Postawili na przyszłość

14 grudnia w Hufcu Pracy w Opolu oficjalnie zakończono realizację projektu „Stawiam na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu dziesięcioro uczestników, mających status młodocianego pracownika, znajdującego się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zostało objętych wieloma formami wsparcia. Uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, w kursie komputerowym o standardzie ECDL. Bardzo ważną formą wsparcia były zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu młodzież mogła nadrobić zaległości w nauce. Uczestnicy w trakcie projektu zyskali nowe kompetencje, niezbędne do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie dał im szansę na pogłębienie swojej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie samych siebie.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli: Komendant Wojewódzki OHP Dariusz Medoliński, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Kubica, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Violetta Szczepkowska, Komendant opolskiego Hufca Pracy Bogumiła Szewczyk-Paluszek wraz z merytoryczną obsługą projektu oraz, co najważniejsze, młodzież uczestnicząca w projekcie.

   

Uczestnicy projektu podczas uroczystego podsumowania otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia. Ponadto każdemu został wręczony drobny upominek. Wojewódzki Komendant podziękował każdemu z młodych ludzi za zaangażowanie oraz trud włożony w uczestnictwo, bez tego bowiem projekt nie zakończyłby się sukcesem. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, które umożliwiły i w miarę możliwości pomagały młodzieży wytrwać w tym intensywnym przedsięwzięciu.

 

W Lęborku zakończyli projekt

W 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku (Pomorska WK) odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Stawiam na przyszłość – EFS”.

Na spotkaniu podsumowującym projekt obecni byli również m.in. Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski wraz z pracownikami Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Alicją Otto (kierownik) i Martą Rychel. Młodzieży towarzyszyli także: psycholog prowadząca zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualne konsultacje psychologiczne Katarzyna Delicka-Kowalczyk, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lęborku Katarzyna Bigus oraz pracodawcy współpracujący z jednostką.

   

Zanim uczestnikom wręczono zaświadczenia, certyfikaty i upominki, Wojewódzki Komendant Adam Matuszewski podziękował im za wytrwałość, wysiłek i zaangażowanie podczas zajęć. Dziękowano również rodzicom, opiekunom i pracodawcom za wspieranie i motywowanie młodzieży.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez pracodawców.

 


Na zdjęciu u samej góry uczestnicy projektu „Stawiam na przyszłość – EFS” wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Matuszewskim, kierownikiem Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Alicją Otto, psycholog Katarzyną Delicką- Kowalczyk i doradcą zawodowym Katarzyną Bigus.


Droga do kariery

Do udziału w projekcie namówiła mnie koleżanka. Cieszę się, że podjęłam tę decyzję, zdobyłam kwalifikacje zawodowe, zrobiłam prawo jazdy kat. B, zdobyłam wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz poznałam wielu ciekawych ludzi, z którymi na pewno będę nadal utrzymywać kontakt – mówi Tamara jedna z uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, podczas jego uroczystego podsumowania w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK).

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Dzięki zaproponowanym formom wsparcia młodzież nie tylko podwyższyła lub zmieniła swoje kwalifikacje zawodowe, ale rozwinęła również cenione przez pracodawców kompetencje oraz umiejętności społeczne w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

Dodatkowo zdobytą w ramach staży zawodowych wiedzę i doświadczenie młodzi ludzie będą mogli wykorzystać na dalszych etapach kariery zawodowej. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany opinii na temat rodzajów działań realizowanych w ramach projektu, ich efektów oraz wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu a jego realizatorem. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia.

Zdobyte w ramach projektu doświadczenie stanowi istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Już dziś wiadomo, że większość uczestników będzie kontynuowała swoją karierę w zawodzie, który zdobyła w trakcie projektu.

Czas na kurs komputerowy

Po zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem przyszedł czas na kurs komputerowy dla uczestników projektu „Stawiam na przyszłość” z Hufca Pracy w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska WK).

Kurs ECDL składał się z czterech modułów. W ich ramach młodzież zdobyła wiedzę z zakresu systemu operacyjnego, podstawowych funkcji komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Poznała również możliwość przetwarzania tekstu i korzystania z programu Excel.

W oczekiwaniu na wynik końcowy egzaminu podsumowującego kurs komputerowy młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych.

Postawili na przyszłość

Od października młodzież uczestnicząca w projekcie „Stawiam na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, objęta jest wsparciem w postaci zajęć wyrównawczych z matematyki.

W projekcie biorą udział młodociani pracownicy, uczestnicy Hufca Pracy w Opolu, którzy z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych znaleźli się w trudnej sytuacji. Młodzież uczestniczy m.in. w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kursie komputerowym. Natomiast zajęcia wyrównawcze z matematyki mają pomóc w nadrobieniu zaległości szkolnych, zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły. Sami uczestnicy przyznają, że warsztaty wyrównawcze z matematyki to strzał w dziesiątkę, ponieważ udział w nich pozwala na nadrobienie zaległości i spokojne przygotowanie się do egzaminów semestralnych.

Podsumowanie projektu

Jednostki organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP powoli kończą projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany w ramach programu Gwarancji dla młodzieży.

Uczestnicy projektu z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Braniewie spotkali się 26 listopada, aby podsumować udział w projekcie oraz podzielić się swoimi wrażeniami i zdobytymi umiejętnościami. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ich udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia.

Udział w projekcie, jak sami podkreślali w rozmowach uczestnicy, dał im ogromną szansę na zdobycie nowego doświadczenia. Brak lub małe doświadczenie zawodowe było jednym z głównych powodów problemów z możliwością podjęcia zatrudniania. Młodzież poza przygotowaniem do samodzielnej pracy, zyskała wiele dodatkowych wartości m.in. społecznych – bardzo ważnych w nawiązywaniu nowych kontaktów w relacji uczestnik-pracodawca-współpracownicy, które na pewno zaowocują w przyszłości swobodnym poruszaniem się na rynku pracy. Udział w projekcie pozwolił poznać specyfikę pracy i zdobyć nowe kompetencje, jednak jego główną zaletą jest przepustka do zatrudniania.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” była aktywizacja zawodowa młodych osób w wieku 18-24 lat, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, którym ograniczenia materialne i środowiskowe oraz niedostateczne kwalifikacje zawodowe uniemożliwiały wyjście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia gwarantującego udany start życiowy.

Udział w projekcie rozpoczęto od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia, a także szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych. Podczas kolejnych etapów młodzież uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, a także w zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się oraz warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Atutem była możliwość skorzystania m.in. z kursów językowych, komputerowych (w tym ECDL), prawa jazdy kat. B. Ostatnim etapem były trzymiesięczne staże zawodowe, czyli praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli zapewnione bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, jednorazowe stypendium szkoleniowe wypłacane po ukończeniu kursu zawodowego, stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywanego stażu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, bądź osobą zależną.

Efektywne doradztwo

Młodzież z Hufca Pracy w Świdnicy (Dolnośląska WK) będąca uczestnikami projektu „Stawiam na przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bierze udział zajęciach indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym.

Młodzi ludzie uczą się planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Za nimi także prewencyjne zajęcia z psychologiem, których celem było uświadomienie młodzieży jak poważną chorobą jest depresja oraz gdzie i kogo można prosić o pomoc. Obecnie uczestnicy projektu ukończyli zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i zaczęli zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz kontynuują zajęcia z doradcą zawodowym.

W oczekiwaniu na wynik egzaminu

Grupa dziesięciu lęborskich uczestników Hufca Pracy (Pomorska WK) zakończyła ogólnopolski projekt „Stawiam na Przyszłość”.

Ostatnim wsparciem projektowym był kurs ECDL, dzięki któremu młodzież zdobyła wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych funkcji komputera i systemu operacyjnego oraz mogła przystąpić 20 listopada do egzaminu. Wyniki egzaminów uczestnicy poznają już za kilka dni. Szkolenie składało się z czterech modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Wcześniej uczestnicy wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym i zapobiegania depresji oraz indywidualnych konsultacjach psychologicznych. Jednym ze wsparć były warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Młodzież otrzymała pakiet pomocy naukowych i szkolnych oraz stypendium szkoleniowe.

Indywidualne zajęcia

Projekt „Stawiam na przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany m.in. przez Hufiec Pracy w Łomży jest już na półmetku.

14 listopada rozpoczęły się indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Pierwsze spotkanie poświęcono zweryfikowaniu poziomu wiedzy i sprawności językowej kursantów za pomocą testu. Pozwoliło to na wybór metod dydaktycznych dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób.

W czasie kolejnych zajęć młodzież zostanie wyposażona w podstawowe umiejętności językowe, niezbędne m.in. do poszukiwania pracy, właściwego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz listu motywacyjnego w języku angielskim, jak również do prostej komunikacji.

W najbliższym czasie rozpoczną się również zajęcia wyrównawcze z historii oraz matematyki. To kolejna forma wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego w ramach realizacji projektu.

Głównym celem podjętych działań jest wspieranie uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów szkolnych. Podczas zajęć wyrównawczych, uczestnicy mają możliwość zwiększyć swoje szanse edukacyjne oraz właściwie przygotować się do zajęć szkolnych. Młodzież została wyposażona w podręczniki, zbiory zadań, długopisy, zeszyty oraz przybory do liczenia i rysowania.

Z nowymi umiejętnościami

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie (Wielkopolska WK) dziesięcioosobowa grupa bierze udział w projekcie „Stawiam na przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W drugim tygodniu listopada rozpoczął się kurs komputerowy ECDL. Do tej pory uczestnicy utrwalali podstawy pracy z komputerem. Następnie uczyli się organizacji i zarządzania plikami i folderami oraz bezpiecznego korzystania z sieci. Przed grupą jeszcze wiele ciekawych zagadnień, jak praca z aplikacją MsWord oraz pierwsze kroki z arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnikom nie brakuje chęci, na pewno przydatne będą książki oraz materiały, które otrzymali.

Projekt „Stawiam na przyszłość” ma na celu wsparcie młodych ludzi prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.