Kształcili się w zawodach deficytowych

W tarnowskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Małopolska WK) podsumowano 21 stycznia projekt „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedsięwzięcie ukończyło dziesięć osób w wieku 18-21 lat, w tym czterech absolwentów OHP – młodzież nieucząca się, nieszkoląca i bierna zawodowo.

Celem projektu było umożliwienie młodym ludziom startu zawodowego, zachęcenie do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia się oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie projektu młodzież skorzystała z następujących form wsparcia: zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy i staże zawodowe, kurs językowy oraz kurs prawa jazdy kat. B.

W jednostce zrealizowano łącznie osiem kursów w zawodach deficytowych na rynku pracy: spawacz, fryzjer, sprzedawca/magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programów do fakturowania i wózka jezdniowego, kierowca kat. C z kwalifikacją na przewóz rzeczy, projektant stron internetowych, opiekunka dziecięca, operator koparko-ładowarki, cukiernik.

Po ukończeniu kursów teoretycznych uczestnicy odbyli staże zawodowe, podczas których zdobyli doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. Uczestnictwo w projekcie zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.

Projekt zrealizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zaktywizowana młodzież

Jaworznicki Hufiec Pracy (Śląska WK) zakończył realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczyła lokalna młodzież.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali miedzy innymi z kursu prawa jazdy kat. B, a także treningów grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym.

Zdobyli kwalifikacje w zawodach: magazynier, sprzedawca z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej oraz kosmetyczka/wizażystka. Zrealizowali również trzymiesięczne staże zawodowe, podczas których utrwalili wiedzę oraz nabyli praktycznych umiejętności w wyuczonym zawodzie.

Projekt był również okazją, dzięki profesjonalnym konsultacjom ze stylistami oraz wizytami u kosmetyczki i fryzjera, do zmiany swojego wizerunku.

Dzięki realizowanym podczas projektu inicjatywom młodzi ludzie nabyli kwalifikacji, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

Certyfikaty i zaświadczenia

Uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z grupy z rybnickiego Hufca Pracy (Śląska WK) odebrały certyfikaty, zaświadczenia, suplementy i inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

W projekcie wzięło udział dziesięć dziewcząt, z których dwie z bardzo dobrymi wynikami zdobyły certyfikaty pracownika biurowego o specjalizacji kadry i płace, natomiast pozostałe mogą się pochwalić kwalifikacjami w zawodzie kosmetyczki z dodatkowym modułem stylizacji paznokci i przedłużaniem rzęs.

Zdobyte na kursach umiejętności uczestniczki doskonale wykorzystały na trzymiesięcznych stażach zawodowych u pracodawców, a jedna z nich została zatrudniona w miejscu jego odbywania.

Ponadto w ramach pełnej ścieżki wsparcia zaoferowano zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia z kreowania wizerunku, w skład których wchodziły usługi fryzjera, kosmetyczki oraz zakup eleganckiej odzieży. Trzy osoby zdobyły certyfikaty z języka angielskiego, natomiast siedem uczestniczek przystąpi do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. W projekcie brała także udział jedna osoba niepełnosprawna, która mogła korzystać z dodatkowego wsparcia opiekuna.

 

Spotkanie podsumowujące

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu (Wielkopolska WK) zakończyli już wszystkie zaplanowane dla nich formy wsparcia. 16 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział uczestnicy oraz pracodawcy i pracownicy firm, w których młodzież odbywała staże zawodowe.

Podczas realizacji projektu młodzi ludzie otrzymali różnego rodzaju wsparcie doradcze, szkoleniowe i materialne. Wsparcie zostało dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi. Szkolono w różnych profesjach, w których zgodnie z „Barometrem zawodów 2019” istnieje zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Trzy osoby ukończyły kurs kosmetyczny, sześć – kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, a trzy – kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem ECDL.

Po zakończonym szkoleniu zawodowym uczestnicy rozpoczęli staże w lokalnych firmach. Zostali zapoznani z dokumentami stażowymi, szczególnie dokładnie omówiono regulamin stażu oraz umowę. Każdy miał zapewnionego opiekuna z ramienia pracodawcy, pod którego opieką nabywał doświadczenie w wyuczonym zawodzie. Staże zawodowe to cenny element przygotowań przed podjęciem zatrudnienia.

Wręczenie zaświadczeń

Dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Jeleniej Góry (Dolnośląska WK) przyszedł czas na wręczenie końcowych zaświadczeń.

Zostały na nich wyszczególnione wszystkie formy wsparcia w jakich młodzi ludzie mieli możliwość brać udział podczas trwania projektu, podnosząc swoje umiejętności, kwalifikacje i zdobywając nową wiedzę. Były to grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, warsztaty z kreowania wizerunku, kurs zawodowy na operatora koparko-ładowarki i trzymiesięczny staż zawodowy.

Udział w projekcie spowodował, że wielu z uczestników zmieniło swoje spojrzenie na świat. Dla niektórych z nich była to szansa zmiany na lepsze z nowymi kwalifikacjami i możliwością podjęcia pracy w zawodzie deficytowym i jak najbardziej pożądanym na rynku pracy. Część uczestników podjęło już pracę u pracodawców, u których odbywało staże.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podnieśli swoje kwalifikacje

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas stażu młodzi ludzie uzyskali nowe umiejętności zawodowe, lepiej poznali lokalny rynek pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Każdy pracodawca osobiście, bądź za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, czuwał i wspierał stażystów podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie. Za każdy miesiąc stażu młodzież otrzymywała stypendium, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie motywował do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe – młodzież rozpoczęła w nim udział od zajęć z doradcą zawodowym, który zdiagnozował potrzeby i predyspozycje młodych ludzi, co pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z nich do potrzeb rynku pracy oraz trafny dobór pozostałych form wsparcia. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój wizerunek. Kolejnym i zarazem zasadniczym etapem projektu były kursy zawodowe, podczas których młodzież szkoliła się w zawodach: barman-barista z obsługą kasy fiskalnej, sprzedawca-magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz spawacz metodą TIG i MAG.

Udział w projekcie pozwolił młodzieży zdobyć doświadczenie zawodowe oraz stworzył możliwość nawiązania nowych znajomości. Zaangażowanie uczestników i ciężka praca opłaciły się, ponieważ część pracodawców zatrudniła stażystów w swoich firmach, a kilku uczestników założyło własne działalności gospodarcze.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zakończone

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie oraz Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończyli 8 grudnia staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

W Krośnie młodzież zdobywała doświadczenie na stanowiskach: kucharza, cukiernika, grafika komputerowego, kosmetyczki, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kelnera/barmana/baristy oraz sprzedawcy. Z kolei w Przemyślu szkolono się w zawodach: lakiernika samochodowego, kosmetyczki/wizażystki z elementami kursu stylizacji paznokci, kelnera/barmana oraz operatora koparko-ładowarki.

Ten ostatni etap projektu miał na celu zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Stażyści uczyli się zasad organizacji oraz uczestniczyli w procesach produkcyjnych i usługowych.

Mogli także rozwinąć umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu oraz zweryfikować kwalifikacje, które uzyskali w trakcie odbytych wcześniej kursów zawodowych. Każdy z uczestników projektu miał swojego opiekuna stażu, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, udzielał wskazówek i wyjaśniał zasady panujące w danej firmie.

Dla większości z młodych ludzi był to pierwszy kontakt z zawodem, pierwsza praca i doświadczenie zawodowe. Zarówno uczestnicy z Krosna, jak i Przemyśla po zakończeniu stażu uzyskali stosowne zaświadczenia.

  

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Praca wre

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają staże zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Jest to ostatni etap projektu, podczas którego młodzież poszerza zdobytą wiedzę, wykorzystuje ją w praktyce oraz zyskuje cenne doświadczenie zawodowe.

Młodzi ludzie praktykują u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy. Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony indywidualny program, dokładnie określający zakres zadań wykonywanych w miejscu pracy. Istotne było, aby uczestnicy projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych na wcześniejszym etapie projektu.

Zaangażowanie poszczególnych osób zostało dostrzeżone przez pracodawców, którzy już zadeklarowali chęć zatrudniania najlepszych stażystów.
Na zakończenie, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, które ułatwią wejście na rynek pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jeleniogórskie staże na finiszu

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z grupy w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK) kończą staże zawodowe w firmach budowlanych na stanowisku operatora koparko-ładowarki.

Pogoda dopisywała, więc uczestnicy odbywali staże bez zakłóceń i zgodnie z planem. Podczas trzymiesięcznych praktyk nauczyli się, jak określać i przygotować teren do prac budowlanych, jak przygotować sprzęt budowlany (koparko-ładowarki) do pracy oraz jak odspajać grunt. Nabyli również umiejętność wyrównania terenu za pomocą koparko-ładowarki, zbierania i profilowania skarp oraz nasypów, kontrolowania i naprawy sprzętu budowlanego, opanowali wykonywanie prac ziemnych takich jak: drenaż, izolacje, odwodnienia, wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe, izolacje pionowe budynków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykopy pod pompy ciepła.

Młodzież poznała nie tylko tajniki prac na budowie, ale też poszerzyła swoje zdolności komunikacyjne i nauczyła się współpracy z innymi osobami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spawacze z Lęborka

Hufiec Pracy w Lęborku (Pomorska WK) realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spawacz to jeden z bardziej poszukiwanych i cenionych zawodów. Zatrudnienie na tym stanowisku wymaga od kandydata dużej precyzji oraz cierpliwości, a także zdolności manualnej i sprawności. Spawacze znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie technologii trwałego łączenia różnego typu metali, a więc w pracach spawalniczo-ślusarskich, instalacyjno-montażowych, w górnictwie, przemyśle metalowym oraz stoczniach.

Uczestnicy projektu, przygotowujący się do zawodu spawacza u lokalnych pracodawców, odbywają staże zawodowe, które są formą nabywania umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy. Celem staży jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce oraz poznanie własnych możliwości na rynku pracy.
Chłopcy na zajęciach poznali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy i wytyczne, normy dotyczące spawalnictwa, spawalność i techniki spawania, procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia oraz sprzęt do spawania. Dowiedzieli się również, czym są elektrody oraz jakich materiałów używa się do spawania aluminium i jego stopów.

Podczas stażu młodzież nie tylko doskonali umiejętności zawodowe, ale też poznaje zasady i funkcjonowanie zakładu, uczy się odpowiedzialności za powierzone zadania oraz rozwija w sobie przedsiębiorczość.