Szkolenie dla instruktorów  

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie odbyło się w dniach 27-29 listopada ogólnopolskie szkolenie dla 38 instruktorów z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju, którzy zajmują się praktyczną nauką zawodu młodzieży.

Jego organizatorem była Komenda Główna OHP, którą pierwszego dnia reprezentowali Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina.

Instruktorzy przez trzy dni zapoznawali się m.in. z dokumentacją procesu zawodowego, organizacją warsztatów szkoleniowych oraz zagadnieniami technicznymi z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na wstępie Dyrektor Wykonawczy zadeklarowała w przyszłym roku większą liczbę szkoleń dla kadry OHP. Zapewniła, że Komenda Główna stawia na ustawiczne dokształcanie pracowników, ponieważ przekłada się to na lepiej wyedukowaną i przygotowaną do wykonywania zawodu młodzież uczęszczającą do OHP, która wkrótce wejdzie na rynek pracy. Z kolei Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania zaprezentował program szkolenia.

Prelegentem pierwszego wykładu był dyrektor pleszewskiego  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Krystian Piasecki, który omówił dokumentację procesu przygotowania zawodowego uczestników OHP (zajęć praktycznych i teoretycznych) oraz zaprezentował funkcjonowanie warsztatów CKiW.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. To jedno z nielicznych w Wielkopolsce ultranowoczesnych miejsc, w którym odbywają się zajęcia praktyczne i dydaktyczne dla uczniów zespołów szkół zawodowych w powiecie ostrowskim. Celem wizyty było pokazanie, jak wygląda i funkcjonuje nowoczesna placówka edukacyjna. Działa w niej 10 pracowni przeznaczonych  do kształcenia zawodowego w specjalnościach: obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza. Budowa placówki była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Nasza wizyta miała na celu zapoznanie się z systemem funkcjonowania CKP, które przygotowuje młodzież do wykonywania różnych zawodów. Dlatego chcieliśmy wspólnie w uczestnikami kursu zobaczyć i porównać wyposażenie warsztatów oraz metody pracy, które często bywają w różnych placówkach. I byliśmy pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji, która powstała z rozmachem i to uzasadnionym. Myślę, że jest to wzór do naśladowani i mam nadzieję, że niektóre rzeczy uda się przenieść na nasz grunt – mówi dyrektor CKiW w Pleszewie.

Po wizycie w Centrum uczestnicy zwiedzili również warsztaty szkoleniowe w pleszewskim CKiW, a następnie wysłuchali wykładu Inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie, który omówił zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy z obsługą urządzeń i maszyn mechanicznych.

Trzeciego dnia specjalista do spraw kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie Artur Kowalski omówił nowe podstawy programowe w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych oraz metody, formy i innowacje w kształceniu zawodowym. Prowadzący odpowiadał również na pytania dotyczące zmian przepisów, kształcenia ustawicznego i procedur uzupełniania dokumentów. Natomiast specjalista do spraw BHP współpracujący z CKiW OHP Tomasz Górski wyjaśniał kwestie związane m.in. z ochroną młodzieży na stanowiskach pracy.

Podczas podsumowania, którego dokonali Dyrektor Sławomir Męcina oraz przedstawiciel Biura Kształcenia i Wychowania KG Grzegorz Zajączkowski, wyjaśniano wątpliwości dotyczące spraw związanych z kształceniem młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy.

No Images found.

Z wizytą w Białymstoku

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Dyrektorem Wykonawczym ds. kontroli zarządczej Zdzisławem Owczarkiem przebywał 27 listopada z wizytą w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, która od września br. mieści się w nowo wybudowanej, prestiżowej siedzibie.

Najpierw goście spotkali się z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim i jego zastępczynią Emilią Karwowską, a następnie z przedstawicielami Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Komendant Główny zapoznał się z bieżącymi działaniami, a także przedstawił plany na przyszłość. Ponadto omówiono indywidualne potrzeby jednostek i zespołów merytorycznych. Rozmawiano również o przebiegu promocyjnej kampanii internetowej pod hasłem „Droga do kariery”, w ramach której na portalu dokariery.pl prowadzonym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży emitowane są krótkie materiały filmowe skierowane do młodzieży, w szczególności wychowanków i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizyta na Podlasiu była również okazją do odwiedzenia siedziby jednostek mieszczących się w nowej bazie OHP w Białymstoku, w tym Hufca Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia – Zielona Linia.

Samorządowcy w Toruniu

Podczas pierwszego w nowym roku szkolnym spotkania Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, które odbyło się w dniach 20-22 listopada w Toruniu, członkowie Rad Młodzieży z Wojewódzkich Komend oraz Centrów Kształcenia i Wychowania wybrali swoich przedstawicieli do Prezydium. W spotkaniu brali udział Komendant Główny Bogdan Ścibut, Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina.

W programie zjazdu uwzględniono zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności i kompetencje młodych samorządowców, zwiedzanie Torunia pod katem tradycji i historii oraz jego turystycznych atrakcji, a przede wszystkim wybory do Prezydium Kapituły.

Pierwszego dnia młodzież wzięła udział w grze miejskiej, dzięki której zwiedziła i poznała miasto. Następnie uczestniczyła w warsztatach z umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji przeprowadzonych przez aktorkę toruńskiego Teatru im. Wiliama Horzycy. Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie z finalistą programu „Mam talent” torunianinem Kamilem Czeszelem, podczas którego artysta opowiedział o swojej drodze do popularności, o ciągłym rozwoju, swoich autorytetach oraz dążeniu, mimo przeciwności losu, do celu. Gość zaprezentował też swoje umiejętności wokalne na żywo.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy było celem czwartkowej wizyty młodzieży. W tym miejscu w interaktywny sposób promuje się nowoczesną komunikację naukową. Młodzi ludzie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia, badali zjawiska z różnych dziedzin nauki oraz poznawali prawa przyrody. Wizytówką tej instytucji jest Wahadło Foucaulta, dzięki któremu można obserwować zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Jego sercem jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej przez wszystkie kondygnacje od dachu po parter placówki. Po doświadczeniach naukowych młodzi ludzie swoją kreatywność stymulowali w czasie warsztatów z użyciem kart metaforycznych.

Kadra w tym czasie zdobywała wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych na realizację inicjatyw samorządowych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie odbyło się spotkanie młodzieży z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem, podczas którego młodzież opowiedziała, z jakimi problemami się boryka i jakie ma oczekiwania wobec OHP. Komendant zapewnił o wsparciu działań młodzieży i o tym, że uczyni wszystko, by instytucja pomagała młodym ludziom w rozwoju i właściwym funkcjonowaniu po zakończeniu nauki.

Następnie młodzież zwiedziła Żywe Muzeum Piernika oraz odkryła tajemnice Twierdzy Toruń i militarnej historii miasta podczas wizyty w Forcie IV.

Po dniu pełnym emocji odbyły się wybory do Prezydium Kapituły. W wyniku głosowania drugi rok z rzędu Przewodniczym Prezydium został Karol Mulik z Pomorskiej WK, zaś jego zastępcami Zuzanna Radomska (Dolnośląska WK) oraz Angelika Czopek (Małopolska WK).

Ostatniego dnia zjazdu delegaci uczestniczyli w warsztatach, podczas których pod kierunkiem nowo wybranego Prezydium opracowywali wspólną inicjatywą ogólnopolską na rok szkolny 2019/2020. Podsumowano również zeszłoroczną inicjatywę „Sadzimy rośliny pomagamy Ziemi”.

Na zakończenie młodzież oraz kadra uczestnicząca w spotkaniu otrzymali upominki.

Szkolili się w Dobieszkowie

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych OHP prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych odbyło się w dniach 13-14 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobieszkowie.

Pierwszego dnia z pracownikami wojewódzkich komend, centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego spotkał się Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Program szkolenia zaprezentował Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w KG OHP dr Krzysztof Sikora.

W dalszej części dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz planowania operacyjnego funkcjonowania jednostek OHP. W godzinach wieczornych osoby prowadzące szkolenia udzielały konsultacji indywidualnych.

Drugiego dnia omówiono tematy dotyczące ochrony informacji niejawnych, a także sprawy związane z bezpieczeństwem i obronnością w jednostkach OHP, jak: system stałych dyżurów, stopnie alarmowe czy zarządzanie kryzysowe.

Organizatorem szkolenia była Komenda Główna OHP.

Wspólnie dla młodzieży

Realizacja i promocja działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, ukierunkowanych na upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, a także popularyzację historii Polski to główne cele porozumienia o współpracy, które 13 listopada podpisała Komenda Główna OHP z fundacją „Bez Hamulców”.

Wspólne działania będą dotyczyły w szczególności stwarzania młodzieży możliwości interesujących form spędzania czasu wolnego; podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej młodych ludzi; rozwijania krajowej turystyki młodzieży na obszarach cennych przyrodniczo i historycznie; kształtowania samodyscypliny i współodpowiedzialności; pielęgnowania tradycji patriotycznych i promowania szlaków edukacyjnych; popularyzowania roweru jako ekologicznego środka transportu.

„100 szlaków rowerowych za 100-lecie Niepodległości Polski” to pierwszy projekt fundacji „Bez Hamulców”, w którego realizacji biorą udział Ochotnicze Hufce Pracy. Inicjatywa polega na wytyczeniu i opisaniu, przy współpracy z historykami, atrakcyjnych przyrodniczo szlaków rowerowych w unikatowych miejscach historycznych na terenie całej Polski, w których odbywały się doniosłe dla dziejów kraju wydarzenia.

Celem projektu jest zaszczepienie w młodzieży miłości do ojczyzny oraz propagowanie wiedzy o zapomnianych bohaterach narodowych poprzez aktywny wypoczynek na szlakach rowerowych. Do realizacji tego przedsięwzięcia niezbędna jest współpraca z samorządami oraz społecznością lokalną.

Pilotażowy odcinek trasy powstał już na północnym Mazowszu na terenie powiatu przasnyskiego oraz gminy Płoniawy-Bramura. Uroczystego otwarcia szlaku dokonano 16 lipca br. przed budynkiem starostwa w Przasnyszu. Liczy on ponad 140 km i wiedzie wśród starych drzewostanów nadleśnictwa Przasnysz i Parciaki. Na trasie znajdują się tablice informacyjne na temat terenu, po którym biegnie trasa oraz historycznie doniosłych wydarzeń z okresu powstania styczniowego, dwóch wojen światowych oraz działalności żołnierzy wyklętych. Szlak oznaczony jest również własnym znakiem graficznym i kodem QR, dzięki któremu można sprawdzić swoje położenie na trasie oraz dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe punkty gastronomiczne czy gospodarstwa agroturystyczne.

W projekt „100 szlaków rowerowych za 100-lecie Niepodległości Polski” zaangażowane są zarówno instytucje państwowe, samorządy lokalne oraz firmy z sektora prywatnego. Gospodarzami pierwszego szlaku są Powiat Przasnysz, Gmina Jednorożec, Gmina Płoniawy-Bramura. Patronat Honorowy nad projektem objęli senatorowie Jan Żaryn, Jan Hamerski oraz poseł Sławomir Hajos. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest obecne Biuro Programu „Niepodległa”. Współorganizatorem jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP. Mecenasem projektu jest aktor Marcin Kwaśny oraz wokalista Norbert „Smoła” Smoliński. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: wSieci Historia, TVP Historia, TV Republika, GPC, Polskie Radio Warszawa, Polskie Radio Lwów.

Na zdjęciu u samej góry – Uczestnicy pierwszego przejazdu pilotażowym odcinkiem szlaku „100 za 100” przed tablicą informacyjną znajdującą się przy budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku (Mazowiecka WK).

Uroczyste otwarcie

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w KG OHP Wojciech Boratyński uczestniczyli 5 listopada w uroczystym otwarciu nowej siedziby Mazowieckiej WK OHP.

Zaproszeni goście życzyli pomyślności i dalszego rozwoju, a także gratulowali nowych przedsięwzięć na rzecz młodzieży, podkreślając, że środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy, którzy wspólnie pracują w atmosferze wzajemnego szacunku, współpracy oraz odpowiedzialności. Podkreślali, że jednostki OHP są forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk umożliwiających wszechstronny rozwój uczestników.

Mocno wierzę w to, że wszystko czego nam trzeba byśmy byli wsparciem dla młodych ludzi, nosimy w sobie, gdyż – tak jak powiedział nasz patron św. Jan Paweł II – „człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Jesteśmy przekonani, że nasi podopieczni otrzymają tu kompleksowe wsparcie i pomoc z zakresu kształcenia i rozwoju zawodowego – mówił Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko.

15 lat EURES w Polsce

W Warszawie-Miedzeszynie odbyło się 29 października krajowe szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „15 lat działań sieci EURES w Polsce”, podczas którego wyróżniono doradców EURES z Ochotniczych Hufców Pracy i Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Wśród omawianych tematów znalazły się aktualności EURES na poziomie unijnym i krajowym, a także najciekawsze inicjatywy, dobre praktyki, nietypowe projekty realizowane przez doradców.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. wspólną prezentację dziewięciu wojewódzkich komend OHP (Dolnośląskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Lubuskiej, Małopolskiej, Podlaskiej, Podkarpackiej, Śląskiej, Zachodniopomorskiej) na temat najciekawszych inicjatyw i działań kadry EURES OHP na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

W trakcie spotkania Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski wręczyli dyplomy dla doradców EURES. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Sylwia Lelewska z Dolnośląskiej WK, Agnieszka Kruszewska z Podlaskiej WK, Agnieszka Sobolewska z Lubelskiej WK, Katarzyna Leśnik z Łódzkiej WK, Krzysztof Borek z Małopolskiej WK, Hubert Podgórny z Podkarpackiej WK, Anna Stokłosa ze Śląskiej WK, Anna Butkiewicz-Schodowska z Zachodniopomorskiej WK oraz koordynator EURES w KG OHP Maria Idźkowska.

W szkoleniu uczestniczyła także p.o. dyrektora Biura Rozwoju Zawodowego KG OHP Katarzyna Bakalarska.

Z doradcami EURES spotkali się także pracownicy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy opowiedzieli o swojej działalności, zachęcając do współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami w przyszłości.

Sieć EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA w celu wspierania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Ochotnicze Hufce Pracy działają w tej sieci od pięciu lat. Usługi obejmują między innymi: wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą, zagraniczne oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej oraz na krajowej stronie internetowej EURES, możliwość zamieszczenia CV w bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, jak również rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach.

 

Projekty pozakonkursowe

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się w dniach 28-29 października szkolenie w zakresie projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, które zostało zorganizowane przez Biuro Programów Międzynarodowych Komendy Głównej OHP.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS oraz przedstawiciele kadry opiekuńczo-wychowawczej z wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania.

Pierwszego dnia zgromadzonych uczestników powitała Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń. Następnie Dyrektor Biura Programów Międzynarodowych Elżbieta Fydrych przedstawiła informacje na temat stanu realizacji projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS, a także przekazała najważniejsze komunikaty z tego obszaru. Omówiła również kierunki działań Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wsparcia młodzieży w projektach pozakonkursowych.

Drugiego dnia uczestnicy wypracowali w grupach roboczych rekomendacje odnośnie realizacji wsparcia dla młodzieży w 2020 roku.

Podlaska Rada

W nowej siedzibie OHP w Białymstoku obradowała 21 października Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK. Przewodniczył jej Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, a obecni byli m.in.: poseł Lech Antonii Kołakowski, nowo wybrany senator Mariusz Gromko, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, a także przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i służb mundurowych oraz kadra OHP.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady – Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski. Na wstępie komendant białostockiego hufca Jolanta Powichrowska omówiła ofertę edukacyjno-wychowawczą dla młodzieży szkolnej potrzebującej wsparcia. Natomiast doradca EURES z Podlaskiej Komendy Agnieszka Kruszewska zaprezentowała działalność Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podsumował ostatni rok działalności OHP w obszarze działań wspierających młodzież oraz zapowiedział zmiany, które od nowego roku obejmą uczestników w zakresie ich rozwoju zawodowego.

Głos zabrali także m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Andrzej Kopka oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Roman Szmyt, którzy podkreślili konieczność rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz lokalnej młodzieży. Omówili też problemowe zagadnienia związane z kształceniem zawodowym młodzieży i obowiązującymi procedurami.

Poseł Lech Antoni Kołakowski pogratulował kadrze OHP i przedstawicielom różnych instytucji wkładu pracy wniesionego na rzecz wzajemnej współpracy i lokalnej młodzieży oraz zaapelował o dalsze podtrzymanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego podopiecznych.

Wojewódzka Rada Programowa przyjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła kontynuacji dobrych praktyk na rzecz młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych przez członków Rady i lokalnych partnerów, a także promocji w środowisku lokalnym działań prowadzonych przez jednostki skupione w nowej siedzibie Podlaskiej WK. Z kolei w drugiej uchwale zawnioskowano o podwyższenie płac kadry Ochotniczych Hufcach Pracy.

Po zakończeniu obrad członkowie i goście zwiedzili nową siedzibę Wojewódzkiej Komendy oraz innych mieszczących się tam instytucji podległych OHP.

Szkolenie w Szczawnicy

W dniach 15-16 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej i działań antykryzysowych.

Celem szkolenia było zapoznanie kierownictwa, kadry oraz wychowanków Centrum z zagrożeniami kryzysowymi, w tym profilaktyką antyterrorystyczną oraz sposobami zachowania się i reagowania w sytuacjach alarmowych, a także przećwiczenie współpracy z właściwymi służbami w takich okolicznościach.

Pierwszego dnia zaprezentowano dane dotyczące skali niebezpiecznych zdarzeń w placówkach oświatowych oraz omówiono sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy zapoznali się z sytuacjami zagrożeń wywoływanymi przez akty terroryzmu, pożar, powódź, skażenie terenu, cyberatak, wypadek, a także przedstawiono im zasady postępowania oraz reagowania w sytuacji kryzysowej. Następnie odbyli ćwiczenia praktyczne z przyjmowania pozycji bezpiecznej oraz wzięli udział w pokazie imitacji broni i narzędzi niebezpiecznych. Przeprowadzono również ćwiczenie praktyczne, które pokazywało rolę i znaczenie działania zespołowego.

Po kolacji odbyło się spotkanie młodzieży z Andrzejem Kruczyńskim – oficerem WP byłym żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM, uczestnikiem misji poza granicami kraju, autorem książek o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Drugi dzień szkolenia miał charakter praktyczny. Scenariusz ćwiczenia przewidywał zaaranżowanie sytuacji kryzysowej uwzględniającej m.in. pozostawienie w rejonie CKiW nieznanego pojazdu samochodowego z niezidentyfikowanym przedmiotem, pojawienie się obcych osób wywołujących zagrożenie terrorystyczne w obiekcie, symulowane zarzewie dymu (ognia) oraz zagrożenie życia i zdrowia (urazy kończyn, omdlenia).

Zadaniem uczestników było m.in. zorganizowanie bezpiecznych miejsc dla młodzieży i kadry w obiekcie, powiadomienie stosownych służb oraz instytucji w celu wspólnego opanowania zaistniałej sytuacji kryzysowej, zorganizowanie bezpiecznej ewakuacji młodzieży i kadry do zapasowego oraz bezpiecznego miejsca pobytu, podjęcie działań ratowniczych, ewentualne udzielenie pomocy ratowniczo-medycznej.

Podczas szkolenia pokazano sprzęt ratowniczego-gaśniczy, p.poż., ratowniczo-medyczny oraz różne rodzaje broni. Zaprezentowała się także policyjna nieetatowa grupa działań antyterrorystycznych wraz z psem tropiącym. W sposób praktyczny przećwiczono rozpoznawanie sygnałów alarmowych, powiadamianie służb o zdarzeniu kryzysowym, transport rannych i poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy, opanowanie paniki i stresu, sposób organizowania ewakuacji z miejsc zagrożonych.

16 października delegacja Ochotniczych Hufców Pracy z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed znajdującym się w Szczawnicy obeliskiem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z ramienia Komendy Głównej OHP w szkoleniu uczestniczył także Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych dr Krzysztof Sikora.

Partnerami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, Podhalańska Grupa GOPR w Rabce oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie.