Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty

W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.

Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 520 prac z 139 jednostek OHP z całej Polski, które oceniało jury w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, artysta malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz artysta grafik Monika Wierzbicka.

Laureaci Konkursu to:

  • I miejsce – Angelika Dunikowska z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK OHP),
  • II miejsce – Michał Pieróg z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • III miejsce – Nikola Owsiejko z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • IV miejsce – Patryk Śmigała z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK OHP),
  • V miejsce – Sylwia Strzelczyk z 12-29 Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK OHP),
  • VI miejsce – Gabriela Kopaczyńska z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP).

Ponadto wyróżniono:

  • Sylwię Nowak z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK OHP),
  • Przemysława Bodzaka z 3-5 Hufca Pracy w Świdniku (Lubelska WK OHP),
  • Olafa Płuciniczaka z 4-2 Hufca Pracy z Krosna Odrzańskiego (Lubuska WK OHP),
  • Paulinę Posadzy z 2-3 Hufca Pracy z Inowrocławia (Kujawsko-Pomorska WK OHP).

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie

 

Jak dobrze wybrać zawód

22 grudnia życzeniami radosnych świąt Bożego Narodzenia zakończono w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK) grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI”.

Podczas 40-godzinnych warsztatów beneficjenci uzupełnili między innymi wiedzę z zakresu własnej motywacji oraz cech charakteru, które determinują rozwój kariery zawodowej, uczestniczyli w aranżowanych rozmowach kwalifikacyjnych, korzystali z pomocy w opracowywaniu życiorysu zawodowego czy też pisaniu listów motywacyjnych.

Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych były zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Młodzież otrzymała również informację o portalu dokariery.pl i zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pokaż jak ogarniasz swoją przyszłość/karierę” zorganizowanym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Nagrody czas wręczyć

„Gastronomia – Moja przyszłość zawodowa” to nazwa konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzozowie (Podkarpacka WK) wspólnie z brzozowskim Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej i rozstrzygniętego22 grudnia br.

Adresatami konkursu była młodzież ucząca się w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ZSE w Brzozowie. Jego laureatkami zostały: Sylwia Kielar (I miejsce), Agnieszka Rębisz (II miejsce) oraz Aleksandra Wilusz (III miejsce).

Na uroczystość nagrodzenia najlepszych uczestników konkursu zaproszono do ZSE dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie Dariusza Paczosę oraz doradcę zawodowego z brzozowskiego MCK Martę Chorążak-Tabisz.

Współpraca brzozowskiego MCK z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Brzozowie od początku układa się bardzo pomyślnie, owocując m.in. cyklicznymi przedsięwzięciami mającymi na celu uświadomienie młodzieży znaczenia planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Słowa podziękowania za tak owocną współpracę kierowane są głównie do dyrekcji ZSE im. KEN w Brzozowie, pedagoga p. Marity Bryś, ale także do wszystkich nauczycieli i uczniów. W trakcie organizacji konkursu nieocenioną pomoc zaoferowała także nauczycielka przedmiotów gastronomicznych p. Agnieszka Wójcik.

Wręczenie nagród. Od prawej: dyrektor CEiPM w Krośnie Dariusz Paczosa, dyrektor ZSE im. KEN w Brzozowie Jerzy Olearczyk, pedagog szkolny w ZSE w Brzozowie Marita Bryś, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSE w Brzozowie Agnieszka Wójcik oraz laureatka I miejsca Sylwia Kielar.
Od prawej: doradca zawodowy w MCK w Brzozowie Marta Chorążak-Tabisz, pedagog szkolny w ZSE w Brzozowie Marita Bryś, dyrektor ZSE im. KEN w Brzozowie Jerzy Olearczyk, dyrektor CEiPM w Krośnie Dariusz Paczosa oraz nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSE w Brzozowie Agnieszka Wójcik.

Przed stażem w Hiszpanii

Grupa uczestników Hufca Pracy w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK) przygotowuje się do staży w Hiszpanii realizowanych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość 3”. W dniach 20-21 grudnia młodzież kształcąca się w zawodach kucharza, mechanika pojazdów samochodowych oraz fryzjera wzięła udział w zajęciach z doradcą zawodowym.

Omówiono strategię poszukiwania zatrudnienia, zapoznano młodzież z metodami aktywnego poruszania się po regionalnym i europejskim rynku pracy, przybliżono hiszpański rynek pracy oraz uwrażliwiono uczestników na istotne kwestie związane z podejmowaniem bezpiecznej pracy poza granicami kraju. Przyszli stażyści otrzymali szczegółowe informacje na temat warunków życia i pracy na Półwyspie Iberyjskim, dzięki czemu będą odpowiednio przygotowani na spotkania z hiszpańskimi pracodawcami.

Podczas kolejnych, tym razem indywidualnych spotkań z doradcą, młodzi ludzie przygotują dokumenty Europass CV, które umożliwią przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji. Projekt „Inwestycja w przyszłość 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ .

 

Zakończenie zajęć

Tym razem w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach (Dolnośląska WK) zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Indywidualne spotkania miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas zajęć opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika oraz przeprowadzono badania predyspozycji zawodowych, które pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach. Była to okazja do zapoznania się z instrumentami i usługami instytucji rynku pracy, sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, jak również sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie tych spotkań uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

Wigilia w Komendzie Głównej OHP

20 grudnia w Komendzie Głównej OHP odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Krajowy Duszpasterz ks. prałat Jarosław Sroka oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS Monika Zielińska-Choina i jej zastępczyni Aneta Zaraś, jak również naczelnik Wydziału „Gwarancji dla młodzieży” Daniel Kosiński.

Zebranych powitał Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który podziękował gościom za życzliwość i całoroczne wsparcie działań Ochotniczych Hufców Pracy, a pracownikom Komendy za przynoszące efekty wypełnianie zadań.

Ksiądz Jarosław Sroka odczytał fragment Ewangelii i pobłogosławił opłatek. Łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń wyjątkowych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku towarzyszyły kolędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego z Hufca Pracy z Nowego Sącza.

Pierwsze zaświadczenia rozdane

Uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK) zakończyli 19 grudnia cykl spotkań z doradcą zawodowym.

Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu jest praca, co decyduje o tym, że ją podejmujemy oraz jakie potrzeby zaspokaja aktywność zawodowa. Indywidualne spotkania pozwoliły młodzieży określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe. Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dyskutowano też o aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie ostatnich spotkań w ramach tego projektu.

 

Obradowała Rada Programowa

15 grudnia odbyło się posiedzenie połączonej Rady Programowej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi i Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, której tematem było omówienie realizacji zadań w 2017 roku.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbarę Stanisławę Günther, uroczystego otwarcia ostatnich w tym roku obrad dokonał jej przewodniczący Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk. Podczas dyskusji poruszono tematy dotyczące frekwencji uczestników OHP na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zwrócono uwagę, iż w szkołach publicznych wskaźnik ten jest niższy niż wśród uczestników OHP. Uznano, iż wielostronne odziaływanie na uczestnika zarówno nauczycieli, wychowawców OHP, jak i pracodawców ma duże znaczenie w tym zakresie. P.o. dyrektor biura ŁWK OHP Anna Laskowska oraz zastępca dyrektora CKiW w Dobieszkowie Elżbieta Sobczyk podsumowały działalność swoich jednostek w mijającym 2017 roku. Na zakończenie Rada jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą wspierania działań na rzecz młodzieży OHP.

Komendant Barbara Stanisława Günther wręczyła w imieniu Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza Honorowe Odznaki OHP Kurator Sądu Okręgowego Mirosławie Gumowskiej-Bubas oraz pracodawcom Małgorzacie Kopczyńskiej i Ewie Szmitce. Podziękowano również inspektorowi Dariuszowi Walichnowskiemu z łódzkiej Policji za współpracę z OHP, działalność w Radzie Programowej, zaangażowanie w pełnione obowiązki, promowanie zasad bezpieczeństwa, wsparcie i pomoc dla OHP. Po części oficjalnej Rady jej uczestnicy wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

W naradzie uczestniczyli również: burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Olczak, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych Dorota Urbańska, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Witold Kurczewski, Inspektor Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Dariusz Walichnowski, dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi Krystyna Ulman, radny Powiatu Zgierskiego Zbigniew Antczak, prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Wiesław Krystyańczuk, przedstawiciele: Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Marta Boguszewska oraz Kuratora Oświaty w Łodzi Piotr Patora, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Magdalena Legun-Wołosz, Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Mirosław Marczak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel.

Trwają zajęcia

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Piszu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Dwie dziesięcioosobowe grupy poznają instrumenty i instytucje rynku pracy, metody poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć młodzi ludzie przygotują się też do rozmowy kwalifikacyjnej – również poprzez symulację takiej rozmowy.

Na pierwszym spotkaniu młodzież ustaliła zasady, jakie będą obowiązywały na spotkaniach. Każdy opowiedział o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość. Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej się poznać, aby wspólnie pracować na kolejnych zajęciach. Doradca zawodowy poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i gry symulacyjne przybliżył sytuacje, jakie mogą spotkać młodych ludzi w zawodowym życiu.

OHP – PFRON

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze podpisała porozumienie o współpracy z lubuskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podpisy złożyli Wojewódzki Komendant OHP Piotr Barczak (na zdjęciu u góry z lewej) oraz dyrektor lubuskiego PFRON Andrzej Gonia (na zdjęciu u góry z prawej).

Celem wspólnych działań będzie zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez wspólne uczestnictwo w targach pracy oraz giełdach, jak również promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zapleczu organizacyjnemu Lubuskiej Komendy możliwe będzie wspólne organizowanie konferencji i szkoleń, a także realizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych.