewskiego z Hufca Pracy w Namysłowie, Guillaume Jarząb z Hufca Pracy w Opolu. Nagrodzeni osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnili się wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, dużą kulturą osobistą, postawą moralną oraz dobrze reprezentowali OHP w środowisku lokalnym.

Uczestnikami roku zostali: Angelika Grabińska z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Tomasz Mikoliszyn ze Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej, Judyta Bolik z Hufca Pracy w Głubczycach, Paweł Bojczuk z Hufca Pracy w Opolu, Jadwiga Stecker z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie, Arkadiusz Przytulski z Hufca Pracy w Nysie, Bartosz Janicki z HP w Polanowicach i Piotr Walesa ze Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie. Działają oni aktywnie na rzecz swoich jednostek, szkół oraz środowiska lokalnego oraz są inicjatorami wielu projektów. Swoją postawą pokazują, jak można ciekawie żyć, aktywizując przy tym do działania swoich kolegów i koleżanki. Również wzorowo wypełniali swoje obowiązki szkolne oraz podczas odbywania przygotowania zawodowego.

Wśród nagrodzonych byli również finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów dla młodzieży OHP: Julia Szmidt, Jessica Skrobek, Angelika Grabińska, Marcin Heidrich, Damian Juraszek, Marek Harańczyk i Arkadiusz Cisek („Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”); Beniamin Michacz oraz Maciej Brylski (Konkurs Wiedzy Informatycznej); Robert Chudek, Mateusz Kwaśnik, Arkadiusz Przytulski (Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej); Patrycja Żuk, Justyna Wac, Jakub Liberda, Natalia Szczyrska, Kamila Proć, Emilia Sitko, Anna Piekorz, Jakub Pokorniecki, Katarzyna Łukowska, Paweł Sowierszenko, Guillaume Jarząb, Paweł Tomaszek, Dawid Bazan, Natalia Bochniarz (Festiwal Kultury).

Statuetki, dyplomy i nagrody wręczał Wojewódzki Komendant OHP w Opolu Dariusz Medoliński wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Kubicą. Uroczystość przygotowały i prowadziły Ewa Zajączkowska oraz Bernadeta Orlikowska z Zespołu ds. kształcenia i wychowania w Opolskiej WK OHP. Wśród zaproszonych gości była kadra kierownicza Opolskiej Komendy, komendanci oraz wychowawcy jednostek organizacyjnych.

Rozdano dyplomy

W Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się 20 czerwca wojewódzkie zakończenie roku szkoleniowego 2016/2017. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośmiu jednostek wychowawczych Podlaskiej WK OHP.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin, którą celebrował wojewódzki duszpasterz ks. Jan Hołodok. Następnie rozdano dyplomy oraz nagrody dla uczestników wyróżniających się w działalności artystycznej, samorządowej, szkolnej i zawodowej. Nagrody wręczał m.in. Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski.