Zakończyli etap doradztwa

W wadowickim hufcu (Małopolska WK) zakończono 14 lutego zajęcia z doradztwa zawodowego dla 10-osobowej grupy uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć, podczas których doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Andrychowa Maria Ćwiertnia przybliżyła zagadnienia z funkcjonowania rynku pracy. Młodzi ludzie poznali instytucje oraz instrumenty i usługi rynku pracy. Zaznajomili się z metodami aktywnego poszukiwania pracy i zasadami sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowo odgrywali scenki rodzajowe dotyczące przykładowych rozmów rekrutacyjnych z potencjalnym pracodawcą. Beneficjenci biorący udział w zajęciach zgodnie stwierdzili, że były one bardzo ciekawe, a najtrudniejsze zagadnienia omówiono w przystępny i praktyczny sposób.

Język angielski – następny etap

Kurs języka angielskiego to następny etap wsparcia uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

12 lutego Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczął osiemdziesięciogodzinny kurs, którego głównym celem jest opanowanie języka obcego przez uczestników w zakresie słownictwa zawodowego, a tym samym przełamanie bariery językowej.

Pierwsze zajęcia poświęcono zweryfikowaniu poziomu wiedzy i sprawności językowej kursantów za pomocą testu. Pozwoliło to na wybór metod dydaktycznych dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób. Stworzyło to tym samym możliwość rozwijania posiadanych przez nich umiejętności językowych poprzez poszerzenie słownictwa związanego z pracą.

W czasie zajęć młodzież nauczy się m.in. sporządzania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, korzystania z ofert na rynku pracy, pozna nazwy zawodów oraz zwroty i wyrażenia pozwalające na komunikowanie się w różnych sytuacjach życiowych. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym poziom nabytych kompetencji.

Uczą się samodzielności

W województwie dolnośląskim bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób, które dotąd nie uczyły się, nie pracowały i nie szkoliły.

Jedną z jednostek OHP, która realizuje projekt jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach, gdzie – jak do tej pory – uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego oraz mogli skorzystać z zajęć grupowych z psychologiem. Te ostatnie polegały na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu młodzież ćwiczyła jak negocjować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe czy też kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Warsztaty miały na celu wskazanie uczestnikom drogi do samodzielności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przed uczestnikami jeszcze wiele form wsparcia: kursy językowe, komputerowe, na prawo jazdy, zawodowe, a także trzymiesięczne staże zawodowe.

Projekt ruszył na dobre

6 lutego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie (Lubelska WK) odbyły się grupowe zajęcia psychologiczne dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Następny dzień poświęcono na indywidualne wsparcie uczestników w zakresie zapobiegania depresji wśród młodzieży. Kolejnym etapem będą indywidualne konsultacje psychologiczne, których rozpoczęcie przewiduje się na 12 lutego. W trakcie tych spotkań młodzież może liczyć na fachową pomoc doświadczonego psychologa.

W CEiPM w Chełmie w ramach projektu prowadzona jest 10-osobowa grupa osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się i niepracujących. Zajęcia psychologiczne to tylko jeden z elementów wsparcia dla uczestników projektu. Inne to: doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, językowe, komputerowe, prawa jazdy i przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy, kreowanie wizerunku oraz trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Przedsięwzięcie jest realizowane od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., a jego głównym celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. W Lubelskiej WK projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Poznać siebie i swoje obawy

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) trwają dwudniowe, grupowe zajęcia warsztatowe z psychologiem.

Prowadząca spotkania psycholog Aneta Zawora wprowadza uczestników w tematykę dotyczącą wzmocnienia kompetencji społecznych, budowania zaufania wobec grupy, a także integracji, komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W trakcie pracy skupia się na konkretnych metodach zwiększania samooceny lub obniżenia stresu – zgodnie z oczekiwaniami uczestników projektu.

Młodzi ludzie podczas zajęć uczą się komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach zawodowych. Głównym celem szkolenia jest podniesienie motywacji uczestników w taki sposób, by poradzili sobie na rynku pracy poprzez poznanie siebie i swoich lęków.

Zajęcia projektowe w Andrychowie

5 lutego uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie (Małopolska WK) zakończyli zajęcia w ramach grupowego wsparcia psychologicznego.

Spotkania z psychologiem miały charakter warsztatowy i były kolejną formą wsparcia motywacyjno-doradczego w ramach unijnego projektu. Pierwsza część dotyczyła integracji oraz budowania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych. Młodzież poznała zasady skutecznej komunikacji oraz współpracy w grupie. Podczas treningów uczyli się rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz negocjacji.

W dalszym etapie młodzież poznała sposoby radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi. Doskonalono również umiejętności budowania poczucia własnej wartości oraz odkrywania swoich mocnych stron.

Zanim zaczną szkolenia

Wraz z końcem stycznia zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) z uczestnikami ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W trakcie spotkań indywidualnych i grupowych młodzież poznała swoje predyspozycje zawodowe oraz mocne i słabe strony, a także określiła oczekiwania i potrzeby. Została także zdiagnozowana pod kątem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podsumowaniem zajęć indywidualnych było opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników.

Uczestnicy projektu poznali aktywne metody poszukiwania zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy, nabyli umiejętność nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Dużo czasu poświęcono również rozmowie kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie mieli możliwość sprawdzenia się podczas jej symulacji zarówno w roli pracodawcy, jak i przyszłego pracownika.

O prawidłowe sporządzenie dokumentów aplikacyjnych zadbał doradca zawodowy, który omówił zasady przygotowania Curriculum Vitae i listu motywacyjnego. Uczestnicy, w zależności od zgłoszonych potrzeb i uwag, mogli wybrać także dodatkową formę wparcia.

Oprócz zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym, mogą liczyć na pomoc pośrednika pracy i psychologa. Wybrany kurs językowy, czy kurs prawa jazdy kat. B umocni ich pozycję na rynku pracy, a warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wzmocnią poczucie pewności siebie.

Projekt zakończy się płatnymi stażami zawodowymi.

O dążeniu do zmian

Treningi i warsztaty psychologiczne to kolejne formy wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, które są prowadzone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK).

Najważniejszym celem zajęć jest stymulowanie motywacji młodych ludzi w dążeniu do zmian, nabycie przez nich umiejętności zarządzania stresem, poznanie metod podnoszenia samooceny oraz zmotywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności. Dzięki grupowym warsztatom uczestnicy mają możliwość kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz budowania poczucia własnej wartości.

Wzmacnianie kompetencji społecznych

W Hufcu Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK) trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Aktualnie prowadzone są treningi i warsztaty świadcząc szeroko rozumianą pomoc psychologiczną.

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W ramach warsztatów młodzi ludzie nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w tym w nowej grupie, rozwijania poczucia własnej wartości i nawiązywania kontaktów.

Z kolei indywidualne wsparcie psychologiczne ma na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych z nie umiejętnością opanowania stresu, konfliktami rówieśniczymi czy wynikającymi bezpośrednio z sytuacji rodzinnej. Nabycie powyższych umiejętności będzie motywowało uczestników projektu do podejmowania konstruktywnych działań, zwiększy ich samodzielność, a tym samym da szansę na znalezienie zatrudnienia.

W Szczecinku wsparciem w ramach ogólnopolskiego projektu objętych zostało 10 osób w wieku 18-24 lat, które aktualnie nie uczą się i nie pracują. Zajęcia projektowe będą trwać do sierpnia 2018 r. Dotychczas w ramach projektu odbyły się indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Już są zespołem

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK) zakończyło grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Głównym celem na tym etapie było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Jako priorytet przyjęto opracowanie kontraktu, czyli zasad współdziałania w grupie, zaufania, wsparcia, wzajemnego szacunku, wymiany własnych praktyk i spostrzeżeń. Pozwoliło to na uczenie się od siebie nawzajem i korzystanie z doświadczeń innych osób.

Aby wymiana ta była możliwa, prowadząca wykorzystywała podczas zajęć głównie metody aktywizujące, umożliwiające konfrontację własnego doświadczenia życiowego z tym zdobywanym podczas szkolenia. Nie zabrakło więc odniesień do praktycznego zastosowania nowej wiedzy i umiejętności, posługiwano się konkretnymi przykładami i wskazywano na przydatność tego, czego młodzi ludzie się uczą.

Podczas zajęć dotyczących samozatrudnienia wykorzystano grę planszową „Chłopska Szkoła Biznesu”, w której to uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę biznesmenów i sprawdzić swoje umiejętności zarządzania kapitałem firmy – prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji finansowych, inwestowania, sprzedaży i zakupu dóbr i usług, prowadzenia rozmów biznesowych oraz ogłaszania upadłości.