Szansa na rozwój

30 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (Podlaska WK) odbyło się zakończenie zagranicznego stażu zawodowego pn. „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy” realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+.

Podsumowanie projektu odbyło się w formie prezentacji multimedialnej oraz pokazu przygotowania potraw, który był jednocześnie egzaminem sprawdzającym nabyte kompetencje zawodowe podczas praktyk w Niemczech. Pod nadzorem instruktora praktycznej nauki zawodu młodzi ludzie z hufców pracy w Białymstoku i Augustowie oraz wasilkowskiego Ośrodka przygotowali desery i sałatki wykorzystując przepisy kuchni niemieckiej. Część młodzieży wykonała dekoracje rzeźbiąc w maśle oraz składając serwetki w kwiat lotosu, które później przyozdobiły stół dla gości.

  

Zaświadczenia, wyróżnienia oraz upominki wręczyła uczestnikom koordynator projektu Alicja Joka, gratulując jednocześnie zdobytych umiejętności. Był to też dobry moment na podziękowanie skierowane do dyrektorów szkół i pracodawców, dzięki którym był możliwy udział w stażu podopiecznych OHP. Z kolei doradca EURES z Podlaskiej WK Agnieszka Kruszewska zachęcała stażystów do skorzystania z ofert międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz przedstawiła propozycje zatrudnienia w krajach UE oraz warunki życia i pracy w poszczególnych krajach, jak również udzieliła informacji o wsparciu w formalnościach związanych z wyjazdem.

Po oficjalnej części zaproszeni goście mieli możliwość degustacji przygotowanych potraw oraz rozmowy z uczestnikami stażu na temat przebiegu praktyk oraz płynących z nich korzyści.

  

Wizyta przygotowawcza

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się w dniach 29-30 maja wizyta przygotowawcza do projektu „Puls hip-hopu”, realizowanego w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna osób, programu Erasmus+.

Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Francji, Łotwy i Polski, którzy mieli okazję szczegółowo omówić kwestie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa młodzieży, harmonogram działań wraz z metodami, przygotowaniem i przebiegiem poszczególnych działań, budżet, zagadnienia związane z ewaluacją projektu, rozpowszechnianiem jego rezultatów, dokumentację księgową, organizację pobytu. Zwrócili też uwagę na sprawy, które pozostały do przygotowania przed rozpoczęciem wymiany, podsumowali dotychczasowe działania przygotowawcze oraz opracowali szczegółowy regulamin.

Przedstawiciele organizacji partnerskich zapoznali się z działalnością Centrum w zakresie realizacji projektów współpracy międzynarodowej, a także z warunkami pobytu młodzieży na jego terenie.

Projekt „Puls hip-hopu” rozpoczął się 8 maja tego roku. Bierze w nim udział – wraz z liderami – 36-osobowa grupa młodych osób z Polski, Łotwy i Francji pasjonujących się hip-hopem. Jego głównym celem jest szukanie przyczyn złego postrzegania i powstałych stereotypów o kulturze hip-hopu, znajdowanie wspólnych wartości, ideałów łączących osoby zainteresowane hip-hopem z różnych krajów, nawiązywanie dialogu z lokalną społecznością, zwalczanie uprzedzeń, promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur.

Pożegnanie praktykantów

Dziewięcioro młodych ludzi z Niemiec zakończyło 29 maja praktyki zawodowe odbywane w ramach współpracy pomiędzy Małopolską WK OHP a die low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH z siedzibą w Düren w Nadrenii Północnej – Westfalii.

Aby ułatwić aklimatyzację, Małopolska Komenda zagwarantowała młodzieży wsparcie tłumacza języka niemieckiego, który przebywał z nimi na praktykach zawodowych oraz podczas wycieczek krajoznawczych. Przez dwa miesiące młodzi Niemcy mieszkali wraz opiekunami w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, a pracowali u pracodawców z powiatu wadowickiego

Był to czas na poznanie rynku pracy innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Oczekiwanym efektem praktyk w Polsce było zdobycie umiejętności i kwalifikacji w wybranym zawodzie, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia po powrocie do Niemiec. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty i dokumenty Europass.

Ostatnia grupa z Niemiec przyjedzie na praktyki w 2018 roku. Obecnie trwają rozmowy dotyczące kontynuowania współpracy, której skutkiem będzie staż bezrobotnych z Polski u niemieckich pracodawców.

Po raz dwudziesty pierwszy…

29 maja reprezentacje małopolskich jednostek wzięły udział w XXI Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym Uczestników i Kadry Ochotniczych Hufców Pracy organizowanych przez Hufiec Pracy w Oświęcimiu.

Na jeziorze Złota Rybka w Rajsku konkurowało ze sobą 16 drużyn Małopolskiej WK OHP. Tytuł mistrza przypadł reprezentacji Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, która wygrała puchar oraz nagrody ufundowane przez Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztofa Świerczka. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu wygrywając puchar oraz nagrody ufundowane przez Starostę Oświęcimskiego Zbigniewa Starca. Na trzecim miejscu uplasował się zespół z Hufca Pracy w Kętach, puchar oraz nagrody ufundowała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu Agata Gworek.

  

Dalsze miejsca zajęły drużyny z: 6-8 Hufca Pracy w Krakowie, Hufca w Dąbrowie Tarnowskiej, Hufca w Wadowicach, Hufca w Niepołomicach, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini, Hufca w Myślenicach, Hufca w Limanowej, Hufca w Skomielnej Białej, Hufca w Starym Sączu, Hufca w Bochni, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, Hufca w Proszowicach. Dla reprezentacji zajmujących miejsca IV – VI nagrody ufundował Urząd Miasta w Oświęcimiu.

Największą rybę złowił Jacek Antos – uczestnik 6-8 Hufca Pracy z Krakowa oraz wychowawca z Hufca w Wadowicach Janusz Bartoszek. Ponadto sędziowie nagrodzili najlepiej łowiące panie: Anitę Gajewską – uczestniczkę ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu oraz wychowawczynię z Hufca w Niepołomicach Karolinę Chojnę.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja, w składzie: Władysław Kuśnierz oraz Bogdan Hazuka, którzy nie tylko sędziowali, ale także służyli dobrą radą.

Porozumienie OHP z jednostkami samorządu terytorialnego

Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak podpisał 29 maja porozumienia o współpracy z przedstawicielami 53 jednostek samorządu terytorialnego na Lubelszczyźnie. W uroczystości zorganizowanej z tej okazji w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, poseł Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, urzędów pracy, instytucji współpracujących z OHP (ZDZ, rzemiosła, Kuratorium Oświaty, policji), członkowie Rady Programowej OHP oraz burmistrzowie miast i gmin.

Zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak. Następnie zabrał głos Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz, który podkreślił ważną rolę OHP w realizowaniu polityki państwa wobec młodych ludzi zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym efektywne wykorzystywanie przez OHP środków unijnych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

  

Podczas spotkania 18 osobom wręczono „Dyplomy Przyjaciela Młodzieży OHP” w uznaniu za otwartość i zaangażowanie w aktywizację społeczno-zawodową oraz przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lat. Kolejnym punktem programu była prezentacja działań Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie – największej jednostki opiekuńczo-wychowawczej w Lubelskiej WK OHP.

Od lewej: poseł Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz, senator Jerzy Chróścikowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, koordynator pionu organizacyjno-administracyjnego w Lubelskiej WK Magdalena Filipek-Sobczak.

Najważniejszym punktem było podpisywanie porozumień o współpracy pomiędzy Lubelską Wojewódzką Komendą OHP a samorządami wdrażającymi Lokalne Programy Rewitalizacji. Dotyczą one działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lat. W ramach umów Lubelska Komenda oferuje usługi doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, działań służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu zatrudnienia dla młodzieży z obszaru kryzysowego. Współpraca będzie także dotyczyć pomocy przy rekrutacji uczestników do projektów realizowanych przez OHP na terenie województwa lubelskiego (m.in. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”).

Na zakończenie uroczystości zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk przekazał organizatorom i uczestnikom spotkania słowa podziękowania za podjętą inicjatywę, życząc jednocześnie owocnej współpracy. Spotkanie w urzędzie wojewódzkim prowadził zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski.

 

Spływ kajakowy

Uczestnicy mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP wzięli udział w dniach 27-28 maja w II Wojewódzkim Spływie Kajakowym po malowniczej rzece Orzyc – od miejscowości Krasnosielc do Łęgów.

Imprezę zorganizowała kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku. Ta turystyczno-rekreacyjna inicjatywa miała na celu promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z szacunkiem dla tradycji, dorobku kultury materialnej i dziedzictwa przyrodniczego Mazowsza, jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodych ludzi.

Po wstępnym instruktażu młodzieży przydzielono kajaki oraz wręczono kamizelki asekuracyjne. Siedmiokilometrowa trasa dostarczyła wielu wrażeń, a zwieńczeniem wyprawy było ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewy. Uzupełnieniem imprezy były konkursy sportowo-rekreacyjne.

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej rozstrzygnięty

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP oraz Komenda Główna OHP przy współudziale Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach były organizatorami w dniach 24-26 maja II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pn. „Europa da się lubić”.

W uroczystym otwarciu konkursu, które odbyło się 25 maja w Hotelu Binkowski w Kielcach wzięli udział, m.in.: senator Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach Paweł Faryna, radna Miasta Kielce Marianna Noworycka-Gniatkowska, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Małgorzata Banasik-Rusak oraz Dorota Słomska z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP.

Na wstępie chór ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Odę do Radości”, po czym zebranych gości, młodzież i kadrę OHP powitał Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach Jacek Sabat, a oficjalnego otwarcia konkursu dokonała zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Głos zabrali także senator Krzysztof Słoń oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Po omówieniu zasad oceniania poszczególnych zadań przez zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucynę Brelską do rywalizacji przystąpiło 97 osób, w tym 71 uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju. Jeszcze w kwietniu br. w siedzibie Komendy Głównej OHP odbyło się losowanie krajów członkowskich, które zostały przypisane poszczególnym wojewódzkim komendom i centrom kształcenia i wychowania OHP (wyniki losowania).

W pierwszej części jury w składzie: dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach Paweł Faryna, wicedyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” Maciej Usak, wizytator ZDZ Marta Skrzypek oceniało przygotowane wystawy wylosowanych krajów oraz poświęcone im prezentacje multimedialne.

Następnie młodzież przystąpiła do zadania polegającego na wykonaniu potraw charakterystycznych dla kuchni 23 krajów członkowskich UE. Uczestnicy OHP podali m.in.: gulasz z kiszoną kapustą i kopytkami, austriackie knedle z morelami, zapiekankę estońską, keftedakię, wołowinę po irlandzku, souvlaki z tzatzikami, belgijski krem z szalotki i cykorii, litewskie kartacze, czeską polewkę, hutspot. Tą część oceniali: szef kuchni Hotel „Tęczowy Młyn” Mirosław Ciołak, menager Hotelu „Odyssey” Robert Pasiek, szef kuchni Hotelu „Odyssey” Michał Markowicz, szef kuchni „Pałac Poledno” Sławomir Kowalczyk oraz Barbara Maciejewska ze Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Równolegle odbywał się test wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich. Po zmaganiach konkursowych młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych z carvingu.

26 maja odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs w której wzięli udział m.in.: poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jarosław Karyś, dyrektor Biura poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Gosiewskiej Andrzej Pruś, Marcin Piętak – reprezentujący Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek.

Oficjale wyniki ogłosiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Świętokrzyskiej WK OHP: Joanna Madej, Marzena Gogolin, Seweryn Baran. Laureaci wygrali wyjazd do Brukseli ufundowany przez poseł do Parlamentu Europejskiego Beatę Gosiewską, a także smartwatch ufundowane przez Komendę Główną OHP oraz Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek. Na drugim miejscu uplasowała się Małopolska WK OHP, którą reprezentowali: Marta Drapała, Dawid Kozera, Krzysztof Giejdasz. Oni z kolei wygrali m.in. dwudniowy pobyt dla całej drużyny w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym oraz aparaty cyfrowe ufundowane przez Komendę Główną OHP. Trzecie miejsce zajęła drużyna Podkarpackiej WK OHP: Klaudia Kozdroń, Sylwia Widz, Michał Widz, a w nagrodę otrzymała tablety ufundowane przez Komendę Główną OHP oraz Starostę Ostrowieckiego Zbigniewa Dudę. Ponadto wręczono trzy nagrody od sponsorów – dla Świętokrzyskiej WK za najładniejsze stoisko; Warmińsko-Mazurskiej WK za najlepszą prezentację multimedialną oraz dla Kujawsko-Pomorskiej WK za najlepszą potrawę.

Przyznano również nagrody za najlepiej napisany test o Unii Europejskiej ufundowane przez Starostę Powiatu Pińczowskiego oraz panią Grażynę Florczyk, a otrzymali je Joanna Stangiewicz z Łódzkiej WK, Agnieszka Polańska z Wielkopolskiej WK i Seweryn Baran ze Świętokrzyskiej WK.

Nagrody wręczyli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha oraz Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach Jacek Sabat. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali upominki oraz bilety wstępu do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego Jura Park.

Patronat honorowy nad II Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić” objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Gosiewska, poseł Krzysztof Lipiec, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Patronat medialny zaś sprawowali: TVP3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia oraz Radio eM Kielce.

Zachodniopomorskie Mistrzostwa

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku był gospodarzem odbywających się 27 maja Wojewódzkich Mistrzostw w Piłce Nożnej o Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP w Szczecinie ORLIK-CUP 2017.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali prowadzący turniej Henryk Jałowicki oraz sędziowie: Mirosław Jankowski, Marek Kurzawski i Michał Świderski. Zawodnicy prezentowali wysoki poziom na boisku, starali się zdobyć jak najwięcej goli dla swojej drużyny, a zaciętej walce towarzyszyła także dobra zabawa i wspólne kibicowanie.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Hufca Pracy w Szczecinie Dąbiu, drugie – drużyna z Hufca Pracy w Białogardzie, a trzecie – zawodnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju. Najlepszym bramkarzem turnieju został Robert Gasek z Koszalina; najlepszym zawodnikiem – Dawid Niszcz z Koszalina; królem strzelców – Oskar Wiśniewski z Hufca Pracy w Szczecinie Dąbiu.

  

  

Komendant Główny OHP odwiedził Starachowice

Komendant Główny OHP Marek Surmacz odwiedził 25 maja wraz ze swoim zastępca Renatą Wicha Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach. W zwiedzaniu placówki oraz nowego, będącego jeszcze w stanie surowym, budynku warsztatów szkoleniowych towarzyszył im Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Jacek Sabat. Komendanci w czasie wizyty rozmawiali z młodzieżą z klasy trzeciej, która zdobywa zawód kucharza, o pobycie w Ośrodku i planach zawodowych.

Komendant Marek Surmacz spotkał się również z pracownikami Ośrodka, z którymi rozmawiał na temat pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz szkolenia praktycznego. Komendant Główny podkreślił, że nowo powstające warsztaty szkoleniowe nie tylko podniosą prestiż szkolenia praktycznego uczestników OHP w środowisku lokalnym oraz na rynku pracy, ale przede wszystkim pozwolą na przyswajanie wiedzy w warunkach nowoczesnych i atrakcyjnych dla młodych ludzi.

  

Lipsk na widelcu

Dziesięcioro uczestników z Hufca Pracy w Jaworze (Dolnośląska WK) odbywało pomiędzy 15 a 26 maja w Niemczech praktyki zawodowe pn. „Europa na widelcu – praktyki zagraniczne od kuchni” w ramach programu ERASMUS+.

Młodzi Polacy poszerzali swoje umiejętności w trzech zakładach pracy w Lipsku: Sportgymnasium Mörschner, Globus Handelshof oraz Auerbachs Keller ucząc się równocześnie pracy zespołowej, poznając zwyczaje i tradycje tamtejszej kuchni oraz doskonaląc język niemiecki, a w szczególności słownictwo zawodowe.

Oprócz praktyk zawodowych zorganizowano dla młodzieży różnego rodzaju atrakcje. Największe emocje wzbudziła panorama statku Titanic w skali 1:1 umożliwiająca jedyną w swoim rodzaju wyprawę na dno Atlantyku na głębokość 4 tysięcy metrów. Była również wyprawa do najstarszego na świecie ZOO oraz największego parku rozrywki Saksonii-Belantis.

Uczestnicy z Jawora zostali wyjątkowo pozytywnie ocenieni przez niemieckich pracodawców. Wyrazem uznania dla ich umiejętności i postawy w trakcie praktyk było zaproszenie Piotra Zająca oraz Klaudii Gelman na uroczystą kolację do Piwnicy Auerbacha przez jej właściciela Barnharda Rothenbergera. Jest to jedna z najbardziej znanych restauracji w Niemczech zawdzięczająca światową sławę przede wszystkim Johannowi Wolfgangowi von Goethemu. „Piwnica” jest jednym z miejsc, w którym toczy się akcja dramatu Goethego „Faust”. Według amerykańskich sondaży restauracja zajmuje piąte miejsce pośród dziesięciu najbardziej znanych restauracji świata. W tym wyjątkowym miejscu Piotr i Klaudia, ich opiekun oraz koordynator ze strony niemieckiej mogli delektować się specjałami regionalnej oraz światowej kuchni.