Znamy Absolwenta Roku OHP 2016

Zdobywcą tytułu Absolwenta Roku OHP 2016 została w kategorii „Gimnazjum” Natalia Kozioł z Hufca Pracy w Czarnkowie (Wielkopolska WK), a w kategorii „Nauka zawodu” Anna Mirocha z Hufca Pracy w Krakowie (Małopolska WK).

Komisja konkursowa, z uwagi na wysokie wyniki kandydatów, postanowiła przyznać również: w kategorii „Gimnazjum” II miejsce Dawidowi Jackiewiczowi z Hufca Pracy w Sosnowcu (Śląska WK) oraz III – Ewelinie Dachowskiej z Hufca Pracy w Nysie (Opolska WK), a w kategorii „Nauka zawodu” odpowiednio: Kacprowi Kwiatkowskiemu z Hufca Pracy w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) i Magdalenie Ziębie z Hufca Pracy w Kraśniku (Lubelska WK).

Do konkursu zgłoszono 36 kandydatów, w tym 17 do kategorii na poziomie gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) oraz 19 do kategorii na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, rzemieślniczej nauki zawodu lub form pozaszkolnych (nauka zawodu). Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych absolwentów brała pod uwagę wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym; wyróżniającą frekwencję na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach praktycznych; uzyskanie dodatkowych umiejętności wzmacniających przygotowanie zawodowe; aktywność w przedsięwzięciach oraz w przedsięwzięciach zewnętrznych; wyróżniającą postawę i kulturę osobistą uczestnika.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się podczas Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu 29 września.

 

Narada kadry OHP

30 sierpnia podsumowano w Komendzie Głównej OHP w Warszawie dotychczasowe rezultaty realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Naradzie, w której wzięli udział szefowie wojewódzkich komend OHP, ich zastępcy oraz dyrektorzy  centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, przewodniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Obecni byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

narada3Jak dotąd w części jednostek realizujących projekt „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończono już zajęcia młodzieży z doradcami zawodowymi, które pozwoliły na opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli ustaleniu szeregu działań adekwatnych do sytuacji osobistej uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy. Te zindywidualizowane działania, jak np. odpowiednie szkolenia czy kursy pozwolą w przyszłości w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty miały też inny aspekt – pozwoliły na integrację grup; zdobycie informacji o instytucjach, instrumentach i usługach rynku pracy oraz o sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (Gender mainstreaming). Wszystkie zajęcia przewidziane w harmonogramach obu projektów zakończą się do połowy grudnia 2016 r., a staże zawodowe do końca marca roku przyszłego.

Z kolei projekty „Akcja aktywizacja – EFS” i „Akcja aktywizacja – YEI” przeznaczone są dla grup uczestników w wieku: 15-17 lat (w tym grupa 15-16 lat i 16-17 lat) oraz  18-24 lat. Zakończono już rekrutację do młodszej grupy, do starszej rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu i zakończy się z końcem października tego roku. Każda grupa otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb.

W trakcie narady poruszono również m.in. temat rekrutacji do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, jak również kwestie dotyczące wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne OHP w bieżącym roku.

 

Zwiedzili parlament, spotkali się z bohaterami z Rio

Echo Dnia Kieleckie, 31.08.2016


Ministranci i lektorzy z salezjańskiej parafii Świętego Krzyża w Kielcach w dniach 25-27 sierpnia przebywali w Warszawie. Był to dla nich wyjątkowy wyjazd, podczas którego na Stadionie PGE Narodowym spotkali się z gwiazdami lekkiej atletyki. Przede wszystkim ze złotą medalistką igrzysk w rzucie młotem Anitą Włodarczyk, którą jest też rekordzistką świata oraz z wicemistrzem olimpijskim w rzucie dyskiem Piotrem Małachowskim i Tomaszem Majewskim, dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą. Spotkanie z bohaterami z Rio de Janeiro i uczestniczenie w Memoriale Kamili Skolimowskiej było dla nich niesamowitym przeżyciem.

Zwiedzili też parlament. – Na zaproszenie senatora ziemi świętokrzyskiej Krzysztofa Słonia zwiedziliśmy gmachy sejmu i senatu. Dopełnieniem tych wielkich przeżyć duchowych była uczta dla ciała – obiad w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy – mówił ksiądz Jerzy Szkiert, któ remu w opiece nad grupą ponad 50 ministrantów i lektorów pomagał kleryk Dawid Wilkos. W trakcie wizyty ministranci zobaczyli mecz Legii Warszawa, uczestniczyli w Eucharystii w Bazylice Salezjańskiej, spotkali się z Renatą Wichą, byłą przewodniczącą Rady Miasta w Kielc, która jest zastępcą
Komendanta Głównego Ochotniczego Hufca Pracy. Ksiądz Jerzy Szkiert za pomoc w organizacji wyjazdu dziękuje księdzu proboszczowi Wiesławowi Wilkoszowi, senatorowi Krzysztofowi Słoniowi, Bożenie Dobrowolskiej z „Piekarni z Tradycjami”, developerowi Ryszardowi Grzybowi i rodzicom.

Autor: Dorota Kułaga

List Komendanta Głównego OHP z okazji nowego roku szkoleniowego

W nowym roku szkolnym, który właśnie się rozpoczyna, będzie uczyć się i zdobywać zawód w Ochotniczych Hufcach Pracy ponad 36 tysięcy młodych ludzi. Dla części z nich to kolejny rok nauki, dla innych – początek nowej drogi, której finałem będzie wykształcenie, zawód, a tym samym lepszy start w dorosłe życie. Wspierać ich będą nauczyciele, wychowawcy oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Pomogą pozyskiwać wiedzę i zgłębiać tajniki zawodu. Rynek pracy potrzebuje specjalistów, więc solidne wykształcenie zawodowe połączone z wiedzą ogólną staje się gwarancją otrzymania dobrej pracy w przyszłości.

Początek roku szkolnego, 1 września, jest dniem szczególnym w historii Polski i ma w niej swoje symboliczne znaczenie. Jest też dobrym momentem, aby zadeklarować, że w naszych działaniach wychowawczych będziemy wzmacniać tożsamość narodową poprzez poszerzanie znajomości kultury i historii narodu polskiego, uczyć otaczania opieką i szacunkiem miejsc pamięci narodowej, upamiętniać w godny sposób ofiary i bohaterów polskich dziejów. 

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP.
Jestem przekonany, że dołożycie wszelkich starań, aby młodzież OHP dobrze się czuła w szkołach, pomyślnie zaadaptowała do nowych warunków, mogła rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy. Życzę Państwu satysfakcji z wyzwań, które przynosi każdy nowy rok szkolny, jak również zadowolenia z osiągnięć uczestników OHP. Niech towarzyszą Państwu życzliwość, optymizm i wytrwałość w codziennej trudnej pracy oraz ambitni i pilni uczniowie.

Drodzy Uczestnicy OHP.
Pragnę, abyście wiedzieli, że rozpoczyna się proces ważny dla Waszego rozwoju, interesujący i przyjazny, wychodzący naprzeciw Waszym potrzebom. Ażeby zakończył się szczęśliwym i satysfakcjonującym finałem, powinniście pamiętać o dobrym wykorzystaniu tej szansy – rzetelności i sumienności w podejściu do nauki. Miejcie także świadomość,  że w każdej chwili możecie liczyć na wsparcie opiekującej się Wami kadry Ochotniczych Hufców Pracy. Życzę Wam udanych dni w nowym roku szkoleniowym OHP, bardzo dobrych ocen, pasji do pogłębiania swoich zainteresowań i wielu pozytywnych wrażeń.

 

Marek Surmacz 

Wykwalifikowani brukarze

Służba Więzienna sw.gov.pl, 30.08.2016


W dniu 11 sierpnia 2016 r. w Zakładzie Karnym w Oleśnicy zakończono pierwszą edycję kursu zawodowego dla skazanych o profilu Brukarz.

Szkoleniem kursowym objęto 12 skazanych, którzy nabyli umiejętności teoretyczno-praktyczne z zakresu prac brukarskich. Współorganizatorem kursu była instytucja szkoleniowa Principis. Kurs był poprzedzony zajęciami z aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego, które w ramach porozumienia tutejszego zakładu karnego z Centrum Edukacji i Kariery OHP prowadził doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Planowania Kariery OHP w Oleśnicy.

Kurs finansowany był z przyznanych  środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2016 r. Z uwagi na duże zainteresowanie skazanych, w październiku planowana jest kolejna edycja kursu.

Autor: mjr Wioleta Balińska

 

Porządkowanie cmentarzy na Wołyniu

Już po raz dziewiąty uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z Lubelszczyzny wraz z wolontariuszami z całej Polski i Ukrainy porządkowali polskie cmentarze i miejsca pamięci na Wołyniu. Od 10 do 26 sierpnia grupa pracowała na terenie 18 nekropolii i miejsc pamięci, na kolejnych czterech cmentarzach zapalono znicze, a w ramach wyjazdu kwaterowano w trzech miejscowościach (w Krzemieńcu, Horochowie i Kowlu). Organizatorami wyjazdu były: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP i Fundacja Niepodległości.

Wołyń to miejsce, skąd wywodzą się wybitni polscy poeci, duchowni, wodzowie, ludzie zasłużeni dla Rzeczpospolitej. Na polskiej mapie pamięci Wołyń po raz pierwszy pojawił się, choć na krótko, już za czasów Bolesława Chrobrego, by dopiero za królowania ostatniego z Piastów na polskim tronie Kazimierza Wielkiego zaistnieć na trwale. Ostatecznie został włączony w granice Korony decyzją Unii Lubelskiej w 1569 r. i od tej pory dzielił wspólne dzieje z Rzeczpospolitą, będąc świadkiem jej wielkości i upadków. Dziś jedynym świadectwem polskości Wołynia uświęconego kilkusetletnią obecnością Polaków na tej ziemi pozostały cmentarze. Zaniedbane, opuszczone, porzucone na pastwę czasu i zapomnienia. To nimi właśnie zajęła się grupa młodzieży z OHP i wolontariuszy podczas 17 dni pobytu na Ukrainie.

Praca polegała na porządkowaniu starych grobów m.in. w Wiśniowcu, Turzysku, Szumsku, Ostrogu, Kupiczowie, Zasmykach, Rożyszczach, Ostrówkach, Przewałach, Łukowie, Hołobach, Gaju, Skurczu, Koniuchach, Nieświczu. Koszono trawę, karczowano drzewostan, wynoszono śmieci, grabiono liście, malowano krzyże, zapalano znicze, by na koniec pomodlić się za zmarłych. Tyle można zrobić i tyle zrobiono.

Przez cały czas rozmawiano też o przeszłości i teraźniejszości. Wśród uczestników obozu byli naukowcy, studenci, seniorzy, miłośnicy historii, potomkowie Wołynian, ale i tacy, którzy dopiero szukali Wołynia na mapie. Najmłodsi mieli po 12 lat, najstarszy 86. Z młodymi Polakami na obozie byli też młodzi Ukraińcy. Trzeba pamiętać o tym, co było, ale i myśleć o tym co będzie. Tylko tak można jednać narody i społeczeństwa.

Czas na wyjeździe upływał nie tylko na pracy na cmentarzach. Była okazja pograć w piłkę na prawdziwym boisku w Kowlu, być na Górze Królowej Bony w Krzemieńcu, oglądać rekonstrukcję największej bitwy z udziałem Legionów Polskich podczas I wojny światowej w miejscu walk pod Kostiuchnówką, uczestniczyć we mszy polowej, wziąć udział w rajdzie pieszym z Sokoła do Ostrówek czy zwiedzać okolice w miejscach kwater. Nie do przecenienia była także możliwość opuszczenia na chwilę cywilizacji XXI wieku: zamiast czatu internetowego można było spotkać i porozmawiać z żywym człowiekiem, pod stopami zamiast dywanu można było poczuć miękką trawę, a elektryczność zastąpić świeczką lub płomieniem ogniska.

W tegorocznej wyprawie Ochotnicze Hufce Pracy były reprezentowane przez młodzież i wychowawców z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Radzynia Podlaskiego i Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie. Przez większość obozu towarzyszył im komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Gawryszczak.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za pracę i udział w spotkaniach na kresowym szlaku polskiej pamięci.

 

Rodzinna niedziela

kielce.uw.gov.pl, 29.08.2016


Uczestników Rodzinnego Festynu Profilaktycznego odwiedziła wojewoda Agata Wojtyszek. Przygotowane z okazji zakończenia wakacji spotkanie zorganizował Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”.

Podczas festynu w muszli koncertowej kieleckiego parku całe rodziny brały udział w licznych konkursach z nagrodami, mogli podziwiać policyjne i strażackie pokazy oraz zwidzać specjalnie na tę okazję przygotowane stoiska. Można również było skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeutów, porozmawiać z policjantami, przedstawicielami Ochotniczych Hufców Pracy i Polskiego Czerwonego Krzyża. W trakcie imprezy zbierano również dobrowolne datki na zakup paczek świątecznych dla dzieci  z oddziału Hematologiczno–Onkologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Domu Samotnej Matki w Kielcach.

Po spotkaniu w parku wojewoda wzięła udział we wspólnej zabawie rodzinami uczestniczącymi w zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pikniku z okazji Święta Policji.

 

Polacy pamiętają o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu

radiomaryja.pl, 29.08.2016


Szesnaście polskich cmentarzy na Wołyniu udało się uporządkować w ramach akcji zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie.

Na Ukrainę po raz dziewiąty pojechało ponad 120 osób. To kolejny etap przywracania pamięci o ludobójstwie jaki na Polakach dokonali Ukraińcy. – Nieraz podkreślam na odprawach, że mnie nie interesuje czy wytniemy pięć czy dziesięć drzewek na tym, czy kolejnym cmentarzu, tylko to, żebyśmy tam byli, żebyśmy pamiętali, żebyśmy postawili krzyż, żebyśmy zawiązali biało-czerwoną wstęgę na tym krzyżu, żebyśmy zapalili znicz i wspólnie pomodlili się z Polakami i Ukraińcami na grobach Polaków – powiedział Jacek Bury z Fundacji Niepodległości.

Teresa Podlewska-Martyniszyn zwróciła uwagę, że wielu Polaków leży w miejscach, o których pamiętają tylko nieliczni. – Warto było pojechać, warto iść po śladach Polaków. Byliśmy w Krzemieńcu, w Kowlu i wielu miejscowościach, których już nie ma i tam, gdzie są tylko krzyże po kościołach, krzyże po zamordowanych, gdzie ludzie nie pamiętają gdzie był cmentarz, bo tych ludzi już nie ma. Spotkałyśmy pewną panią, której – gdy była małym dzieckiem – ojciec mówił: zapamiętaj, że tu ktoś leży pochowany, bo tu na pewno wrócą Polacy i ktoś im musi pokazać groby. No i po 80-ciu latach ktoś wrócił – powiedziała Teresa Podlewska-Martyniszyn.

Dla wielu z tych, którzy pomagali przy pracach porządkowych, to sprawa nie tylko narodowa, ale i osobista. Jan Szumiło odnalazł pomnik rodzinny. – Moja babcia i ciocia zostały spalone we wsi kolonia Zofiówka w 1943 roku. To jest gmina Świniuchy, parafia Koniuchy. Teraz będąc na porządkowaniu cmentarzy odnalazłem pomnik rodzinny, tzn. pomnik mego stryja – powiedział Jan Szumiło.

Akcja porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu trwała blisko dwa tygodnie.

Wkrótce ruszy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Gazeta Lubuska, 27.08.2016 r.


Sulęcin
To będzie druga taka placówka w Polsce. Centrum ma ułatwiać znalezienie się na trudnym rynku pracy nie tylko młodym ludziom. Ma współpracować z firmami i rzemieślnikami.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży będzie nową jednostką Ochotniczego Hufca Pracy. Powstanie w Domu Joannitów. – Gmina nadal będzie realizować w tym budynku dotychczasowe zadania, jak choćby udzielanie ślubów. OHP pod swoją instytucję przejmie część pomieszczeń, która na razie nie była wykorzystywana – mówi „gazecie lubuskiej” burmistrz Dariusz Ejchart. Europejskie Centrum współpracy będzie zajmować się m.in. organizowaniem konferencji czy spotkań międzynarodowych. Ale nie tylko.

Jak wejść na rynek pracy
Głównym celem jest aktywizacja młodzieży do wejścia na rynek pracy. Młodzi będą mogli korzystać z doradztwa zawodowego czy też ofert pracy – wyjaśnia Marek Surmacz, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy.

Centrum ma jednak  docelowo skupić się nie tylko na młodzieży. W nowej instytucji będą realizowane programy, które mają ułatwić znalezienie pracy wszystkim którzy mają z tym problem. A bezrobocie w powiecie sulęcińskim należy do najwyższych w woj. Lubuskim. Centrum powstanie właśnie w Sulęcinie nie tylko z tego powodu. – Chcemy nawiązać silną współpracę z Zachodem. Sulęcin jest położony blisko granicy i dysponuje dobrym obiektem. Nie chcemy też, aby wszystkie ważne instytucje powstawały jedynie w centralnej Polsce – mówi komendant Marek Surmacz, polityk PiS i mieszkaniec Gorzowa.

Start już we wrześniu
Międzynarodowa współpraca to m.in. konferencje i  spotkania. – Nasza młodzież korzysta obecnie z programu wymian Erazmus. To miejsce będzie mogło służyć właśnie temu, by taka współpraca miała wymiar długofalowy – dodaje Ejchart.

Rzemiosło i firmy
Centrum ma być gotowe już w drugiej połowie września, ale rozkręci się od 2017 r. Oprócz porad, jak znaleźć pracę i samych ofert, najpewniej prowadzone będą  tutaj też szkolenia zawodowe. – Chcemy ściągać tu młodzież z całej Polski. To w dużej mierze dzięki bazie dydaktycznej, jaką dysponuje miejscowa szkoła (chodzi o nowoczesne warsztaty zawodowe – dop. red.) – mówi Surmacz. Chce on też nawiązania ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, a także aktywizacji rzemieślników.

Początkowo w Centrum pracować będzie jedna osoba, z czasem kilka. Koszt utrzymania jednostki, bez osób zatrudnionych. Będzie wynosił około 100 tys. zł rocznie.

Autor: Sandra Soczewa

 

Pożegnanie

24 sierpnia 2016 roku zmarł Tadeusz Bilik – Komendant Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w latach 1980-2003. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 sierpnia (piątek) o godz. 13.15 w Kaplicy nr 3 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.