Zakończenie szkolenia

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie (Małopolska WK) zakończyło się 20 lutego tygodniowe szkolenie dla multiplikatorów w ramach projektu „Young professionals! Say no to bullies!!!” finansowanego z programu Erasmus+.

Wzięło w nim udział 30 uczestników z organizacji partnerskich z Armenii, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Węgier, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Egiptu, w tym czterech przedstawicieli Lubelskiej i Kujawsko-Pomorskiej WK. W trakcie zajęć i warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematami dotyczącymi mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji, a także doskonalili identyfikację głównych zagadnień poruszanych w projekcie.

Dyskusje i ćwiczenia pozwoliły poznać metody prowadzenia spotkań i warsztatów dla osób potrzebujących pomocy czy wsparcia, co będzie bardzo pomocne po powrocie do swoich organizacji. W krajach, z których pochodzą uczestnicy, rozwiązania prawne dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji w miejscu pracy są różne, a rozumienie problemów zależne jest od tradycji i historii poszczególnych narodów.

Krótki wyjazd do Krakowa oraz spotkanie międzykulturowe zapoznały uczestników z innymi kulturami i historią, co dało szersze spojrzenie na tematy poruszane w trakcie szkolenia. Z kolei zbudowane pozytywne relacje w postaci „sieci wzajemnych powiązań” zaowocowały planami na kontynuację współpracy przy aplikowaniu nowych projektów.

 

Dla gimnazjalistów

Małopolskie jednostki OHP z Brzeska – Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy wzięły udział w dniach 15-17 lutego w targach edukacyjnych dla gimnazjalistów, które odbyły się w miejscowym Powiatowym Centrum Edukacji.

Wśród przygotowanych ofert szkół ponadgimnazjalnych szczególnym zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się nowe kierunki kształcenia w zawodach technika fototechnika oraz ślusarza-spawacza. Gimnazjaliści odwiedzali też licznie stoisko Ochotniczych Hufców Pracy, przy którym doradca zawodowy MCK oraz pośrednik pracy PPP udzielali informacji o zawodach i kierunkach kształcenia, dzielili się wiedzą o rynku pracy czy trendach w zatrudnieniu. Chętne osoby miały możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z zakresu określenia predyspozycji zawodowych za pomocą profesjonalnych testów.

Na targach pracy

15 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez tutejsze Młodzieżowe Centrum Kariery (Lubelska WK).

Oferty zatrudnienia zaprezentowali pracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie i miejscowej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, a także z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Chełmie oraz kilku agencji zatrudnienia, rekrutujących kandydatów do pracy w całej Polsce oraz za granicą.

Po raz pierwszy w targach wzięła udział firma Covebo – agencja pracy rekrutująca dla holenderskiego klienta. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób poszukujących pracy, zaproszono liderów branży ochroniarskiej, która poszukuje pracowników ochrony w Krasnymstawie i Zamościu. Agencja doradztwa personalnego z kolei poszukiwała kandydatów na pracowników pomocniczych produkcji w Krasnymstawie.

Podczas targów odbyło się spotkanie z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Markiem Drączkowskim (pierwszy z prawej strony na zdjęciu obok), który mówił m.in. o współpracy różnych instytucji zajmujących się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz pomocy w wyborze właściwej drogi życiowej, w tym kierunków kształcenia. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Uczeń odbywający część praktyczną u przedsiębiorcy kształci się poprzez działanie. Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

W spotkaniu wzięli udział również: prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Miszczak, dyrektor Izby Marcin Kusiak, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Mariusz Ostrowski oraz przedstawiciele władz miast: Rejowca Fabrycznego, Rejowca, Siedliszcza, a także Gminy Rejowiec Fabryczny oraz dyrektorzy szkół i ośrodków pomocy społecznej.

 

 

„Strzelcy” z toruńskiego hufca

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) zostali zrekrutowani do Jednostki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa.

Pomysłodawcą utworzenia toruńskiej jednostki jest redaktor Telewizji Trwam Adam Ślusarski. Podczas spotkania rekrutacyjnego przedstawiciele Związku zaprezentowali historię, działalność oraz sposób organizacji swojej jednostki, a także filmy dotyczące prowadzonych działań. Zorganizowane zajęcia praktyczne były okazją do zapoznania się z budową, rodzajami oraz zasadami działania broni używanej przez członków drużyny. Każdy z uczestników uczył się składać oraz rozkładać karabinek. Zaprezentowano również postawy strzeleckie, obowiązujące umundurowanie, elementy wyposażenia każdego ze szkoleniowców, budowę, obsługę oraz sposoby nawiązywania łączności poprzez radiotelefony. Kandydaci do „Strzelca” zostali wstępnie przeszkoleni w zakresie musztry.

W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Specjalnej Grupy Operacji Taktycznych z Torunia, którzy w toruńskim „Strzelcu” mają pełnić funkcje instruktorów. Uroczyste zaprzysiężenie toruńskiej grupy odbędzie się 7 marca br. w Rzeszowie.

Spotkanie zainicjowało szerszą współpracę pomiędzy Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP a TV Trwam. Dzięki niej na antenie Telewizji Trwam Wojewódzka Komenda będzie miała możliwość promowania swojej działalności. Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem będzie akcja rekrutacyjna do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018.

  

Seminarium we Włoszech

Wychowawczynie Hufca Pracy w Brodnicy oraz doradczyni zawodowa z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) brały udział w dniach 9-15 lutego w międzynarodowym seminarium „NET-OR-NEET” we Włoszech, którego tematem było zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu edukacji (ESL – Early School Leaving).

Uczestnicy spotkania przyjechali z ośmiu krajów europejskich – Włoch, Polski, Albanii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Francji, Czarnogóry i reprezentowali dziesięć organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży. Zajęcia były okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z zakresu działań i poprawy jakości pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wypadnięciem z systemu edukacji.

Seminarium miało na celu ukazanie, jak ważna w prewencji ESL jest współpraca pomiędzy osobami i organizacjami zajmującymi się tym problemem, tworzenie tzw. sieci z rodzicami, szkołą, jednostkami państwowymi (m.in. pomoc społeczna, policja), specjalistami m.in. psycholog, pedagog), pracodawcami, organizacjami młodzieżowymi i NGO. Omawiano ponadto konkretne przypadki wymagające interwencji, specyfikę działania swoich organizacji oraz przykłady mniej lub bardziej efektywnych działań, a także dyskutowano nad możliwościami poprawy swojej pracy, aby jeszcze skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Spotkanie odbyło się w niewielkim mieście Sandrigo położonym w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza. Uczestników gościła organizacja non-profit Cooperativa Margherita, zajmująca się problematyką dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Efekty kilkudniowej pracy zostały zaprezentowane lokalnym władzom Sandrigo i władzom regionu na oficjalnym spotkaniu.

O rehabilitacji zawodowej

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie oraz przedstawiciel Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej z Zachodniopomorskiej WK OHP uczestniczyli 15 lutego w szkoleniu zorganizowanym przez tamtejszy oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jego tematem były wybrane zagadnienia wynikające z zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, omówienie procedur konkursu pn. „Kurs na samodzielność”, a także oferta programu Erasmus+ dla osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Anna Rąbel przedstawiła również nowe założenia i zmiany, które są obecnie realizowane w strukturach i działaniach PFRON. Podobne szkolenie odbędzie się w Koszalinie w dniu 21 lutego br. i wezmą e nim udział pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie.

Zaproszenie na szkolenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy zachodniopomorskim oddziałem PFRON a ZWK OHP w Szczecinie mającego na celu intensyfikację działań na rzecz szerszego rozpoznania aktualnych i rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im pełnego udziału w życiu zawodowym. Wspólne działania przewidują również wymianę informacji o realizowanych przez obie instytucje projektach i innych przedsięwzięciach, wzajemne promowanie działalności, organizację szkoleń dla pracowników, wsparcie dla pracodawców chcących zatrudnić lub zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa.

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Krakowie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem odwiedził 16 lutego Kraków. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz audiencja u Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W spotkaniach wzięli również udział Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca – Bożena Rążewska.

W trakcie spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono działalność Rady Programowej Małopolskiej WK OHP w 2017 roku oraz poruszono kwestię pomocy w uzyskaniu terenu pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP i podległych jej jednostek. Po spotkaniu Komendant Główny udzielił wywiadu dla Kroniki Krakowskiej emitowanej w TVP3 Kraków. Wypowiedź dotyczyła działalności Ochotniczych Hufców Pracy, w tym m.in. organizowanego po raz siedemnasty Konkursu Papieskiego pn. Być jak „Brat naszego Boga”.

W godzinach późniejszych Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął na audiencji delegację OHP z Komendantem Markiem Surmaczem na czele, który zwrócił się z prośbą o objęcie przez Metropolitę patronatu nad XVII Konkursem Papieskim oraz zaprosił na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP połączoną z VI rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie rozmowy Komendant Główny zapoznał księdza arcybiskupa z najważniejszymi aspektami działalności Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży. Na zakończenie Metropolita Krakowski wraz z udzielonym błogosławieństwem życzył całej kadrze OHP siły i wytrwałości w codziennej pracy zawodowej.

Na zdjęciu u góry od lewej strony: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk.

Na międzynarodowym szkoleniu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk odwiedzili 16 lutego w Lanckoronie uczestników międzynarodowego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. Komendanci z Warszawy, a także Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak wzięli udział w spotkaniu międzykulturowym, podczas którego organizator szkolenia dyrektor lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Tomasz Kopyciński i uczestnicy z poszczególnych krajów opowiadali o całym przedsięwzięciu.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk odwiedzili 16 lutego w Lanckoronie uczestników międzynarodowego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. Komendanci z Warszawy, a także Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak wzięli udział w spotkaniu międzykulturowym, podczas którego organizator szkolenia dyrektor lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Tomasz Kopyciński i uczestnicy z poszczególnych krajów opowiadali o całym przedsięwzięciu.

Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie na szkolenia odbywające się w dniach 14-21 lutego przyjechało 31 przedstawicieli organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt z 14 krajów: Polski, Armenii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Włoch, Grecji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Wielkiej Brytanii i Egiptu, którzy po raz pierwszy spotkali się na tematycznym tygodniowym seminarium w listopadzie zeszłego roku w Lublinie.

Szkolenie w Lanckoronie zostało zorganizowane z założenia dla multiplikatorów, czyli osób zajmujących się koordynowaniem projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży z wykorzystaniem w pracy tzw. pedagogiki przeżyć i elementów edukacji międzykulturowej. Tematyka zajęć dotyczy mobbingu, dyskryminacji, bullyingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz konsekwencji zdrowotnych tych zjawisk. Problemy te dotykają coraz więcej firm, pracowników i pracodawców.

Zastraszanie w miejscu pracy, nagminne zlecanie zadań, które nie nalezą do obowiązków pracownika lub są poniżej jego kwalifikacji, ignorowanie pracownika, publiczne ośmieszanie pracownika, niewybredne komentarze czy komentowanie w niewłaściwy sposób wyglądu, niewłaściwe spoglądanie na kogoś, gdy ta osoba sobie tego nie życzy, zbyt nachalne zapraszanie na obiady, wyjścia itd. to niestety częste problemy w miejscu pracy – mówi Anna Kucharska z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, która spotkała się z uczestnikami szkolenia w Lanckoronie. – Pracownicy zwykle boją się o tym mówić, a pracodawcy wykorzystują taką sytuację i udają, że ich firmy to nie dotyczy – dodaje. Szkolenie służy m.in. pokazaniu jak przeciwstawiać się tym zjawiskom, a także podzieleniu się przez uczestników doświadczeniem z rozwiązywania tego typu problemów w poszczególnych krajach. Uczestnicy szkolenia po powrocie z Polski mają podzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi współpracownikami, organizować spotkania informacyjne i szkoleniowe, a także pomagać potrzebującym w zakresie tematycznym omawianym w Lanckoronie.

Projekt „Young professionals! Say no to Bullies!!!” realizowany jest przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie w ramach programu Erasmus+.

Na zdjęciu u góry od prawej strony: Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak, Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha.

  

 

Informacja o seminarium w ramach projektu w listopadzie 2016 r.

 

Cześć ich pamięci

Delegacja Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) wzięła udział 14 lutego w uroczystych obchodach upamiętniających 75. rocznicę powstania Armii Krajowej.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Placu Żołnierzy Wyklętych. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miejskich i państwowych, wojska, Kościoła oraz klasy mundurowe z elbląskich szkół. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 zaprezentowali krótki program artystyczny, po czym odczytano apel poległych.

Dla uczestników OHP była to okazja, aby zapoznać się z historią heroicznej walki żołnierzy Armii Krajowej z okupantem, a później z komunistyczną władzą.

Pod słońcem Hiszpanii

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa projekt „Od stażu do angażu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jego głównym celem jest wsparcie uczniów w nauce zawodu, poznaniu języka branżowego, organizacji pracy w zakładach na terenie Hiszpanii, jak również kultury, tradycji i zwyczajów kraju przyjmującego.

Obecnie 18-osobowa grupa uczestników ECKiW OHP w Roskoszy kształcąca się w jednym z trzech zawodów: kucharz, cukiernik lub mechanik pojazdów samochodowych przebywa na dwutygodniowym stażu zawodowym w prywatnych przedsiębiorstwach w miejscowości Ubeda w Hiszpanii. Doświadczenie i umiejętności zawodowe tam zdobyte zostaną potwierdzone certyfikatem oraz dokumentem Europass-Mobilność, który jest bardzo mocnym atutem przy poszukiwaniu pracy. Dla uczniów, którzy już niedługo staną się absolwentami odbyte staże zagraniczne są ważną i wartą polecenia formą rozwoju zawodowego. W czasie wolnym od pracy młodzież wykorzystuje każdą wolną chwilę na doskonalenie języka hiszpańskiego oraz zwiedzanie malowniczych zakątków Hiszpanii.

Wyjazd młodzieży do Hiszpanii był poprzedzony szeregiem działań przygotowujących do niego, w tym zajęciami o kulturze Hiszpanii i 60-godzinnym kursem języka hiszpańskiego obejmującym słownictwo branżowe.

Jest to już drugi projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Następna grupa młodzieży wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii w sierpniu tego roku.

 

 

 

 

 

www.dreamsart.pl