Spotkanie z doradcą

W rybnickim Hufcu Pracy (Śląska WK) rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Podczas spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, które przeprowadzono w kwietniu, do projektu zakwalifikowano dziesięć osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowo-społecznej.

Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej Mariolą Bigaj uczestnicy poznają swój potencjał osobowościowy, nauczą się dokonywać adekwatnej samooceny oraz rozpoznają swoje predyspozycje społeczne i zawodowe. Dzięki rozmowom oraz pracy z licznymi testami i kwestionariuszami każda osoba objęta wsparciem będzie mogła w przyszłości lepiej wykorzystywać swoje atuty oraz skorzystać w budowaniu swojej kariery z opracowanego przez doradcę Indywidualnego Planu Działania.

Rekrutacja do projektu

W jednostkach Świętokrzyskiej WK OHP trwa realizacja unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie organizacyjne z osobami zainteresowanymi szkoleniem w zawodzie kucharza z elementami kuchni molekularnej. Doradca zawodowy Lidia Żak szczegółowo omówiła kryteria naboru oraz przedstawiła formy wsparcia jakie będą realizowane w jego ramach. Zainteresowane osoby zostały zapoznane z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wymaganiami formalnymi.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dot. projektu odbyło się też 17 kwietnia 2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Busku-Zdroju. Komisja, w której zasiedli: dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach Dawid Tobiasz, koordynator lokalny Edyta Stefaniak, opiekun grupy Elżbieta Ścióg wybrała dziesięć osób. W najbliższym czasie wezmą one udział w indywidualnych spotkaniach, które będą miały na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania i zaplanowanie najlepszej ścieżki wsparcia w ramach projektu.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne doradztwo

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) wzięli udział 11 kwietnia 2019 r. w indywidualnym doradztwie zawodowym.

Miało ono formę konsultacji, podczas którego doradca zawodowy Bernadetta Szal wspólnie z uczestnikami wybrała najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby, rozpatrując jej predyspozycje i preferencje zawodowe, a także kompetencje społeczne. Na zakończenie spotkań zostanie opracowany dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania.

W ramach projektu przewidziane są także grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z pośrednikiem pracy, kursy zawodowe, staż u pracodawcy. Uczestnicy poprzez udział w zaproponowanych formach wsparcia zostaną jak najlepiej przygotowani do swojej przyszłej pracy. Poznają obecną sytuację na rynku pracy i nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmowy rekrutacyjne

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku (Podlaska WK) odbyło się 11 kwietnia 2019 r. spotkanie rekrutacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu „Od szkolenia o zatrudnienia – EFS”.

Rozmowy z kandydatami przeprowadziła komisja, w skład której weszli koordynator lokalny projektu, doradca zawody oraz opiekun grupy. Poszukiwane są osoby w wieku 18-24 lata, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą. Ważnym kryterium jest również trudna sytuacja życiowa i materialna.

Udział w projekcie ma pomóc młodym ludziom nabyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie znalezienie zatrudnia. Zaplanowano atrakcyjne dla młodzieży grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z pośrednikiem pracy, warsztaty z kreowania wizerunku, kursy zawodowe oraz trzymiesięczne staże zawodowe.

Nabór nie został jeszcze zakończony. O wynikach rozmów i decyzji komisji rekrutacyjnej kandydaci zostaną poinformowani w przyszłym tygodniu.

Klucz do sukcesu

W jednostkach Mazowieckiej WK OHP odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, przewidziane w ramach pierwszej formy wsparcia projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Spotkania prowadzą specjaliści z Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowych. Głównym celem projektowego wsparcia jest doskonalenie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie.

Specjaliści swoje działania rozpoczęli od konsultacji indywidualnych mających na celu zapoznanie się z sytuacją beneficjentów, ich preferencjami, doświadczeniami oraz umiejętnościami. Diagnozują osobowość i predyspozycje zawodowe młodych ludzi, badają ich słabe i mocne strony, analizują potrzeby i zainteresowania, a także opracowują – dla każdego uczestnika projektu – Indywidualne Plany Działania uwzględniające kolejne formy wsparcia – kurs oraz staż w wybranym przez siebie zawodzie.

  

Podczas grupowych warsztatów beneficjenci poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych – zdobywając wiedzę na temat autoprezentacji, a także komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W ramach zajęć omówione zostaną również metody poszukiwania zatrudnienia, a także informacje dotyczące rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Formuła projektowego wsparcia sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw wobec pracy, motywacji, aspiracji zawodowych i życiowych, rozwija zdolności i zainteresowania, wpiera proces poznawania siebie i swoich możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Dzięki cyklowi indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym beneficjenci będą potrafili dokonać samooceny, poznają typ swojego temperamentu, swoje cele, specyfikę różnych zawodów i wymagania stawiane przedstawicielom tych profesji. Trafnie ocenią własne predyspozycje zawodowe i będą potrafili racjonalnie zaplanować swoją przyszłość dostosowując się do sytuacji panującej na rynku pracy. Zostaną zaktywizowani i zmotywowani do stosowania własnych rozwiązań, przygotowani do samodzielności i odpowiedzialności w planowaniu i zarządzaniu karierą edukacyjną i zawodową.

Kandydaci do projektu

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK) odbyła się 9 kwietnia 2019 r. rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powołana komisja rekrutacyjna, w składzie której znaleźli się dyrektor CEiPM w Białymstoku, doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista ds. rozwoju zawodowego z MCK miała za zadanie wyłonienie uczestników projektu spośród osób spełniających następujące kryteria: młodzież w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się w systemie dziennym, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych i mająca ograniczenia materialne oraz środowiskowe. Ostatecznie wyłoniono dziesięciu uczestników projektu spełniających powyższe wymagania.

Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia. Działania projektowe będą prowadzone w bardzo atrakcyjnej formie. Zaplanowano grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkania z pośrednikiem pracy, kursy zawodowe, warsztaty z kreowania wizerunku oraz płatne trzymiesięczne staże zawodowe, które zachęcą młodzież do efektywnego poszukiwania pracy.

 

Lepszy start na rynku pracy

Pierwsze spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dotyczące udziału w unijnym projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” odbyło się 4 kwietnia 2019 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK).

Lokalny koordynator projektu, opiekun grupy oraz doradca zawodowy podczas rozmów indywidualnych informowali młodzież o warunkach, jakie należy spełnić, aby przystąpić do projektu. Młodzi ludzie, którzy zostali zakwalifikowani, są szczególnie zainteresowani podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych, co zwiększy ich szanse na współczesnym rynku pracy.

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Podczas spotkania przyszli uczestnicy zapoznali się z korzyściami, jakie płyną z udziału w projekcie. Są to możliwość wsparcia zawodowego m.in. poprzez różnego rodzaju kursy zawodowe oraz trzymiesięczny płatny staż u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy w ramach projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczeniem NNW, jednorazowego stypendium szkoleniowego wypłacanego po ukończeniu kursu zawodowego, stypendium stażowego oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Trwa nabór

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) trwa nabór do projektu realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

OSiW w Starachowicach ma objąć wsparciem młodzież w przedziale wiekowym 18-24 lata, która nie pracuje, nie jest zarejestrowana w Powiatowych Urzędach Pracy i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z tym, udział w projekcie jest proponowany głównie absolwentom OHP. Kilku chętnych z nich spotkało się 27 marca br. z doradcą zawodowym – opiekunem Katarzyną Misiowiec i koordynatorem grupy Mieczysławem Rosińskim. Celem było omówienie zajęć i form wsparcia przewidzianych w projekcie. Ponadto młodzież wypełniła deklaracje uczestnictwa i niezbędne dokumenty projektowe.

Uczestnicy szkolenia traktują projekt, jako możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych bez ponoszenia kosztów oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy (Dolnośląska WK) trwa pierwszy z dwóch etapów rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Obecnie komisja dokonuje weryfikacji deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym. Osoby, które przejdą pierwszy etap zostaną zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne. Przeprowadzone z nimi wywiady będą podstawą do sporządzenia opinii zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do udziału w projekcie.

Pierwszą formą wsparcia będą zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których zostaną opracowane indywidualne plany działania w zależności od sytuacji każdego potencjalnego uczestnika projektu. Ponadto młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursach zawodowych uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe, warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, stażach zawodowych oraz indywidualnym pośrednictwie pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Uczą się fizyki

W 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK) rozpoczęły się 13 lutego 2019 r. zajęcia z fizyki w ramach warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, które są kolejnym etapem realizacji unijnego projektu ,,Stawiam na przyszłość”.

Młodzież została podzielona na trzy grupy. Dwie z nich to uczniowie VIII klasy Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum, dla których przewidziano 40 godzin nauki tego przedmiotu. Z kolei trzecia grupa – uczniowie z klasy I Branżowej I Stopnia będą realizowali 30 godzin.

Zajęcia prowadzą nauczyciele fizyki Krzysztof Dusik, Mariusz Powałkiewicz i Jerzy Gałęziowski. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą poznawali i utrwalali pojęcia i prawa fizyki związane z procesami i zjawiskami występującymi w przyrodzie, jak również wzory i jednostki oraz schematy i wykresy związane tematycznie z prawami fizyki.